SFS 2011:1217 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) / SFS 2011:1217 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
111217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 33 kap. 4 § offentlighets- och se-

kretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

33 kap.

4 §

Sekretess gäller hos Konsumentombudsmannen i ärende enligt lagen

(2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister

1. för uppgift som tillkommit eller inhämtats med anledning av en rätts-

tvist enligt lagen, om det kan antas att den enskildes ställning som part i
tvisten försämras om uppgiften röjs, och

2. för uppgift i övrigt om en enskilds personliga eller ekonomiska för-

hållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 2 i

högst tjugo år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där hand-

lingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

SFS 2011:1217

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.