SFS 2010:618 Lag om ändring i passlagen (1978:302)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Passlag (1978:302) / SFS 2010:618 Lag om ändring i passlagen (1978:302)
100618.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i passlagen (1978:302);

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om passlagen (1978:302)

dels att 29 § ska upphöra att gälla,
dels att 28 § ska ha följande lydelse.

28 §

2

Beslut av en övervakningsnämnd enligt denna lag får överklagas till

tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden är belägen. �verklagandet
ska ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden räknas från den dag då den
klagande fick del av beslutet. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om
domstolsärenden. �vervakningsnämnden ska dock inte vara part i dom-
stolen.

Beslut av Statens

institutionsstyrelse enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol

.

En chefsöverläkares beslut om anmälan enligt 20 § 1 får inte överklagas.

Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. �renden som kommit in till

hovrätten före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre
bestämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse 2005:655.

SFS 2010:618

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.