SFS 2010:1982 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2010:1982 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
101982.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400)

dels att 10 kap. 26 §, 22 kap. 5 § och bilagan till lagen ska ha följande

lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 22 kap. 3 a §, samt närmast

före 22 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

10 kap.

26 §

Sekretess hindrar inte att en uppgift om en enskilds adress,

telefonnummer och arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av en
enskild lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för delgivning
enligt delgivningslagen (2010:1932).

Om den enskilde hos en myndighet som driver televerksamhet har begärt

att abonnemanget ska hållas hemligt och om uppgiften är sekretessbelagd
enligt 29 kap. 3 §, får den lämnas ut endast om den myndighet som begär
uppgiften finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig
undan eller att det annars finns synnerliga skäl.

22 kap.

Sekretessbrytande bestämmelse

3 a §

Sekretessen enligt 1 § andra stycket hindrar inte att uppgift i form av

fotografisk bild av den enskilde lämnas till ett auktoriserat delgivnings-
företag.

5 §

Sekretess gäller i verksamhet som avser delgivning enligt delgivnings-

lagen (2010:1932) för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om
uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30, bet. 2010/11:KrU3,
rskr. 2010/11:37.

SFS 2010:1982

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:1982

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bilaga

2

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i

tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i
tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns
nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet.
Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i
Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken
verksamheten har uppdragits åt organet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. För uppgifter som avser delgivning enligt delgivningslagen (1970:428)

gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:1540.

Organ

Verksamhet

Notarius

publicus

all verksamhet som Notarius
publicus (SFS 1981:1363)

Posten Aktiebolag

medverkan vid val (SFS 1993:1689
och 1993:1690), folkomröstning
(SFS 1993:1696), tullkontroll (SFS
1993:1698), utlämnande av körkort
(SFS 1993:1695) samt handlägg-
ning av flyttningsanmälningar
(SFS 1993:1699)

Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag

ärenden om radio- och TV-avgifter
(SFS 1989:41)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.