SFS 2021:646 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2021:646 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS2021-646.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 10 kap. 18 c §, av
följande lydelse.

10 kap.
18 c §
Sekretessen enligt 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § hindrar inte att en
uppgift som rör en enskild eller en närstående till den enskilde lämnas till
Polismyndigheten, om

1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den enskilde

mot den närstående kommer att begå ett sådant brott som avses i 3, 4 eller
6 kap. brottsbalken för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i ett år,

2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra brottet, och
3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den enskilde

eller för den närstående, eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att
uppgiften lämnas ut.

En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock lämnas

endast under de förutsättningar som i övrigt anges i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350.

SFS

2021:646

Publicerad
den

22 juni 2021

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar