SFS 1996:122 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Sametingslag (1992:1433) / SFS 1996:122 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)
SFS 1996_122 Lag om ändring i sametingslagen (1992_1433)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

211

SFS 1996:122
Utkom från trycket
den 12 mars 1996

Lag
om ändring i sametingslagen (1992:1433);

utfärdad den 29 februari 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i sametingslagen (1992:1433)

skall införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, av följande lydelse.

2 kap. Sametinget

3a § Ledamöter och ersättare har rätt till den ledighet från sina

anställningar som behövs för att fullgöra uppdragen i Sametinget, dess
styrelse och nämnder.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1995/96:77, bet. 1995/96:KU20, rskr. 1995/96:156.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.