SFS 2022:67 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Sametingslag (1992:1433) / SFS 2022:67 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)
SFS2022-67.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Utfärdad den 27 januari 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § sametingslagen (1992:1433)
ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till
verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Till
Sametingets uppgifter hör särskilt att

1. besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur Samefonden

till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som ställs
till samernas gemensamma förfogande,

2. delta i konsultationer enligt lagen (2022:66) om konsultation i frågor

som rör det samiska folket,

3. utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen,
4. fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet,
5. medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas,

däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten,

6. informera om samiska förhållanden, och
7. utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller

annan författning.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022.

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2021/22:19, bet. 2021/22:KU4, rskr. 2021/22:133.
2 Senaste lydelse 2010:868.

SFS

2022:67

Publicerad
den

1 februari 2022

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.