SFS 1967:99

670099.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1967 . Nr 99

267

Nr 99

Lag

angående ändrad lydelse av 17 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om

in^ikränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar^

given Slockholms slolt den 7 april 19G7.

V i (lUS'l'AF ADOLF, med Guds tiåde, Sveriges, Götes och

Vc n d c s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen', funnit

rtoll förordna, alt 17 § lagen den 28 maj 1937 om inskränkningar i räl-

fcn a lt utbekomma allmänna handlingar^ skall erhålla ändrad lydelse på
<;ält nedan anges.

17 §.

Till myndighet �^ ⬢ � � utlämna denna.

Förjnögeiilietslängd må

längdens datum.

Handlingar i

liandlingcns datum.

Handlingar i ärenden angående befrielse från tillämpning av bc.stäm-

iiielserna om beräkning av skattepliktig realisationsvinst vid avyttring

av akti er eller lilcnande egendom i samlaand med strukturrationalisering

och angående rått att erhålla avdrag \id taxeringen för avsättning till

särskild nyanskaffningsfond må ej utan samtycke av den som sökt be­

frielse ullämnas till annan tidigare än tjugu år från handlingens datum.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift nlkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Del al la som vederbör hava sig hörsaniligen att efterrätta. Till yttermera

visso liava Vi delta med egen band undersivrivit och med Vårt kungl. sigill

hckräfla låtit.

Stockliolms slott den 7 april 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

{JuslUiedeparlementet)

SVEX-ERIC NILSSOX

Prop. 1967:17; KU 29; P.skr 121.

Senaste lydelse av 17 § se 1966: 229.

¬

background image

Nr 91�90, VI2 ark.StocklioIm 1967.Kungl.Boktryckeriet,?, A.Norstedt&Suncr

¬

background image

SVENSK F�RFATTNI NGSSAMLING

1967 ⬢ Nr 100

Utkom ttkn trycket den 25 april 19S7

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.