SFS 2016:1314 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2016:1314 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
161314.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 9 kap. 1 §, 18 kap. 1 § och 30 kap. 6 och 30 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 17 kap. 3 a §, 30 kap. 6 a�6 c och

8 c §§, 32 kap. 6 a § och 35 kap. 9 a §, och närmast före 17 kap. 3 a §, 30 kap.
8 c § och 32 kap. 6 a § nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 32 kap. 6 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Anmälningar om innehav av finansiella instrument⬝.

9 kap.

1 § Bestämmelser om förbud att röja eller utnyttja vissa uppgifter som san-
nolikt har en väsentlig inverkan på priset på finansiella instrument finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den

16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kom-
missionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, och

2. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappers-

marknaden.

17 kap.

Finansinspektionens utredningar av vissa överträdelser

3 a § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Finans-
inspektionen av överträdelser av artikel 14 eller 15 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 596/2014, om det med hänsyn till syftet med utred-
ningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs.

18 kap.

1 §

2 Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brott-

mål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål

1 Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.

2 Senaste lydelse 2014:633.

SFS 2016:1314

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1314

eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet
med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verk-
samheten skadas om uppgiften röjs.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första

stycket, för uppgift som hänför sig till

1. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud eller förbud att

lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde, eller

2. annan verksamhet än sådan som avses i 1 eller i första stycket som syftar

till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en
åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tull-
verket eller Kustbevakningen.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

30 kap.

6 §

3 Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i över-

vakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller per-
sonliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyldig att
lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen sker
enligt

1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

3. lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

4. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
5. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
6. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blank-

ningsförordning, eller

7. lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Om en uppgift som avses i första stycket rör den som övervakningen avser,

gäller sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgif-
ten röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

6 a § Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen
(2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmiss-
bruksförordning för uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga för-
hållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgif-
ten röjs.

Sekretessen gäller inte uppgift som lämnats på grund av anmälnings-

skyldighet enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 596/2014.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

6 b § Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen
(2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmiss-
bruksförordning för uppgift i en anmälan eller utsaga om överträdelse av

3 Senaste lydelse 2013:289.

background image

3

SFS 2016:1314

bestämmelse som myndigheten övervakar enligt den lagen, om uppgiften kan
avslöja anmälarens identitet.

Sekretessen gäller inte om anmälaren varit rapporteringsskyldig enligt arti-

kel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

6 c § Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen
(2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmiss-
bruksförordning för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska för-
hållanden i en anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelser som
myndigheten övervakar enligt den lagen, om uppgiften kan avslöja den an-
mäldes identitet och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att denne li-
der skada eller men.

Sekretessen gäller inte beslut om sanktion eller sanktionsavgift.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

�verföring av sekretess

8 c § Får en myndighet i ett ärende enligt artikel 17 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 596/2014 en uppgift som är sekretessreglerad i
6 a § från en annan myndighet, blir 6 a § tillämplig på uppgiften även hos den
mottagande myndigheten.

30 §

4 Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen, 4 §

första stycket 2, 4 a § första stycket 2, 4 b § första stycket, 6 b § första
stycket, 12 § första stycket och andra stycket 2, 12 a § första stycket och
andra stycket 2, 12 b § första stycket 2, 13 §, 15 § första stycket 2, 23 § första
stycket 2 och 27 § första stycket 2 och den tystnadsplikt som följer av ett för-
behåll som gjorts med stöd av 9 § andra meningen, 14 § andra meningen, 26 §
andra meningen eller 29 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra ekonomiska
eller personliga förhållanden än affärs- och driftförhållanden för den som trätt
i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för
myndighetens verksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds personliga
förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.

32 kap.

Sekretessbrytande bestämmelse

6 a § Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas till Finans-
inspektionen, om uppgiften kan antas ha betydelse för fullgörandet av inspek-
tionens uppgifter enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser
till EU:s marknadsmissbruksförordning.

4 Senaste lydelse 2016:62.

background image

4

SFS 2016:1314

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

35 kap.

9 a § Sekretessen enligt 1 § första stycket 1 eller 2 hindrar inte att uppgift
lämnas till Finansinspektionen, om uppgiften kan antas ha betydelse för full-
görandet av inspektionens uppgifter enligt lagen (2016:1306) med komplette-
rande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller för uppgifter som har lämnats före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar