SFS 2010:1045 Postlag

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Postlag (2010:1045) / SFS 2010:1045 Postlag
101045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Postlag;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om postverksamhet och samhälls-

omfattande posttjänst.

Definitioner

2 §

I denna lag betyder

användare: varje fysisk eller juridisk person som i egenskap av avsändare

eller mottagare har nytta av att en posttjänst tillhandahålls,

brev: en adresserad försändelse som är innesluten i kuvert eller annat om-

slag och som väger högst 2 kg samt vykort, brevkort och liknande försändel-
ser,

obeställbart brev: ett brev som
1. inte kan delas ut till mottagaren,
2. är ofrankerat eller otillräckligt frankerat, eller
3. har återsänts från en postförvaltning eller ett befordringsföretag i utlan-

det till det postbefordringsföretag som befordrade brevet från Sverige,

postförsändelse: en adresserad försändelse som väger högst 20 kg och

som överlämnas i den slutliga form i vilken den ska transporteras av en till-
handahållare av posttjänster,

postnummersystemet: ett system av sifferserier som för post-

befordringsändamål används för att dela in landet i postnummerområden,

postverksamhet: regelbunden insamling, sortering, transport och utdelning

av brev mot betalning,

posttjänst: insamling, sortering, transport och utdelning av postför-

sändelser mot betalning.

1 Prop. 2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378.

2 Jfr Europarlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om ge-
mensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster
och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT L 15, 21.1.1998, s. 14, Celex
31997L0067), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/6/EG (EUT L 52, 27.2.2008, s. 3, Celex 32008L0006).

SFS 2010:1045

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:1045

samhällsomfattande posttjänst: en posttjänst som ska finnas i hela landet,

som är av god kvalitet och som innebär att alla användare kan ta emot post-
försändelser och till rimliga priser för befordran kan avlämna sådana försän-
delser.

2 kap. Postverksamhet

Tillstånd att bedriva postverksamhet

1 §

Tillstånd enligt denna lag krävs för att bedriva postverksamhet. Till-

stånd ska beviljas endast om sökanden kan antas komma att bedriva post-
verksamhet på det sätt som anges i 6 §.

2 §

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestäm-

mer (tillståndsmyndigheten).

3 §

Tillståndsmyndigheten ska efter ansökan meddela förhandsbesked om

huruvida det behövs tillstånd enligt 1 § för en viss verksamhet. Ett förhands-
besked gäller under den tid och under de förutsättningar i övrigt som anges i
beskedet.

Tillståndsvillkor

4 §

Tillstånd enligt 1 § att bedriva postverksamhet får förenas med villkor

om skyldighet för tillståndshavare att

1. på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 6 §,
2. tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten

enligt 3 kap. 1 § och på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs där och i
3 kap. 2 §,

3. årligen offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och hur klagomålen

har behandlats,

4. i verksamheten ta hänsyn till de behov personer med funktionsned-

sättning kan ha av särskilda posttjänster, och

5. beakta totalförsvarets behov av posttjänster under höjd beredskap.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om tillståndsvillkoren.

5 §

Tillståndsvillkor ska gälla för en bestämd tid och får meddelas i sam-

band med att tillstånd beviljas, i samband med att giltighetstiden för ett tidi-
gare meddelat villkor löper ut eller när det annars finns särskilda skäl.

Tillståndsvillkor får ändras under löpande villkorsperiod endast enligt för-

behåll i ett meddelat villkor eller sedan tillståndshavaren har medgivit detta
och sedan andra tillståndshavare vars verksamhet direkt påverkas av änd-
ringen har fått möjlighet att yttra sig.

Allmänna krav på postverksamhet m.m.

6 §

Postverksamhet ska bedrivas så att den tillgodoser rimliga krav på till-

förlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga in-
tegritet upprätthålls.

background image

3

SFS 2010:1045

7 §

Förlust av brev, skada på brev eller försening av brev ger avsändaren

rätt till ersättning från postbefordringsföretaget endast om det har avtalats
mellan företaget och avsändaren.

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om och i vilken utsträckning det ska framgå av ett brev vem
som har befordrat det.

Obeställbara brev

9 §

Ett obeställbart brev ska om möjligt skickas tillbaka till avsändaren.

Om avsändarens adress inte är känd ska brevet sändas till tillstånds-
myndigheten. Detta gäller dock inte vykort, brevkort och liknande försändel-
ser som inte är inneslutna i kuvert eller annat omslag.

10 §

Ett obeställbart brev som är inneslutet i kuvert eller annat omslag får

öppnas endast av tillståndsmyndigheten och endast om omslaget saknar så-
dana uppgifter om avsändaren som möjliggör att brevet kan skickas tillbaka
till denne.

11 §

Ett obeställbart brev som öppnats får inte undersökas närmare än som

behövs för att det ska kunna skickas tillbaka till avsändaren. Om mottagaren,
men inte avsändaren, framgår av brevets innehåll, får brevet sändas till mot-
tagaren.

12 §

�ppnade brev som fortfarande är obeställbara ska förvaras hos till-

ståndsmyndigheten.

Förvaringstidens längd bestäms av myndigheten. Innehåll som inte tål lag-

ring eller som består av trycksaker, reklamblad eller liknande som kan antas
sakna värde får omedelbart förstöras.

13 §

Ett öppnat brev som inte har kunnat lämnas ut tillfaller staten vid för-

varingstidens utgång. Skriftliga meddelanden ska då omedelbart förstöras.

Annat innehåll än giltigt svenskt betalningsmedel ska säljas om det är

lämpligt och en försäljning inte kan antas kränka någons personliga integri-
tet. I annat fall ska innehållet förstöras.

Innehåll som inte kan säljas och därmed ska förstöras får i stället skänkas

till välgörande ändamål, om det inte kan antas kränka någons personliga in-
tegritet.

Tystnadsplikt m.m.

14 §

Den som i postverksamhet har fått del av eller tillgång till någon av

de uppgifter som anges i 1�3 får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han
eller hon därigenom har fått veta. De uppgifter som omfattas av tystnads-
plikten är

1. uppgifter som rör ett särskilt brev som befordras inom verksamheten,
2. andra uppgifter som rör en enskild persons förbindelse med verk-

samheten när det gäller befordran av brev, eller

background image

4

SFS 2010:1045

3. uppgifter som handlar om att kvarhålla eller beslagta försändelser enligt

27 kap. rättegångsbalken.

Tystnadsplikten enligt första stycket 1 och 2 gäller inte i förhållande till

avsändaren och mottagaren av brevet.

För uppgifter om en enskild persons adress gäller tystnadsplikt endast om

det kan antas att ett röjande av adressen skulle medföra fara för att någon ut-
sätts för övergrepp eller annat allvarligt men.

15 §

Den som bedriver postverksamhet och har fått del av eller tillgång till

uppgifter som avses i 14 § första stycket ska på begäran lämna uppgifter

1. om en enskilds adress, telefonnummer eller arbetsplats till en myndig-

het som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt del-
givningslagen (1970:428), om myndigheten finner att det kan antas att den
som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga
skäl,

2. om en enskilds adress till Kronofogdemyndigheten om myndigheten

behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten finner att uppgif-
ten är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

3. om en enskilds adress till Skatteverket om verket behöver uppgiften i

verksamhet som avser kontroll av skatt eller avgift eller i utredning om rätt
folkbokföringsort enligt folkbokföringslagen (1991:481) och verket finner
att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,

4. om en enskilds adress till Försäkringskassan eller Pensionsmyndig-

heten om dessa behöver uppgiften för kontroll av rätten till ersättning och
myndigheten i fråga finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för hand-
läggningen av ett ärende.

Den som bedriver postverksamhet ska, enligt vad som anges i första

stycket, på begäran även lämna uppgifter som rör misstanke om brott till
åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som har att
ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i två år.

16 §

Den som bedriver postverksamhet enligt denna lag ska trots 14 § bistå

Tullverket vid kontroll avseende postförsändelse enligt tullagen (2000:1281)
eller lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot
ett annat land inom Europeiska unionen. Detta gäller dock endast kontroll
som rör misstanke om narkotikabrott.

17 §

I det allmännas verksamhet ska offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) tillämpas i stället för 14 och 15 §§.

För utlämnande av annan personuppgift i postverksamhet än som avses i

14 § första och tredje styckena gäller personuppgiftslagen (1998:204).

18 §

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikt enligt

denna lag finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

background image

5

SFS 2010:1045

3 kap. Samhällsomfattande posttjänst och andra posttjänster

Den samhällsomfattande posttjänstens omfattning

1 §

Den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla kraven att

1. det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omstän-

digheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer
utgör skäl för undantag, ska göras minst en insamling och minst en utdelning
av postförsändelser,

2. expeditions- och inlämningsställena ska ligga så tätt att användarnas

behov beaktas,

3. de bestämmelser om befordringstider efterlevs, som meddelats av

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

4. det ska vara möjligt att försäkra postförsändelser och att få kvitto från

mottagaren på att en postförsändelse har tagits emot,

5. enstaka postförsändelser ska befordras till enhetliga priser, och
6. villkoren för tjänsten ska vara allmänt tillgängliga.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka tjänster som ska ingå i den samhällsomfattande post-
tjänsten och om krav på befordringstider.

Undantag från första stycket 1 ska meddelas Europeiska kommissionen

och de nationella tillsynsmyndigheterna inom Europeiska unionen.

Prissättning och redovisning

2 §

Prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten ska vara öppen

för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterad, samt främja ett
effektivt tillhandahållande av tjänsten.

För den som utsetts att tillhandahålla hela eller delar av den samhälls-

omfattande posttjänsten gäller utöver vad som anges i första stycket att

1. den interna redovisningen ska ha olika konton för att tydligt skilja

mellan tjänster och produkter som ingår i den samhällsomfattande post-
tjänsten och de som inte gör det,

2. den interna redovisningen, förutom vad som anges i 1, ska ställas upp i

överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av
den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemen-
skapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på
tjänsterna

3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2008/6/EG

4, och

3. verksamheten årligen ska redovisas för tillståndsmyndigheten i enlighet

med direktiv 97/67/EG.

Om den som utsetts att tillhandahålla hela eller delar av den samhälls-

omfattande posttjänsten tillämpar särskilda priser och andra särskilda villkor
gäller, utöver vad som anges i första stycket, att prissättningen och tillhöran-
de villkor ska vara öppna för insyn och icke-diskriminerande.

Tillståndsmyndigheten får i enlighet med artikel 14.8 i direktiv 97/67/EG

besluta om undantag från kraven i andra stycket.

3 EGT L 15, 21.1.1998, s. 14 (Celex 31997L0067).

4 EUT L 52, 27.2.2008, s. 3 (Celex 32008L0006).

background image

6

SFS 2010:1045

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om kraven enligt första�tredje styckena.

3 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att priser för tjänster som ingår

i postverksamhet och som omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten
inte får överstiga vissa nivåer.

Tillgång till samhällsomfattande posttjänst och andra posttjänster

4 §

Tillgången till den samhällsomfattande posttjänsten ska tillförsäkras

genom upphandling om det är nödvändigt med hänsyn till kostnaderna för
att tillhandahålla tjänsten.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska fortlö-

pande följa utvecklingen på postområdet, samt bevaka att posttjänsterna
svarar mot samhällets behov och att en väl fungerande samhällsomfattande
posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare.

4 kap. Gemensamma bestämmelser om postverksamhet och
samhällsomfattande posttjänst m.m.

Postnummersystem

1 §

Det ska finnas ett postnummersystem i landet. Regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer ska utse en tillståndshavare som till-
handahåller posttjänster att också tillhandahålla och förvalta post-
nummersystemet.

2 §

Den som tillhandahåller och förvaltar postnummersystemet är skyldig

att på begäran från andra tillståndshavare tilldela dem postnummer för post-
boxanläggningar inom de postnummerområden som de begär.

Tillståndsmyndigheten får i enskilda fall besluta om undantag från första

stycket, om en tilldelning av ett begärt postnummer i avsevärd utsträckning
skulle försvåra att postnummersystemet utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt.

3 §

Den som tillhandahåller och förvaltar postnummersystemet får inte

utan tillståndsmyndighetens godkännande ändra i systemet om inte ändring-
en endast berör enstaka mottagare. Tillståndsmyndigheten ska i sådana ären-
den höra andra tillståndshavare, myndigheter med ansvar för folkbokföring-
en och fastighetsregistret samt berörda kommuner.

En ändring i postnummersystemet får genomföras tidigast sex månader

efter det att tillståndsmyndigheten godkänt den. Om det finns särskilda skäl
får myndigheten besluta att ändringen får genomföras tidigare.

4 §

Andra tillståndshavare än den som tillhandahåller och förvaltar post-

nummersystemet får hos tillståndsmyndigheten begära en ändring i syste-
met.

Om det finns särskilda skäl får tillståndsmyndigheten besluta att den

begärda ändringen ska ske. Tillståndsmyndigheten ska innan den beslutar
om ändringen höra den som tillhandahåller och förvaltar postnummer-

background image

7

SFS 2010:1045

systemet, andra tillståndshavare, myndigheter med ansvar för folkbok-
föringen och fastighetsregistret samt berörda kommuner.

Anläggningar för postöverlämning

5 §

En tillståndshavare ska se till att det är möjligt att postförsändelser som

väger högst 2 kg och som befordrats av andra tillståndshavare kan nå de
anläggningar för postöverlämning till mottagare som den förstnämnde till-
ståndshavaren innehar. Villkoren för detta ska vara skäliga och konkurrens-
neutrala, samt icke-diskriminerande i förhållande till vad tillståndshavaren
tillämpar för sin egen verksamhet.

Eftersändning

6 §

En tillståndshavare ska på begäran av en annan tillståndshavare se till

att postförsändelser som väger högst 2 kg kan eftersändas till adresser beläg-
na utanför den andre tillståndshavarens utdelningsområde. Villkoren för
detta ska vara skäliga och konkurrensneutrala, samt icke-diskriminerande i
förhållande till vad tillståndshavaren tillämpar för sin egen verksamhet.

Internationell postbefordran

7 §

Ett postbefordringsföretag får delta i det internationella postsamarbetet

inom ramen för världspostfördragen, om

1. företaget har en verksamhet och organisation som garanterar att det på

ett godtagbart sätt kan utföra internationell postbefordran,

2. företaget tillämpar fördragens bestämmelser, och
3. regeringen godkänt att företaget får delta i ett sådant samarbete.

8 §

I gränsöverskridande postbefordran som sker inom ramen för världs-

postfördragen får endast frimärken som har portovärdet angivet i arabiska
siffror och beteckningen Sverige användas. Sådana frimärken får ges ut
endast av ett postbefordringsföretag som avses i 7 §.

Andra portobeteckningar än sådana frimärken som anges i första stycket,

och som används i gränsöverskridande postbefordran inom ramen för världs-
postfördragen, ska vara stämplade av, eller med tillstånd av, ett postbeford-
ringsföretag som avses i 7 §.

Postverksamhet i krig m.m.

9 §

�r Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana utomordentliga

förhållanden som beror på att det är krig utanför Sveriges gränser eller på att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen meddela de föreskrifter
om postverksamhet som behövs med hänsyn till landets försvar eller säker-
het i övrigt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om planering och andra åtgärder som behövs i fredstid för att
tillgodose totalförsvarets behov av postkommunikationer under sådana för-
hållanden som anges i första stycket.

background image

8

SFS 2010:1045

Klagomålshantering

10 §

Tillståndshavare ska fastställa förfaranden för handläggningen av

användarnas klagomål. Dessa förfaranden ska vara öppna för insyn och
ägnade att skapa rättvisa samt vara snabba och medföra rimliga hand-
läggningskostnader.

11 §

Den som utsetts att tillhandahålla hela eller delar av den samhälls-

omfattande posttjänsten ska årligen offentliggöra uppgifter om antalet klago-
mål och hur klagomålen har behandlats.

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om klagomålshanteringen och offentliggörandet av uppgif-
ter om klagomål enligt 10 och 11 §§.

Tillsyn

13 §

Tillståndsmyndigheten ska ha tillsyn över efterlevnaden av denna lag

och av de föreskrifter och tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av
lagen.

14 §

Tillståndsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen.

Tillståndsmyndigheten har också rätt att få tillträde till områden, lokaler

och andra utrymmen där verksamhet som står under tillsyn bedrivs. Denna
tillträdesrätt omfattar inte bostäder.

Tillståndsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos Kronofogde-

myndigheten av beslut som avser åtgärder för tillsynen enligt första och
andra styckena. Då gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verk-
ställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhys-
ning.

15 §

Tillståndsmyndigheten ska vid tillsynen ägna särskild uppmärk-

samhet åt att det träffas avtal mellan tillståndshavare som säkerställer att

1. de postförsändelser som väger högst 2 kg som tillståndshavarna befor-

drar når andra tillståndshavares anläggningar för postöverlämning till motta-
garna,

2. eftersändning av postförsändelser som väger högst 2 kg och som befor-

drats av en tillståndshavare, kan ske till adresser som är belägna utanför till-
ståndshavarens utdelningsområde, och

3. regleringen i 3 kap. 2 § tredje stycket, om att prissättningen och tillhö-

rande villkor ska vara öppna för insyn och icke-diskriminerande vid tillämp-
ning av särskilda priser och andra särskilda villkor, efterlevs.

Uppkommer tvist om sådana avtal som avses i första stycket, ska till-

ståndsmyndigheten skyndsamt undersöka förhållandena och, om särskilda
skäl inte talar för annat, medla mellan parterna. Myndigheten får i en sådan
tvist yttra sig på begäran av en part.

background image

9

SFS 2010:1045

16 §

Tillståndsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för

att denna lag eller föreskrifter eller tillståndsvillkor som har meddelats med
stöd av lagen ska följas.

17 §

Tillståndsmyndigheten ska förelägga den som bedriver postverk-

samhet utan tillstånd enligt denna lag att upphöra med verksamheten. Till-
ståndsmyndigheten får besluta hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

�r det osäkert om en viss verksamhet utgör postverksamhet enligt denna

lag, får tillståndsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamheten att
lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så
är fallet.

Bestämmelserna i 14 § andra och tredje styckena ska tillämpas även i

fråga om beslut om åtgärder enligt denna paragraf.

18 §

Förelägganden och förbud enligt denna lag får förenas med vite.

19 §

Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 §

konkurrenslagen (2008:579) eller dömts till att betala vite enligt 6 kap. 2 §
samma lag, får vite enligt 18 § denna lag inte dömas ut för samma för-
farande.

20 §

Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd att bedriva post-

verksamhet om

1. tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag eller en-

ligt föreskrifter eller tillståndsvillkor som meddelats med stöd av lagen,

2. tillståndshavaren inte har bedrivit postverksamhet under de senaste sex

månaderna,

3. tillståndshavaren begär det, eller
4. tillståndshavaren har försatts i konkurs.
Om det är tillräckligt får tillståndsmyndigheten i ett fall som avses i

första stycket 1 meddela varning i stället för att återkalla tillståndet.

Om tillståndet återkallas får tillståndsmyndigheten besluta hur verk-

samheten ska avvecklas.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksam-

heten.

Avgifter

21 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för den som bedriver postverksamhet eller
ansöker om tillstånd att bedriva sådan verksamhet eller ansöker om för-
handsbesked enligt 2 kap. 3 § att betala avgift för tillståndsmyndighetens
verksamhet enligt denna lag.

�verklagande

22 §

Tillståndsmyndighetens beslut i fråga som avses i 3 § får inte överkla-

gas. Tillståndsmyndighetens beslut i övrigt enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

background image

10

SFS 2010:1045

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter

som meddelats med stöd av lagen ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010, då postlagen (1993:1684)

ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

�&SA TORSTENSSON
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.