SFS 2018:1919 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1919.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1, 2 och 8 §§, 10 kap. 4, 4 a,
7, 9, 13, 14 §§, 12 kap. 2 §, 13 kap. 1 och 3–5 §§, 15 kap. 5 och 6 §§, 16 kap.
3 §, 17 kap. 8 §, 18 kap. 19 §, 21 kap. 8 §, 22 kap. 6 §, 23 kap. 8 §, 24 kap.
9 §, 25 kap. 18 §, 26 kap. 15 §, 27 kap. 10 §, 28 kap. 17 §, 29 kap. 14 §,
30 kap. 30 §, 31 kap. 26 §, 32 kap. 11 §, 33 kap. 5 §, 34 kap. 11 §, 35 kap.
24 §, 36 kap. 8 §, 38 kap. 9 §, 39 kap. 6 §, 40 kap. 8 §, 42 kap. 11 §, 43 kap.
11 § och 44 kap. 1–5 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha
följande lydelse.

6 kap.
1 §
I 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen finns grundläggande bestäm-
melser om utlämnande av allmänna handlingar.

2 § Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en
fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som
förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska
göras av en annan myndighet.

8 §2 Beslut som avses i 7 § första och andra styckena överklagas till
kammarrätt, om inte annat följer av andra–femte styckena.

Beslut som meddelats av kammarrätt och som gäller handling i domstolens

rättskipande, rättsvårdande eller administrativa verksamhet överklagas av
andra än statliga myndigheter till Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut som meddelats av tingsrätt och som gäller handling i domstolens

rättskipande eller rättsvårdande verksamhet överklagas av andra än statliga
myndigheter till hovrätt. Motsvarande beslut av hovrätt överklagas av andra
än statliga myndigheter till Högsta domstolen.

Beslut som avses i 7 § andra stycket och som meddelats av en statlig

myndighet som lyder under regeringen överklagas av en annan sådan
myndighet till regeringen.

Av 2 kap. 19 § tryckfrihetsförordningen följer att ett beslut av ett statsråd

överklagas till regeringen.

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Senaste lydelse 2017:1076.

SFS 2018:

1919

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS 2018:

10 kap.


4 §3 När en domstol eller någon annan myndighet enligt 3 eller 3 a §
lämnar en sekretessbelagd uppgift till en enskild part, en misstänkt, en
ställföreträdare, ett ombud, en försvarare eller ett biträde får myndigheten
göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare
eller att utnyttja uppgiften. Förbehållet får inte innebära ett förbud mot att
utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller mot att lämna en muntlig upp-
lysning till en part, en misstänkt, en ställföreträdare, ett ombud, en försvarare
eller ett biträde.

Ett förbehåll som görs enligt 6 kap. 1 § eller 23 kap. 21 a § rättegångs-

balken får inte innebära ett förbud för parten eller den misstänkte att själv ta
del av materialet. Det får inte heller innebära att den misstänkte eller
försvararen nekas sin rätt enligt 23 kap. 21 a § första stycket rättegångs-
balken att få en kopia av protokoll eller anteckningar från förunder-
sökningen.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som

avses i första och andra styckena inskränker den rätt att meddela och offent-
liggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra
stycket.

4 a §4 Sekretess hindrar inte att en tilltalad i ett mål, som slutligt har
avgjorts, tar del av uppgifter i den förundersökning som har föregått
avgörandet eller av annan uppgift som har tillförts målet och som har haft
betydelse för beslutet i åtalsfrågan eller för avgörandet av målet i sak.
Samma sak gäller för uppgifter som inte har haft någon sådan betydelse, om
det inte av hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att
den sekretessbelagda uppgiften inte röjs, och det står klart att det intresset
har företräde framför den enskildes intresse av att ta del av uppgiften.

Sekretess hindrar inte heller, under motsvarande förutsättningar som

anges i första stycket, att den som har godkänt ett strafföreläggande eller ett
föreläggande av en ordningsbot tar del av uppgifter i en sådan brotts-
utredning som har utförts enligt bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken
och som har föregått föreläggandet.

När en domstol eller någon annan myndighet lämnar en sekretessbelagd

uppgift till en enskild enligt första eller andra stycket, får myndigheten göra
ett förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare
eller att utnyttja den.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som

anges i tredje stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra
uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

7 § Regeringen får förena sådana beslut som avses i 6 § andra meningen
med villkor att förbehåll som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna
uppgiften vidare eller utnyttja den ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som

avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra
uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

3 Senaste lydelse 2017:178.

4 Senaste lydelse 2017:178.

2018:1919

background image

3

SFS 2018:

9 § Riksdagen får förena sådana beslut som anges i 8 § första stycket med
villkor att förbehåll som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna
uppgiften vidare eller utnyttja den ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som

avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra
uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

13 § När en myndighet med stöd av 11 § lämnar en uppgift till någon som
inte är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra
stycket, får myndigheten göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt
att lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften. Om ett sådant förbehåll
har gjorts ska det som föreskrivs i 12 § andra och tredje styckena om förbud
att lämna ut eller utnyttja uppgiften gälla i fråga om förbehållet.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som

anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra
uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

14 § Om en myndighet finner att sådan risk för skada, men eller annan
olägenhet som enligt en bestämmelse om sekretess hindrar att en uppgift
lämnas till en enskild kan undanröjas genom ett förbehåll som inskränker
den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndig-
heten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas till den enskilde.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som

anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra
uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

12 kap.


2 § En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för
honom eller henne, om inte annat anges i denna lag.

Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till

skydd för honom eller henne lämnas till en annan enskild endast under
förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde
mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndig-
heten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som

anges i andra stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra
uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

13 kap.


1 § Av 1 kap. 1, 2 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen framgår att var och en har rätt att meddela
och offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst i tryckt eller därmed
jämställd skrift eller i program, film, tekniska upptagningar eller därmed
jämställt medium.

2018:1919

background image

4

SFS 2018:

3 § Av 7 kap. 10, 12–18 §§ och 22 § första stycket 1 och andra stycket
tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 1 och andra
stycket yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det i vissa fall inte är tillåtet
att meddela och offentliggöra uppgifter när detta utgör vissa brott mot rikets
säkerhet eller vissa andra brott riktade mot staten.

Av 7 kap. 20 § 3 tryckfrihetsförordningen och 5 kap. 1 § yttrandefrihets-

grundlagen framgår att det, när riket är i krig eller omedelbar krigsfara, inte
är tillåtet att offentliggöra uppgift om förhållanden vilkas röjande enligt lag
innefattar annat brott mot rikets säkerhet än som anges i 7 kap. 2–19 §§
tryckfrihetsförordningen.

4 § Av 7 kap. 20 § 1 och 22 § första stycket 2 och andra stycket tryck-
frihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 2 och andra
stycket yttrandefrihetsgrundlagen följer att det inte är tillåtet att med stöd av
rätten att meddela och offentliggöra uppgifter oriktigt lämna ut eller
offentliggöra en allmän handling som inte är tillgänglig för alla eller att
tillhandahålla en sådan handling i strid med ett förbehåll som en myndighet
har gjort vid handlingens utlämnande, när gärningen är uppsåtlig.

5 §5 Av 7 kap. 20 § 2 och 22 § första stycket 3 och andra stycket tryck-
frihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 3 och andra
stycket yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det inte är tillåtet att med stöd
av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter uppsåtligen åsidosätta en
tystnadsplikt i de fall som anges i denna lag.

En tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som avses i 10 kap. 4 § första

stycket, 4 a § tredje stycket, 7 § första stycket, 9 § första stycket, 13 § första
stycket, 14 § första stycket eller 12 kap. 2 § andra stycket denna lag,
inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Ytterligare bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av vissa

sekretessbestämmelser eller av gjorda förbehåll inskränker rätten att med-
dela och offentliggöra uppgifter finns i anslutning till berörda sekretess-
bestämmelser och bestämmelser om förbehåll i avdelning IV–VI. Bestäm-
melser om att tystnadsplikt som följer av bestämmelser i andra författningar
än denna lag inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter finns
i avdelning VII.

15 kap.


5 § Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen följer att det
genom förordning kan föreskrivas, att endast en viss myndighet får pröva
frågan om utlämnande till enskild av allmän handling som är av synnerlig
betydelse för rikets säkerhet.

6 §6 Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap.
1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihets-
grundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om
uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada
landet allvarligt.

Den tystnadsplikt som följer av 1 b § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och

7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrund-
lagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

5 Senaste lydelse 2017:178.

6 Senaste lydelse 2013:972.

2018:1919

background image

5

SFS 2018:

Att den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter i vissa fall följer av 7 kap. 10, 12–18 §§, 20 § 3 och
22 § första stycket 1 och andra stycket tryckfrihetsförordningen samt 5 kap.
1 § och 4 § första stycket 1 och andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

16 kap.


3 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap.
1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihets-
grundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om en
uppgift hos Riksbanken.

17 kap.


8 §7 Den tystnadsplikt som följer av 7 § andra stycket och 7 a § andra
stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentlig-
göra uppgifter.

18 kap.


19 §8 Den tystnadsplikt som följer av 5–10 §§, 11 § första stycket, 12 och
13 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och
1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1–3 §§ inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av
försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kom-
munikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig
kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning på grund av beslut av
domstol, undersökningsledare eller åklagare eller inhämtning av uppgifter
enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommu-
nikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 17 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av
försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kom-
munikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation eller hemlig
kameraövervakning på grund av beslut av domstol eller åklagare.

Att den tystnadsplikt som följer av 1–3 §§ i vissa fall inskränker rätten att

meddela och offentliggöra uppgifter utöver det som anges i andra stycket
följer av 7 kap. 10, 12–18 §§, 20 § 3 och 22 § första stycket 1 och andra
stycket tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 1 och
andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

21 kap.


8 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 3 och 5 §§ och den tystnadsplikt
som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 4 § andra stycket
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och
1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

7 Senaste lydelse 2012:846.

8 Senaste lydelse 2017:1076.

2018:1919

background image

6

SFS 2018:

22 kap.


6 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § första stycket och 2 § inskränker
rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

23 kap.


8 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap.
1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihets-
grundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 2–5 §§ inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till annat
än ett ärende om tillrättaförande av en elev eller skiljande av en elev från
vidare studier.

24 kap.


9 §9 Den tystnadsplikt som följer av 2 a och 8 §§ och den tystnadsplikt
som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 7 § andra meningen
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och
1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställig-
het av beslut om vård utan samtycke.

25 kap.


18 §10 Den tystnadsplikt som följer av 7, 9, 16, 17, 17 a och 17 e §§
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och
1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1–5 §§ inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställig-
heten av beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke.

Den tystnadsplikt som följer av 8 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift i en anmälan till
Inspektionen för vård och omsorg eller Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd.

26 kap.


15 §11 Den tystnadsplikt som följer av 5, 13 och 14 a §§ inskränker rätten
enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker rätten att

meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat
än verkställigheten av beslut om omhändertagande, beslut om vård utan
samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård.

9 Senaste lydelse 2013:795.

10 Senaste lydelse 2018:163.

11 Senaste lydelse 2012:664.

2018:1919

background image

7

SFS 2018:

27 kap.


10 §12 Den tystnadsplikt som följer av 1 §, 2 § första stycket och 3–5 §§
och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av
8 § tredje stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihets-
förordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela
och offentliggöra uppgifter.

28 kap.


17 §13 Den tystnadsplikt som följer av 12 a § och av ett förbehåll som har
gjorts med stöd av 16 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och
7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrund-
lagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

29 kap.


14 §14 Den tystnadsplikt som följer av 1, 2, 5 a och 6 §§ inskränker rätten
enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

30 kap.


30 §15 Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen,
4 § första stycket 2, 4 a § första stycket 2, 4 b § första stycket, 6 b § första
stycket, 12 § första stycket och andra stycket 2, 12 a § första stycket och
andra stycket 2, 12 b § första stycket 2, 13 §, 15 § första stycket 2, 23 §
första stycket 2, 23 a § och 27 § första stycket 2 och den tystnadsplikt som
följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 9 § andra meningen, 14 §
andra meningen, 26 § andra meningen eller 29 § andra meningen inskränker
rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra ekonomiska
eller personliga förhållanden än affärs- och driftförhållanden för den som
trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål
för myndighetens verksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds person-
liga förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.

31 kap.


26 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § första stycket, 2, 12 och 20–22 §§
och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av
14 § andra meningen, 19 § andra meningen eller 25 § andra meningen
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och
1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 3 och 4 §§ begränsar rätten att meddela

och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till
affärsmässig utlåningsverksamhet.

12 Senaste lydelse 2011:739.

13 Senaste lydelse 2010:208.

14 Senaste lydelse 2014:57.

15 Senaste lydelse 2017:651.

2018:1919

background image

8

SFS 2018:

Den tystnadsplikt som följer av 15 § begränsar rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds person-
liga förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.

32 kap.


11 §16 Den tystnadsplikt som följer av 1 och 2 §§ inskränker rätten enligt
1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrande-
frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga
om uppgift om en registrerads förhållanden.

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds namn
och födelsedatum samt nummer på resehandling.

Den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av

10 § andra meningen inskränker rätten att meddela och offentliggöra
uppgifter.

33 kap.


5 § Den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten enligt 1 kap.
1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihets-
grundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

34 kap.


11 § Den tystnadsplikt som följer av 4 § och den tystnadsplikt som följer
av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 5 § andra stycket inskränker
rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

35 kap.


24 § Den tystnadsplikt som följer av 11 § och den tystnadsplikt som följer
av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 9 § andra stycket inskränker
rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 15 och 16 §§ inskränker rätten att meddela

och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift vars röjande kan
antas medföra fara för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt
men.

36 kap.


8 §17 Den tystnadsplikt som följer av 3 § första och andra styckena samt
6 § första stycket 1 inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihets-
förordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela
och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till ett
ärende om annat än ekonomiskt bistånd till enskild.

16 Senaste lydelse 2011:739.

17 Senaste lydelse 2011:864.

2018:1919

background image

9

SFS 2018:

38 kap.


9 § Den tystnadsplikt som följer av 2 och 6 §§, 7 § första stycket 2 och 8 §
inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och
1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter.

39 kap.


6 §18 Den tystnadsplikt som följer av 1, 5 a och 5 b §§ begränsar rätten
enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Detta
gäller även vid tillämpning av 5 §.

40 kap.


8 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 2, 4 och 5 §§ inskränker rätten enligt
1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrande-
frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

42 kap.


11 § Den tystnadsplikt som följer av 9 § första stycket 1 inskränker rätten
enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det
är fråga om uppgift om någon enskilds personliga förhållanden.

43 kap.


11 § Den tystnadsplikt som följer av 4 och 6 §§ begränsar rätten enligt
1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrande-
frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

44 kap.


1 §19 Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra upp-
gifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

1. beslut enligt 10 kap. 12 § tredje stycket andra meningen regerings-

formen,

2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,
3. 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,
4. 6 kap. 8 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande

kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt, och

5. beslut enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift

vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet
allvarligt.

2 §20 Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra upp-
gifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

1. beslut som har meddelats med stöd av 5 kap. 4 § eller 23 kap. 10 §

sjunde stycket rättegångsbalken, och

2. 8 kap. 4 § första stycket andra meningen rättegångsbalken.

18 Senaste lydelse 2010:85.

19 Senaste lydelse 2014:806.

20 Senaste lydelse 2011:739.

2018:1919

background image

10

SFS 2018:

3 §21 Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra upp-
gifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

1. 6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), och
2. 5 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

4 §22 Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra upp-
gifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

1. 2 kap. 14 § första stycket 1 och 3 postlagen (2010:1045),
2. 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, när det

är fråga om uppgift om innehållet i ett elektroniskt meddelande eller som
annars rör ett särskilt sådant meddelande, och

3. 6 kap. 21 § lagen om elektronisk kommunikation, när det är fråga om

uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, om hemlig
avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation på grund av beslut av domstol, undersöknings-
ledare eller åklagare eller om inhämtning av uppgifter enligt lagen
(2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de
brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

5 §23 Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap.
1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra upp-
gifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

1. beslut som har meddelats med stöd av 7 § lagen (1999:988) om förhör

m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet,

2. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,

3. 4 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och
4. 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)

21 Senaste lydelse 2010:679.

22 Senaste lydelse 2012:288.

23 Senaste lydelse 2013:626.

2018:1919

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.