SFS 2010:866 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2010:866 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
100866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att rubriken närmast efter 23 kap. 1 § ska utgå,
dels att 23 kap. 1�3 och 5 §§, 33 kap. 1 § och 36 kap. 4 § samt rubrikerna

närmast före 23 kap. 1�3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 25 kap. 13 a §, samt närmast

före 23 kap. 1 § en ny rubrik av följande lydelse.

23 kap.

Utbildningsverksamhet m.m.

Förskola och viss annan pedagogisk verksamhet

1 §

Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses

i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för
förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola

2 §

Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, special-

skolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk,
psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i särskild

elevstödjande verksamhet i övrigt för uppgift om en enskilds personliga för-
hållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av
en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier. Sekretessen gäller
dock endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

SFS 2010:866

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:866

Sekretess gäller på det område som anges i första stycket i andra fall än

som avses i första och andra styckena för uppgift om en enskilds identitet,
adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden,
om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Fritidshem och viss annan pedagogisk verksamhet

3 §

Sekretess gäller i fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som

avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som erbjuds i stället för fritidshem för
uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan särskild elev-
stödjande verksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller special-
pedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Sekretess gäller i övrigt på det område som anges i första stycket för

annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att
den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Annan utbildningsverksamhet

5 §

Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i

1�3 §§ för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller
behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psy-
kolog, kurator eller hos studie- och yrkesvägledningen, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men. Sekretess gäller i elevvårdande verksamhet i övrigt inom arbets-
marknadsutbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, den särskilda
utbildningen för vuxna, utbildningen i svenska för invandrare och folkhög-
skolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften
röjs.

Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 1�3 §§

i annat fall än som avses i första stycket och hos Verket för högskoleservice
i verksamhet som avser biträde vid antagning av studenter för uppgift om en
enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds person-
liga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

25 kap.

13 a §

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift om en enskild läm-

nas från sådan elevhälsa som avser medicinsk insats till annan elevhälsa eller
särskild elevstödjande verksamhet i övrigt inom samma myndighet, om det
krävs att uppgiften lämnas för att en elev ska få nödvändigt stöd.

background image

3

SFS 2010:866

33 kap.

1 §

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekono-

miska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående
till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer
hos

1. Diskrimineringsombudsmannen i ärende enligt diskrimineringslagen

(2008:567) samt i annat ärende som rör rådgivning åt en enskild,

2. Nämnden mot diskriminering i ärende enligt diskrimineringslagen, eller
3. Statens skolinspektion i ärende enligt 6 kap. skollagen (2010:800).
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

36 kap.

4 §

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga

eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften
röjs och uppgiften förekommer i

1. mål om kollektivavtal, och
2. mål om tillämpningen av
� lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
� lagen (1982:80) om anställningsskydd,
� 6 kap. 7�12 §§ skollagen (2010:800),
� 31�33 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,
� 4�11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,
� 3�7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltids-

arbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, eller

� 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567).
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för kommunal vuxenutbildning,

vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invand-
rare till utgången av juni 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.