SFS 2003:704 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Sametingslag (1992:1433) / SFS 2003:704 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)
030704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sametingslagen (1992:1433);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om sametingslagen

(1992:1433)

2

dels att i 3 kap. 3 § ordet ⬝skatteförvaltningens⬝ skall bytas ut mot ⬝Skat-

teverkets⬝,

dels att i 4 kap. 4 § ordet ⬝skattemyndigheterna⬝ skall bytas ut mot ⬝Skat-

teverket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av 3 kap. 3 § 2001:186.

SFS 2003:704

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar