SFS 2021:47 Lag om ändring i postlagen (2010:1045)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Postlag (2010:1045) / SFS 2021:47 Lag om ändring i postlagen (2010:1045)
SFS2021-47.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i postlagen (2010:1045)

Utfärdad den 28 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om postlagen (2010:1045) att
2 kap. 14 och 16 §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.
14 §
Den som i postverksamhet har fått del av eller tillgång till någon av
de uppgifter som anges i 1�4 får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han
eller hon därigenom har fått veta. De uppgifter som omfattas av
tystnadsplikten är

1. uppgifter som rör ett särskilt brev som befordras inom verksamheten,
2. andra uppgifter som rör en enskild persons förbindelse med

verksamheten när det gäller befordran av brev,

3. uppgifter som handlar om att hålla kvar eller beslagta försändelser

enligt 27 kap. rättegångsbalken, eller

4. uppgifter som handlar om att hålla kvar försändelser enligt 4 kap. 22 §

tullagen (2016:253) eller enligt 11 § lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen eller om ett efterföljande beslag enligt 22 § lagen (2000:1225) om
straff för smuggling.

Tystnadsplikten enligt första stycket 1 och 2 gäller inte i förhållande till

avsändaren och mottagaren av brevet.

För uppgifter om en enskild persons adress gäller tystnadsplikt endast om

det kan antas att ett röjande av adressen skulle medföra fara för att någon
utsätts för övergrepp eller annat allvarligt men.

16 §2 Den som bedriver postverksamhet enligt denna lag ska trots 14 §
bistå Tullverket vid kontroll avseende postförsändelse enligt tullagen
(2016:253) eller lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges
gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Detta gäller dock endast
vid misstanke om att en postförsändelse innehåller något av följande som
kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:

1. narkotika,
2. skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),

1 Prop. 2020/21:49, bet. 2020/21:SkU12, rskr. 2020/21:165.
2 Senaste lydelse 2016:284.

SFS

2021:47

Publicerad
den

30 januari 2021

background image

2

SFS

2021:47

3. sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen,

eller

4. sådana explosiva varor som avses i 4 § lagen (2010:1011) om

brandfarliga och explosiva varor.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.