SFS 1997:168 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Sametingslag (1992:1433) / SFS 1997:168 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)
SFS 1997_168 Lag om ändring i sametingslagen (1992_1433)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:168
Utkom från trycket
den 7 maj 1997

Lag
om ändring i sametingslagen (1992:1433);

utfärdad den 17 april 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 § samt 3 kap. 3, 17, 22 och

32-33 §§ sametingslagen (1992:1433) skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 § Sametinget skall bestå av 31 ledamöter, utsedda genom val. För leda-
möterna skall det utses ersättare. I fråga om antalet ersättare och hur de skall
utses gäller bestämmelserna i 18 kap. 53 § vallagen (1997:157) rörande val
till landstingsfullmäktige. Ledamöterna skall vara svenska medborgare.

Efter förslag av Sametinget förordnar regeringen ordförande i Sametinget.

Ordföranden skall utses bland dem tingets ledamöter. Sametinget väljer vice
ordförande bland ledamöterna.

3 kap.

3 §2 Rösträtt till Sametinget har den som är upptagen i sameröstlängd.

I sameröstlängd tas den same upp som anmäler sig till valnämnden och

som är svensk medborgare och på den samiska valdagen fyllt eller fyller

18 år.

Under de förutsättningar som i andra stycket anges för svenska medbor-

gare skall i röstlängden tas upp även de utlänningar som enligt aviseringsre-
gistret enligt lagen (1995:743) om aviseringsregister har varit folkbokförda i
landet tre år i följd före valdagen och som anmäler sig till valnämnden.

17 § Vid röstning i vallokal gäller också 9 kap. 2 § andra stycket, 7 och

15 §§ samt 10 kap. 3 § vallagen (1997:157).

Avbryts röstningen skall mottagna ytterkuvert förvaras på betryggande

sätt.

22 § Vid en offentlig förrättning, som skall påbörjas så snart det kan ske
sedan en vecka förflutit från valdagen, skall valnämnden granska och räkna
de avgivna rösterna.

Vid sammanräkningen prövar valnämnden valsedlarnas giltighet och med-

1

Prop. 1996/97:70, bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177.

2

Senaste lydelse 1995:748.

284

background image

SFS 1997:168

delar de beslut som denna prövning föranleder. Härvid gäller för valnämn-
den i tillämpliga delar vad som enligt 18 kap. 9 och 10 §§ samt 11 § första
stycket 1 och andra stycket 4 vallagen (1997:157) gäller för länsstyrelsen vid
slutlig sammanräkning och mandatfördelning.

Vid förrättningen skall protokoll föras.

32 § Vid mandatfördelningen mellan grupper, partier och liknande sam-
manslutningar skall mandaten fördelas proportionellt på grundval av valre-
sultatet. Härvid tilldelas mandaten, ett efter annat den grupp, det parti eller
motsvarande som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet. Jämfö-
relsetalet beräknas genom att gruppernas, partiernas eller de liknande sam-
manslutningarnas röstetal delas med det tal som är ett högre än det dubbla
antalet mandat som redan har tilldelats gruppen, partiet eller sammanslut-
ningen.

Sedan valnämnden fördelat mandaten i Sametinget skall resultatet av valet

offentliggöras genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Valnämnden skall utan dröjsmål till regeringen redovisa resultatet av valet

samt utfärda bevis till valda ledamöter och ersättare.

32 a §3 Om en ledamot har avgått före utgången av den tid för vilken han
blivit vald, skall valnämnden på anmälan av Sametingets ordförande inkalla
en ny ordinarie ledamot enligt de bestämmelser i 18 kap. 62 § vallagen
(1997:157) som avser ny ordinarie landstingsledamot.

Om en ersättare för ledamot har inträtt som ordinarie ledamot eller avgått

som ersättare av annan orsak, skall valnämnden på anmälan av Sametingets
ordförande utse ytterligare ersättare enligt de bestämmelser i 18 kap. 63 §
vallagen (1997:157) som avser ersättare för landstingsledamot.

Den förrättning som avses i första och andra styckena är avslutad när pro-

tokollet från förrättningen har lagts fram för granskning. Efter sammanräk-
ningen skall valsedlarna åter läggas in i omslag på sätt som föreskrivs i 31 §.

33 §4 Valnämndens beslut enligt 22, 32 och 32 a §§ får överklagas hos Val-
prövningsnämnden. Ett beslut får överklagas av den som enligt röstlängden
var röstberättigad vid valet. Det får också överklagas av en grupp, ett parti
eller en liknande sammanslutning som har deltagit i valet.

�verklagandet skall ges in till Valprövningsnämnden och vara nämnden

till hända tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att
resultatet av valet offentliggjorts enligt 32 eller 32 a §.

Vid Valprövningsnämndens prövning av överklaganden som avses i denna

paragraf får nämnden upphäva valet eller föranstalta om andra mindre ingri-
pande åtgärder enligt de grunder som anges i 19 kap. 18 eller 19 §§ vallagen

(1997:157).

3

Senaste lydelse 1995:553.

4

Senaste lydelse 1995:553.

285

background image

SFS 1997:168

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

På regeringens vägnar

ANNIKA �&HNBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

286

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.