SFS 2010:868 Lag om ändring i sametingslagen (1992:1433)

100868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sametingslagen (1992:1433);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 och 7 §§ sametingslagen

(1992:1433) ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till

verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Till Same-
tingets uppgifter hör särskilt att

1. besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur Samefonden

till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som ställs
till samernas gemensamma förfogande,

2. utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen,
3. fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet,
4. medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas,

däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten,

5. informera om samiska förhållanden, och
6. utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller

annan författning.

7 §

Sametinget samt dess styrelses och nämnders beslut får överklagas en-

dast om det finns särskilda föreskrifter om det.

Bestämmelser om överklagande av Sameskolstyrelsens beslut finns i skol-

lagen (2010:800).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse 2009:725.

SFS 2010:868

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.