SFS 1969:677

690677.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1969 ⬢ Nr 677

Utkom från trycket den 19 dcc. 1969

Nr 677

Lag

om ändring i lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten

att utbekomma allmänna Iiandlingarj

(jivm

Shckholms sloil den 12 december lO GO.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds näde, Sveriges, Götes och

Ve n d e s Konung, göra v e t e r 1 i gt: att Vi, med riksdagenV funnit

gott förordna, att 14 § lagen den 28 maj 1937 om inskränkningar i rätten

alt utbekomma allmänna handlingar skall erhålla ändrad lydelse på sätt

nedan anges.

14 §.2

Handlingar vilka av läkare eller hos socialstyrelsen eller på läkares eller

slyrelsen.s föranstaltande upprättats till utredning i mål eller ärende hos

domstol d ier i ärende som avses i giftermålsbalken; handlingar vilka upp­

rättals vid psykologisk undersökning som utförts för forskningsändamål

eller i samband med insltrivning av värnpliktiga eller yrkesvägledning, ar­

betsvärd eller omskolning eller i ärende om anställning eller upphörande

av ans tällning hos myndighet eller i ärende om uttagning av anställd hos

inyndighel t ill T,iss utbildning eller tjänstgöring; läkarutlåtanden i ärenden

om statlig personalpensionering; handlingar i ärenden rörande hälsovård,

siukvård, socialhjälp, understöd vid barnsbörd, samhällets barnavård och

ungdomsskydd eller eljest barnavårdsnämnds och bamavårdsmäns verk­

samhet, sådan familjerådgivning som drives av kommun, landstingskom-

umn, församling eller kjTklig samfällighet, rätt för enskilda att inköpa al-

�~ olhaltiga drycker, behandling av alkoholister eller eljest nykterhets-

lamnds verksamhet, folkpensionering eller eljest pensionsstyrelsens eller

P.^^^'^i^snamnds verksamhet, försälcring för olycksfall i arbete eller eljest

uksförsäl^ingsanstaltens eller försälcringsrädets verksamhet, tillsyn å un-

J crstödsföreningar, hjälpverksamhet vid arbetslöshet; så ock handlingar

I ärenden rörande kontroll å utlänningar, som här i riket vistas eller hit

söka til lträde, må i vad de angå ensldlds personliga förhållanden, icke utan

^ns samtycke till annan utlämnas tidigare än sjuttio år efter handlingens

atum. �ven utan sådant samtycke sk^ dock handling som nu sagts ut-

j^mnas, om, med hänsyn till det ändamål för vilket utlämnande åstundas

uch om ständigheterna i övrigt, trygghet kan anses vara för handen, att det

1 kommer att missbrukas till skada eller förldenande för den villcens per-

>

"7' K-U 42, rskr 362.

^>onasle lydelse 1968:586.

AOO 698000. Soensk fö rfattningssamling 1969, Nt-CVf

¬

background image

1712

1909

Nr 67

sonliga foriiillanclen i hanclhngen avses dier för hans

uMjninanöo hora erforderliga förbehilll göras.

'

^öhon

uiiiiiiiimiv ijuiii

luiueijan goras.

"''aonoa ^

Angår handling,

� annan person.

"

Vad i

� om kasirering

yppgiffer och � � � om socialregister.

Denna Jag t rader i kraft den 1 januari 1970.

^ Det all a som ^ederbor ba^a sig hwsamligen att

;⬢

ooh'S"x^. T'i'i'"��

bekräfta låtit.

"

ocli nied Vårt

StocJdioIms sJott den 12 december 1969.

GUSTAF ADOLF

(L. S.l

(Institiedepörtemenlet)

�

I'C\.\ART CEntft

Nr C77,

Boktryckeriet, P. .i. Worsfedt&Soncr

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.