SFS 2007:1439 Lag om ändring i lagen (2007:1289) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Radio- och tv-lag (2010:696) / SFS 2007:1439 Lag om ändring i lagen (2007:1289) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)
071439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1289) om ändring i radio-
och TV-lagen (1996:844);

utfärdad den 19 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 kap. 8 § radio- och TV-lagen

(1996:884) i stället för dess lydelse enligt lagen (2007:1289) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

6 kap.

8 §

Den som sänder TV-program över satellit eller med stöd av tillstånd

ska, om det inte finns särskilda skäl mot det, se till

1. att mer än hälften av den årliga sändningstiden upptas av program av

europeiskt ursprung, och

2. att minst tio procent av den årliga sändningstiden eller minst tio procent

av programbudgeten avser program av europeiskt ursprung som har fram-
ställts av självständiga producenter; en så stor andel som möjligt bör utgöras
av program som färdigställts under de närmast föregående fem åren.

Som sändningstid anses i denna paragraf tid då det sänds program med

annat innehåll än nyheter, sport, tävlingar, annonser och programtjänster
som avses i 7 kap. 5 § andra stycket. I sändningstiden ska inte heller sänd-
ningar av endast text räknas in.

TV-sändningar enligt första stycket och ljudradiosändningar som sker

med stöd av tillstånd av regeringen ska, om det inte finns särskilda skäl mot
det, i betydande omfattning innehålla program på svenska språket, program
med svenska artister och verk av svenska upphovsmän.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1

Bet. 2007/08:KU12, rskr. 2007/08:103.

SFS 2007:1439

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.