SFS 2015:283 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

150283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 21 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 32 kap. 8 a §, och närmast före
32 kap. 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

32 kap.

Olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska
unionen

8 a §

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekono-

miska förhållanden som har lämnats till en myndighet i enlighet med lagen
(2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs
utanför Europeiska unionen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om
säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG,
i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:283

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.