SFS 2014:746 Lag om ändring i postlagen (2010:1045)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Postlag (2010:1045) / SFS 2014:746 Lag om ändring i postlagen (2010:1045)
140746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i postlagen (2010:1045);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 kap. 15 § postlagen (2010:1045)2

ordet ⬝polismyndighet⬝ ska bytas ut mot ⬝Polismyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 15 § 2010:1984.

SFS 2014:746

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.