SFS 1968:586

680586.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 586

Lag

angående änd ring i lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om mHTcrWrplcningfl» j

rätten att utbekomma allmänna bandlingar;

given Stockholms slott den 29 november 1968.

Vi GUSTAF ADOLF, med G ti ds nåde, Sveriges, Götes ocli

V e n d e s Konung, göra v e t e r Ii g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, dels att 7 och 14 §§ lagen den 28 maj 1937 om inskränkningar

i rålten att utbekomma allmänna handlingar skall erhålla andrad lydelse

på sätt neiJan anges, dels att i lagen skall inforas en ny paragraf, 19 a §, av

nedan angiven lydelse.

7 §.

Beträffande handlingar, upprättade för myndighets gransknings- eller in­

spektionsverksamhet eller för anordnande av kunskapsprov eller psykolo­

gisk under sökning under myndighets inseende, äger Konungen f�rordna,

ätt d c ej må utlämnas före den avsedda granskningen, inspektionen, pröv­

ningen ell er u ndersökningen.

14 g.

Handlingar vilk a av läkare eller hos socialstyrelsen eller på läkares eller

stjTelsens fö ranstaltande upprättats till utredning i mål eller ärende hos

dotnslol eller i ärende som avses i giftermålsbalken; handlingar vilka upp-

lattats vid psykologisk undersökning som utförts för forskningsändamål el-

eri samband med inskrhming av värnpliktiga eller yrkesvägledning, arbets-

""^skolning eller i ärende om anställning eller upphörande av an-

s allning hos myndighet eller i ärende om iittagning av anställd hos myn-

igaei till viss ulhildmng eller tjänstgöring; läkarutlåtanden i ärenden om

vå^r!^^ P^f^'^ti^lpensionering; handlingar i ärenden rörande hälsovård, sjuk­

dom'

understöd vid barnsbörd, samhällets barnavård och ung-

rält r

eljest barnavårdsnämnds och barnavårdsmäns verksamhet,

Ijj.

att inköpa alkoholhaltiga drycker, behandling av alkoho-

eljest

nykterhelsnämnds verksamhet, folkpensionering eller

olvck

eller pensions nämnds verksamhet, försälmng för

dels

f

eljest riksförsäkringsanstaltens eller försäkringsrå-

^ctslS k

^ understödsföreningar, hjälpverksamhet vid ar-

hår i v *u !

handlingar i ärenden rörande kontroll å utlänningar, som

vistas eller hit söka tillträde, må, i vad de angå ensldlds person-

19G8:126; KU 23; Rskr 343.

1���S8000. Soensk författixingssamling 1968, Nr 586�58S

¬

background image

1968 ⬢ Nr 586 och 587

li.a förhallanden, icke ulan hans samlycke lill annan utlämnas tidigare

pis5

srullio är efter handlingens datum. Aven u an sadant samlycke skall doS

!nn}

handling som nu sagts utlämnas, om, med hansyn till det andamul för v ii.

ket utlämnande ästundas och omständigheterna i o^Tlgt, trygghet kan ans.^

vara för handen, att det ej kommer att missbrukas till skada eller förki;

verksamhetsår t.

Bestämmelserna i 16, 17 och 19 §§ utgöra icke heller hinder mot att u t­

lämna uppgift ur registret om antalet anställda eller arbetstimmar hos ett

r;;,.,^ir,rr -ITCCI .ST- nm rlnl 7nf>rl li!lT7<;7rn lill iTnurfifl pn"5 nntnr pllpr rlof MnrlnmAi

GUSTAF ADO

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN

5pek'

ning'

dirn-

1.

som

läns!

vara lor nanueu, UIL vn -i.

mrkic-

nande för den vilkens personliga förhållanden i handlingen avses eller fö r

hmis nära anhöriga. Vid utlämnande böra erforderliga förbehåll göras.

Angår handling,

annan person.

nm.

Vad i

om kastrering.

Uppgifter och

om socialrcgister.

19 a §.

Bestämmelserna i 16, 17 och 19 §§ utgöra icke hinder mot att utlämna

uppgifter ur centrala företagsregistret om företags eller verksanihelsstälks

namn, adress eller annan identiletsbeleckning eller om förelagsform eller

hJ-

verksamhetsår t.

3.

ondt

veck

kel,

5!ati

Li

oivciuvi ivyx företaget.

>kol

När handling utlämnas med stöd av andra stycket, böra erforderliga för­

behåll göras.

aroe

18

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

(SIE

Det alla som vederbör liava sig hörsamligen alt eftcrrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand undcrslirivit och med Vårt kungl. sigill

D;
Dl

hela-äfla låtit.

Stockholms slott den 29 november 1968.

usst
bekr

Si

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.