SFS 1995:553 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Sametingslag (1992:1433) / SFS 1995:553 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)
SFS 1995_553 Lag om ändring i sametingslagen (1992_1433)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:553
Utkom från trycket
den 1 juni 1995

Lag
om ändring i sametingslagen (1992:1433);

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om sametingslagen

(1992:1433)

dels att 3 kap. 31 och 33 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 32 a §, av följande

lydelse.

3 kap. Val till Sametinget

31 § När sammanräkningen är klar skall försändelser, ytterkuvert och
innerkuvert som skall läggas åt sidan samt ogiltiga valsedlar läggas in i
särskilda omslag som förseglas och förvaras till dess valet har vunnit laga
kraft.

Godkända valsedlar läggs in i särskilda omslag som förseglas och förva-

ras till utgången av den tid valet gäller.

32 a § Om en ledamot har avgått före utgången av den tid för vilken han
blivit vald, skall valnämnden på anmälan av Sametingets ordförande
inkalla en ny ordinarie ledamot enligt de bestämmelser i 14 kap. 22 §
vallagen (1972:620) som avser ny ordinarie landstingsledamot.

Om en ersättare för ledamot har inträtt som ordinarie ledamot eller

avgått som ersättare av annan orsak, skall valnämnden på anmälan av
Sametingets ordförande utse ytterligare ersättare enligt de bestämmelser i

14 kap. 23 § vallagen (1972:620) som avser ersättare för landstingsleda-

mot.

Den förrättning som avses i första och andra styckena är avslutad när

protokollet från förrättningen har lästs upp. Efter sammanräkningen skall
valsedlarna åter läggas in i omslag på sätt som föreskrivs i 31 §.

33 § Valnämndens beslut enligt 22, 32 och 32 a §§ får överklagas hos
Valprövningsnämnden. Ett beslut får överklagas av den som enligt röst-
längden var röstberättigad vid valet. Det får också överklagas av en grupp,
ett parti eller en liknande sammanslutning som har deltagit i valet.

�verklagandet skall ges in till Valprövningsnämnden och vara nämnden

till handa inom tio dagar efter det att resultatet av valet offentliggjorts
enligt 32 eller 32 a §.

Vid Valprövningsnämndens prövning av överklaganden som avses i

denna paragraf får nämnden upphäva valet eller föranstalta om andra
mindre ingripande åtgärder enligt de grunder som anges i 15 kap. 7 §
vallagen (1972:620).

1

Prop. 1994/95:205, bet. 1994/95: KU45, rskr. 1994/95:325.

973

background image

SFS 1995:553

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

974

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.