SFS 2014:361 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2014:361 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
140361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 3 a § samt rubriken närmast

före 22 kap. 3 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha föl-
jande lydelse.

22 kap.

Sekretessbrytande bestämmelser

2

3 a §

3

Sekretessen enligt 1 § första stycket 2 hindrar inte att uppgift lämnas

till en enskild enligt vad som föreskrivs i 23 a § 2�5 mönstringslagen
(1983:929).

Sekretessen enligt 1 § andra stycket hindrar inte att uppgift i form av foto-

grafisk bild av den enskilde lämnas till ett auktoriserat delgivningsföretag.

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:132, bet. 2013/14:TU16, rskr. 2013/14:229.

2 Senaste lydelse 2010:1982.

3 Senaste lydelse 2010:1982.

SFS 2014:361

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.