SFS 2010:520 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

100520.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 19 § samt 29 kap. 8 och

10 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bilagan till lagen ska
ha följande lydelse.

10 kap.

19 §

Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§ och

26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ hindrar inte att en uppgift lämnas till en polis-
myndighet eller någon annan myndighet som ska ingripa mot brott, om upp-
giften behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott
som avses i

1. 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
2. 13 kap. 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
3. 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
4. 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009), eller
5. 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519).

29 kap.

8 §

Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att ha

elevtillstånd, certifikat eller behörighetsbevis som avses i luftfartslagen
(2010:500) för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

10 §

Sekretess gäller hos Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Statens

haverikommission, Luftfartsverket och Transportstyrelsen för uppgift som
lämnats av en enskild i en rapport om händelse inom civil luftfart enligt
10 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500), om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

SFS 2010:520

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:520

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Bilaga

2

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryck-
frihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämp-
liga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i
den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verk-
samheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk
författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksam-
heten har uppdragits åt organet.

2 Senaste lydelse 2009:1270.

Organ

Verksamhet

Internationella Handelshögskolan i
Jönköping aktiebolag

all verksamhet

Kungliga Svenska Aeroklubben

besiktning och tillsyn av luftfartyg
samt utfärdande och förnyande av
luftvärdighetsbevis och miljö-
värdighetsbevis (SFS 2010:500)

Länsbildningsförbunden

statligt stöd till kulturverksamhet
genom ideella föreningar (SFS
1976:1046)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.