SFS 2018:1216 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1216.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 kap. 6 och 17 c §§ offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.
6 §
Sekretessen enligt 1–5 §§ gäller i förhållande till den vård- eller

behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd,

om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av

synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. Detsamma

gäller i fråga om sekretess enligt 17 a § om uppgiften om hälsotillståndet

avser ordinationsorsak i den nationella läkemedelslistan enligt lagen

(2018:1212) om nationell läkemedelslista.

17 c §2 Sekretessen enligt 17 a och 17 b §§ hindrar inte att uppgift i den

nationel a läkemedelslistan lämnas enligt lagen (2018:1212) om nationell

läkemedelslista till hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att för-

skriva läkemedel eller andra varor, en sjuksköterska utan behörighet att för-

skriva läkemedel eller andra varor, en dietist, en farmaceut i hälso- och sjuk-

vården eller till expedierande personal på öppenvårdsapotek.

Sekretessen enligt 17 a och 17 b §§ hindrar inte att uppgift lämnas enligt

lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för

läkemedel till öppenvårdsapotek eller den som är behörig att förordna läke-

medel.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369.

2

Senaste lydelse 2016:528.

SFS 2018:1216

Publicerad

den 28 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.