SFS 2014:403 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2014:403 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
140403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 35 kap. 19 a §, och närmast före
35 kap. 19 a § en ny rubrik av följande lydelse.

35 kap.

Elimineringsdatabasen

19 a §

Sekretess gäller hos Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska

laboratorium för uppgift om en enskilds personliga förhållanden om uppgif-
ten förekommer i den elimineringsdatabas som förs enligt lagen (2014:400)
om elimineringsdatabasen eller annars behandlas med stöd av samma lag, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon när-
stående till honom eller henne lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:403

Utkom från trycket
den 11 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.