SFS 2000:1214 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Sametingslag (1992:1433) / SFS 2000:1214 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)
001214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sametingslagen (1992:1433);

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om sametingslagen

(1992:1433)

2

dels

att i 3 kap. 7, 15, 16, 19, 24, 25 och 29�31 §§ ordet ⬝innerkuvert⬝ i

olika böjningsformer skall bytas ut mot ⬝valkuvert⬝ i motsvarande form,

dels

att 2 kap. 2 § samt 3 kap. 3, 10, 22, 32 och 32 a §§ skall ha följande

lydelse.

2 kap.

2 §

3

Sametinget skall bestå av 31 ledamöter, utsedda genom val. För leda-

möterna skall det utses ersättare. I fråga om antalet ersättare och hur de skall
utses gäller bestämmelserna i 18 kap. 53 § vallagen (1997:157) om val till
landstingsfullmäktige. Ledamöterna skall vara svenska medborgare.

Efter förslag av Sametinget förordnar regeringen ordförande i Sametinget.

Ordföranden skall utses bland tingets ledamöter. Sametinget väljer vice ord-
förande bland ledamöterna.

3 kap.

3 §

4

Rösträtt till Sametinget har den som är upptagen i sameröstlängd.

I sameröstlängden tas den same upp som anmäler sig till valnämnden och

som är svensk medborgare och på den samiska valdagen fyllt eller fyller 18
år

.

Under de förutsättningar som i andra stycket anges för svenska medbor-

gare skall i röstlängden tas upp även de utlänningar som enligt aviseringsre-
gistret enligt lagen (1995:743) om aviseringsregister har varit folkbokförda i
landet tre år i följd före valdagen och som anmäler sig till valnämnden.

10 §

Valnämnden utfärdar valsedlar. På valsedel skall anges grupp, parti

eller liknande sammanslutning samt minst tre kandidater för gruppen, partiet
eller sammanslutningen.

1

Prop. 2000/01:1, utg.omr. 1, bet. 2000/01:KU1, rskr. 2000/01:64.

2

Senaste lydelse av 3 kap. 31 § 1995:553.

3

Senaste lydelse 1997:168.

4

Senaste lydelse 1997:168.

SFS 2000:1214

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

2

SFS 2000:1214

Kandidatnamnen skall förses med nummer och tas upp i nummerordning

under varandra. Intill varje kandidatnamn skall det finnas ett markerat ut-
rymme där väljarna kan lämna en särskild personröst genom en markering.

För en registrerad grupp, ett parti eller en sammanslutning får finnas val-

sedlar med olika kombinationer av kandidater.

22 §

5

Vid en offentlig förrättning, som skall påbörjas så snart det kan ske

sedan en vecka förflutit från valdagen, skall valnämnden granska och räkna
de avgivna rösterna.

Vid sammanräkningen prövar valnämnden valsedlarnas giltighet och

meddelar de beslut som denna prövning föranleder. Härvid gäller för val-
nämnden i tillämpliga delar vad som enligt 18 kap. 9 och 10 §§ samt 11 §
första stycket 1, andra och tredje styckena

vallagen (1997:157) gäller för

länsstyrelsen vid slutlig sammanräkning och mandatfördelning. Vidare gäl-
ler att ett namn som skrivits till på en valsedel skall anses obefintligt

.

Vid förrättningen skall protokoll föras.

32 §

6

Vid mandatfördelningen mellan grupper, partier och liknande sam-

manslutningar skall mandaten fördelas proportionellt på grundval av valre-
sultatet. Härvid tilldelas mandaten, ett efter annat den grupp, det parti eller
motsvarande som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet. Jämfö-
relsetalet beräknas genom att gruppernas, partiernas eller de liknande sam-
manslutningarnas röstetal delas med det tal som är ett högre än det dubbla
antalet mandat som redan har tilldelats gruppen, partiet eller sammanslut-
ningen.

För varje mandat som en grupp, ett parti eller en liknande sammanslut-

ning har fått skall en ledamot utses. När en ledamot utses skall reglerna i
18 kap. 38�39 §§ vallagen (1997:157) om val till riksdagen tillämpas. För
att personligt röstetal skall fastställas för en kandidat måste han dessutom ha
fått lägst 25 särskilda personröster.

Sedan valnämnden fördelat mandaten i Sametinget skall resultatet av va-

let offentliggöras genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Valnämnden skall utan dröjsmål till regeringen redovisa resultatet av va-

let samt utfärda bevis till valda ledamöter och ersättare.

32 a §

7

Om en ledamot har avgått före utgången av den tid för vilken han

blivit vald, skall valnämnden på anmälan av Sametingets ordförande inkalla
en ny ordinarie ledamot enligt de bestämmelser i 18 kap. 61 § vallagen
(1997:157) som avser ny ordinarie landstingsledamot.

Om en ersättare för ledamot har inträtt som ordinarie ledamot eller avgått

som ersättare av annan orsak, skall valnämnden på anmälan av Sametingets
ordförande utse ytterligare ersättare enligt de bestämmelser i 18 kap. 63 §
vallagen (1997:157) som avser ersättare för landstingsledamot.

Den förrättning som avses i första och andra styckena är avslutad när pro-

tokollet från förrättningen har lagts fram för granskning. Efter sammanräk-
ningen skall valsedlarna åter läggas i omslag på sätt som föreskrivs i 31 §.

5

Senaste lydelse 1997:168.

6

Senaste lydelse 1997:168.

7

Senaste lydelse 1997:168.

background image

3

SFS 2000:1214

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.