SFS 2020:602 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-602.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att det i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) ska införas två nya paragrafer, 18 kap. 18 a § och 31 kap. 11 a §,
och närmast före 18 kap. 18 a § och 31 kap. 11 a § nya rubriker av följande
lydelse.

18 kap.
Avfallsregister
18 a §
Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till avfallsregistret, om
det kan antas att farligt avfall kan komma till brottslig användning om upp-
giften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

31 kap.
Avfallsregistret
11 a §
Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur
avfallsregistret för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det
kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:156, bet. 2019/20:MJU20, rskr. 2019/20:338.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och

om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2018/851.

SFS

2020:602

Publicerad
den

26 juni 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.