SFS 2018:163 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2018:163 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2018-163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400)

dels att 25 kap. 18 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 25 kap. 17 e §, och närmast före

25 kap. 17 e § en ny rubrik av följande lydelse.

25 kap.
Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet

fastställd i vissa fall
17 e §
Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2018:

162) om statlig er-

sättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa
fall för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhåll-
anden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

18 §2 Den tystnadsplikt som följer av 7, 9, 16, 17, 17 a och 17 e §§ in-
skränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1�5 §§ inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställig-
heten av beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke.

Den tystnadsplikt som följer av 8 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift i anmälan till Inspek-
tionen för vård och omsorg eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186.

2 Senaste lydelse 2013:626.

SFS

2018:163

Publicerad
den

11 april 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.