SFS 2010:368 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2010:368 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);
100368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 18 § och 35 kap. 1 § offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

18 kap.

18 § Sekretessen enligt 17 § andra stycket hindrar inte att en uppgift lämnas ut
enligt vad som föreskrivs i polisdatalagen (1998:622) och lagen (2000:344)
om Schengens informationssystem.

35 kap.

1 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den en-
skilde eller någon närstående till denne lider skada eller men och uppgiften
förekommer i

1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i brottmål eller i

annan verksamhet för att förebygga brott,

3. angelägenhet som avser registerkontroll och särskild personutredning

enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),

4. annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller

beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, en polismyndighet,
Skatteverket, Statens kriminaltekniska laboratorium, Tullverket eller Kust-
bevakningen,

5. Statens biografbyrås verksamhet att biträda Justitiekanslern, allmän

åklagare eller en polismyndighet i brottmål,

6. register som förs av Rikspolisstyrelsen enligt polisdatalagen (1998:622)

eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,

7. register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,
8. register som förs av Skatteverket enligt lagen (1999:90) om behandling

av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar eller som
annars behandlas där med stöd av samma lag,

9. särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om

uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 5 kap. 1 §, eller

1 Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255.

SFS 2010:368

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

2

SFS 2010:368

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

10. register som förs av Tullverket enligt lagen (2005:787) om behandling

av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet eller som annars be-
handlas där med stöd av samma lag.

Sekretessen enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess rättskipande

eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. Vid för-
handling om användning av tvångsmedel gäller sekretess för uppgift om
vem som är misstänkt endast om det kan antas att fara uppkommer för att
den misstänkte eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider
annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.