SFS 1967:52

670052.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kr 52

angående änd ring i lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om mskränkningar r

rätten att utbekomma aUmäima bandlingar^

given Stockholms slott den 24 'februari 1967.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

^ e n d e s Konung, göra v e t e r I i g t: att Vi, med riksdagen^^, funnit

gott förordna, dels alt till lagen den 28 maj 1937 om insla*änkningar i rät­

ten att utljclcomma allmänna handlingar skall fogas en ny paragraf, be­

tecknad 5

av nedan angiven lydelse, dels att 38 § samma lag skall er-

kålla ändrad lydelse på sätt nedan angivesA

5 §.

kagbolv förd på fartyg som äges eller nyttjas av staten eller av kom-

niun får, såvitt angår sammanstötning med annat fartyg, till vars dagbok

motsvarande tillgång icke finnes, ej utan tillstånd av mjmdighet under

^3rs förvaltning fartj^get hör utlämnas förrän sjöförklaring eller under­

sökning enligt 314 § sjölagen hålles offentligt eller talan väckts på grund

sammanstötningen, eller fem är förflutit från det sammanstötningen,

rum. Detsamma gäller på fartyget upprättad handling, som enJigt

sjokgen jämställes med dagbok i fråga om rätten att taga del därav.

Handlingar i ärende angående sjöförklaring med anledning av fartygs

sammanstötning med annat fartyg få, onr sjöförklaringen icke hålles offent-

ej utan redarens samtycke utlämnas förrän motsvarande utredning

beträffande det andra fartyget blmt tillgänglig för den som vill taga del

earav eller fem är förflutit från det sammanstötningen ägde rum. Detsamma

g^lkr i fråga om handlingar, som med anledning av fartygs sammanstöt-

b'ng med annat fartyg inkommit till sjöfartsstyrelsen eller upprättats dar.

I Prop. 19C6: M5; KU 1967:12; Rskr 57.

^tinastc lydelse se 1947: 629.

"^"^78000. Suensk författningssamling 1967, Nr 4S-^2

^ ⬢

¬

background image

156

1967 ⬢ Nr 52

Bcsläinmclscrna i andra slyclvcl äga molsvarande tillämpning nar uu

rcdnin- verkslällcs av särskild undersökningskommission enligt 314 § sjö -

lagen eller, bclraffande fartyg som äges eller nyttjas av staten, av myn.

dighct under vars förvallning fartyget liör.

38 §.

Där det

handlingars utlämnande.

Kan handling, som ej må utlämnas till envar, antagas vara av betydelse

som bevis i rättegång eller för förundersökning i brottmål, äger domstol, där

rättegången föres eller fråga som hör till förundersökningen må upptagas,

förordna alt handlingen skall tillhandahållas domstolen eller undersök-

ningslcdaren. Vad nu sagts gälle dock ej handlingar, som avses i 1�<1

sajiit 31 och 33 §§. �r handlingens innehåll sådant att den som utfärdat

handlingen ej enligt 36 kap. 5 § andra, tredje eller fjärde stycket rätte­

gångsbalken må höras som vittne därom, må handlingen ej företes i rällc-

gängcn eller "Nid fö rundersökningen. Ej heller må, med mindre synnerli"

anledning förekommer därtill, handlingen företes i rättegången eller vid

förundersökningen, om därigenom yrkeshemlighet skulle uppenbaras.

Denna lag Iräder i kraft den dag Konungen förordnar.

Det alla som vederbör hava sig liörsamligen att efterrätta. Till yttermera

⬢^isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. si"ill

bekräfta låtit.

^

Stockholms slott den 24 februari 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justiticdcparlemmlct)

KUNO

Ur is�.'io 2V, ark.Stockholm

lUuigl. Boktryckericti P. A. iNor.stedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.