SFS 2014:415 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2014:415 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
140415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 24 kap. 8 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

24 kap.

8 §

Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som av-

ser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.

Motsvarande sekretess gäller i annan jämförbar undersökning som utförs

av Riksrevisionen, av riksdagsförvaltningen, av Statskontoret eller inom det
statliga kommittéväsendet. Detsamma gäller annan jämförbar undersökning
som utförs av någon annan myndighet i den utsträckning regeringen meddelar
föreskrifter om det.

Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgift som

inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är
direkt hänförlig till den enskilde får dock lämnas ut, om det står klart att upp-
giften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
skada eller men. Detsamma gäller en uppgift som avser en avliden och som
rör dödsorsak eller dödsdatum, om uppgiften behövs i ett nationellt eller
regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen (2008:355).

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år, om

uppgiften avser en enskilds personliga förhållanden, och annars i högst tjugo
år.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:162, bet. 2013/14:KU39, rskr. 2013/14:242.

SFS 2014:415

Utkom från trycket
den 11 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.