SFS 2005:843 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

050843.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sametingslagen (1992:1433);

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 § samt 3 kap. 17, 22, 32,

32 a och 33 §§ sametingslagen (1992:1433) skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

2 Sametinget skall bestå av 31 ledamöter, utsedda genom val. För leda-

möterna skall det utses ersättare. I fråga om antalet ersättare och hur de skall
utses gäller bestämmelserna i 14 kap. 15 § vallagen (2005:837) om val till
landstingsfullmäktige. Ledamöterna skall vara svenska medborgare.

Efter förslag av Sametinget förordnar regeringen ordförande i Sametinget.

Ordföranden skall utses bland tingets ledamöter. Sametinget väljer vice ord-
förande bland ledamöterna.

3 kap.

17 §

3 Vid röstning i vallokal gäller också 7 kap. 3 § samt 8 kap. 4 och 5 §§

vallagen (2005:837).

Avbryts röstningen skall mottagna ytterkuvert förvaras på betryggande

sätt.

22 §

4 Vid en offentlig förrättning, som skall påbörjas så snart det kan ske

sedan en vecka förflutit från valdagen, skall länsstyrelsen granska och räkna
de avgivna rösterna.

Vid sammanräkningen prövar länsstyrelsen valsedlarnas giltighet och

meddelar de beslut som denna prövning föranleder. Härvid gäller i tillämp-
liga delar 13 kap. 6 och 7 §§, 8 § första stycket 1 samt andra och tredje
styckena vallagen (2005:837).

Vidare gäller att ett namn som skrivits till på en valsedel skall anses obe-

fintligt.

Vid förrättning skall protokoll föras.

1 Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33.

2 Senaste lydelse 2000:1214.

3 Senaste lydelse 1997:168.

4 Senaste lydelse 2004:538.

SFS 2005:843

Utkom från trycket
den 2 december 2005

background image

2

SFS 2005:843

32 §

5 Vid mandatfördelningen mellan grupper, partier och liknande sam-

manslutningar skall mandaten fördelas proportionellt på grundval av val-
resultatet. Härvid tilldelas mandaten, ett efter annat, den grupp, det parti
eller motsvarande som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet.
Jämförelsetalet är, så länge gruppen, partiet eller sammanslutningen ännu
inte tilldelats något mandat, röstetalet delat med 1,4. Därefter beräknas jäm-
förelsetalet genom att röstetalet delas med det tal som är ett högre än det
dubbla antalet mandat som redan har tilldelats gruppen, partiet eller sam-
manslutningen.

För varje mandat som en grupp, ett parti eller en liknande sammanslut-

ning har fått skall en ledamot utses. När en ledamot utses skall reglerna i
14 kap. 9 och 10 §§ vallagen (2005:837) om val till riksdagen tillämpas. För
att personligt röstetal skall fastställas för en kandidat måste han dessutom ha
fått lägst 25 särskilda personröster.

Sedan länsstyrelsen fördelat mandaten i Sametinget skall resultatet av va-

let offentliggöras genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Länsstyrelsen skall utan dröjsmål till Sametinget och regeringen redovisa

resultatet av valet samt utfärda bevis till valda ledamöter och ersättare.

32 a §

6 Om en ledamot har avgått före utgången av den tid för vilken han

blivit vald, skall länsstyrelsen på anmälan av Sametingets ordförande inkalla
en ny ordinarie ledamot enligt de bestämmelser i 14 kap. 21 § vallagen
(2005:837) som avser ny ordinarie landstingsledamot.

Om en ersättare för ledamot har inträtt som ordinarie ledamot eller avgått

som ersättare av annan orsak, skall länsstyrelsen på anmälan av Sametingets
ordförande utse ytterligare ersättare enligt de bestämmelser i 14 kap. 22 §
vallagen som avser ersättare för landstingsledamot.

Den förrättning som avses i första och andra styckena är avslutad när pro-

tokollet från förrättningen har lagts fram för granskning. Efter sammanräk-
ningen skall valsedlarna åter läggas i omslag på sätt som föreskrivs i 31 §.

33 §

7 Länsstyrelsens beslut enligt 22, 32 och 32 a §§ får överklagas hos

Valprövningsnämnden. Ett beslut får överklagas av den som enligt röstläng-
den var röstberättigad vid valet. Det får också överklagas av en grupp, ett
parti eller en liknande sammanslutning som har deltagit i valet.

Överklagandet skall ges in till Valprövningsnämnden och vara nämnden

till handa tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att
resultatet av valet offentliggjorts enligt 32 eller 32 a §.

Vid Valprövningsnämndens prövning av överklaganden som avses i

denna paragraf får nämnden upphäva valet och förordna om omval eller för-
anstalta om andra mindre ingripande åtgärder enligt de grunder som anges i
15 kap. 13 och 14 §§ vallagen (2005:837).

5 Senaste lydelse 2004:538.

6 Senaste lydelse 2004:538.

7 Senaste lydelse 2004:538.

background image

3

SFS 2005:843

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.