SFS 1995:748 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Sametingslag (1992:1433) / SFS 1995:748 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)
SFS 1995_748 Lag om ändring i sametingslagen (1992_1433)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:748
Utkom från trycket
den 16 juni 1995

Lag
om ändring i sametingslagen (1992:1433);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 3 § sametingslagen

(1992:1433) skall ha följande lydelse.

3 kap.

3 § Rösträtt till Sametinget har den som är upptagen i sameröstlängd.

I sameröstlängden tas den same upp som anmäler sig till valnämnden

och som är svensk medborgare och på den samiska valdagen fyllt eller
fyller 18 år.

Under de förutsättningar som i andra stycket anges för svenska medbor-

gare skall i röstlängden tas upp även de utlänningar som enligt aviserings-

registret enligt lagen (1995: 743) om aviseringsregister har varit folkbokför-
da i landet den 1 november de tre åren närmast före valåret och som
anmäler sig till valnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1994/95:201, bet. 1994/95: SkU26, rskr. 1994/95:372.

1305

background image

SFS 1995:748
Utkom från trycket
den 16 juni 1995

Lag
om ändring i sametingslagen (1992:1433);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 3 § sametingslagen

(1992:1433) skall ha följande lydelse.

3 kap.

3 § Rösträtt till Sametinget har den som är upptagen i sameröstlängd.

I sameröstlängden tas den same upp som anmäler sig till valnämnden

och som är svensk medborgare och på den samiska valdagen fyllt eller
fyller 18 år.

Under de förutsättningar som i andra stycket anges för svenska medbor-

gare skall i röstlängden tas upp även de utlänningar som enligt aviserings-

registret enligt lagen (1995: 743) om aviseringsregister har varit folkbokför-
da i landet den 1 november de tre åren närmast före valåret och som
anmäler sig till valnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1994/95:201, bet. 1994/95: SkU26, rskr. 1994/95:372.

1305

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.