SFS 2011:864 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2011:864 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
110864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 §, 36 kap. 3 och 8 §§, rub-

riken till 36 kap., rubriken närmast efter rubriken till 36 kap. och rubriken
närmast före 36 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha
följande lydelse.

1 kap.

6 §

Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till

skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
Vissa av dessa bestämmelser tillämpas oavsett i vilket sammanhang uppgif-
ten förekommer (21 kap.). Bestämmelserna i övrigt avser

� folkbokföring, delgivning, m.m. (22 kap.),
� utbildningsverksamhet, m.m. (23 kap.),
� forskning och statistik (24 kap.),
� hälso- och sjukvård, m.m. (25 kap.),
� socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. (26 kap.),
� skatt, tull, m.m. (27 kap.),
� socialförsäkring, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. (28 kap.),
� transporter och andra former av kommunikation (29 kap.),
� tillsyn m.m. i fråga om näringslivet (30 kap.),
� annan verksamhet med anknytning till näringslivet (31 kap.),
� annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. (32 kap.),
� Diskrimineringsombudsmannen,

Barnombudsmannen,

Konsument-

ombudsmannen, m.m. (33 kap.),

� utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m. (34 kap.),
� verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m.

(35 kap.),

� vissa mål och ärenden hos domstol, vissa fall av medling, rättshjälp,

m.m. (36 kap.),

� utlänningskontroll, Schengensamarbetet, m.m. (37 kap.),
� totalförsvar, krisberedskap, m.m. (38 kap.),
� personaladministrativ verksamhet (39 kap.), och
� övriga myndigheter och verksamheter (40 kap.).

1 Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300.

SFS 2011:864

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

2

SFS 2011:864

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

36 kap.

Sekretess till skydd för enskild i vissa mål och ärenden hos domstol, i
vissa fall av medling, i ärenden om rättshjälp, m.m.

Vissa mål och ärenden hos domstol samt vissa fall av medling

Vissa fall av medling

3 §

Sekretess gäller hos domstol samt hyres- och arrendenämnd för uppgift

som en part har lämnat till en medlare eller ett biträde till denne vid medling
i ett mål där förlikning om saken är tillåten, om parten har gjort förbehåll om
det.

Sekretess gäller för uppgift som en part i en arbetstvist har lämnat till en

medlare eller till Medlingsinstitutet vid medling enligt lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet, om parten har gjort förbehåll om det.

Sekretess gäller hos Medlingsinstitutet även för uppgift i ett kollektivavtal

om en parts affärs- eller driftförhållanden eller en annan enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att parten eller den enskilde
lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

8 §

Den tystnadsplikt som följer av 3 § första och andra styckena samt 6 §

första stycket 1 inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentlig-
göra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till ärende
om annat än ekonomiskt bistånd till enskild.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.