SFS 2016:1008 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

161008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 6 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

27 kap.

6 §

2

Sekretessen enligt 1 och 3 §§ gäller inte beslut varigenom skatt eller

pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt
fastställs. Sekretessen gäller dock om beslutet meddelas i ärende om

1. förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,
2. beskattning av utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner

när beslutet har fattats av Forskarskattenämnden,

3. trängselskatt, eller
4. prissättningsbesked vid internationella transaktioner.
I beslut varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för bestämmande

av sådan skatt fastställs gäller sekretessen dock endast för uppgift om vilken
betalstation eller kontrollpunkt bilen har passerat och tidpunkten för denna
passage.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16.

2 Senaste lydelse 2009:1293.

SFS 2016:1008

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.