SFS 2009:725 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Sametingslag (1992:1433) / SFS 2009:725 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)
090725.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sametingslagen (1992:1433);

utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § sametingslagen

(1992:1433) ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till

verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Till Sametingets
uppgifter hör särskilt att

1. besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur Samefonden

till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som ställs
till samernas gemensamma förfogande,

2. utse den styrelse för sameskolan som avses i 8 kap. 6 § skollagen

(1985:1100),

3. fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet,
4. medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas,

däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten,

5. informera om samiska förhållanden, och
6. utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller

annan författning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272.

2 Senaste lydelse 2006:803.

SFS 2009:725

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.