Spellag (2018:1138)

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2018:1138
Departement: Finansdepartementet OU
Länk: Länk till register

1 kap. Lagens tillämpningsområde
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §

2 kap. Uttryck i lagen
1 §, 2 §, 3 §, 4 §

3 kap. Krav på spelverksamhet
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §

4 kap. Licensgivning
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §

5 kap. Spel som är förbehållet staten
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §

6 kap. Spel för allmännyttiga ändamål
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §

7 kap. Kommersiellt onlinespel
1 §, 2 §

8 kap. Vadhållning
1 §, 2 §, 3 §

9 kap. Landbaserat kommersiellt spel
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §

10 kap. Spel på fartyg i internationell trafik
1 §, 2 §

11 kap. Licenshavares samarbetspartner
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §

12 kap. Registrering av spelare
1 §, 2 §, 3 §, 4 §

13 kap. Spelkonton
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §

14 kap. Spelansvar
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §

15 kap. Marknadsföring
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §

16 kap. Tekniska krav
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

17 kap. Behandling av personuppgifter
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §

18 kap. Tillsyn och andra åtgärder
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §

19 kap. Straff och sanktioner
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §

20 kap. Avgifter och överklagande
1 §, 2 §

21 kap. Bemyndiganden
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Spellag (2018:1138)

SFS nr:    

2018:1138
Departement/myndighet:    Finansdepartementet OU 
   Utfärdad:    2018-06-14 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 1 kap. Lagens tillämpningsområde

1 §   Denna lag gäller spel om pengar och andra vinster med  ett värde i pengar.

2 §   Lagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i  Sverige, om inte annat följer av 3, 4 eller 5 §. Onlinespel  som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses  tillhandahållna i Sverige.

3 §   Lagen är tillämplig på spel som tillhandahålls på  svenska fartyg och svenska luftfartyg, oavsett var fartyget  befinner sig.

Lagen är inte tillämplig på spel som tillhandahålls på  utländska luftfartyg som flyger över svenskt territorium utan  att trafikera en svensk flygplats.

4 §   Bestämmelserna i överenskommelsen om automatspel på  passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och  Finland ska gälla för sådant spel på fartyg i internationell  trafik som omfattas av den överenskommelsen.

5 §   Lagen är inte tillämplig på köp av svenska statens  premieobligationslån eller vadhållning på det framtida värdet  av finansiella aktiviteter.

Lagen är inte heller tillämplig på automatspel som omfattas  av lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel.

6 §   Bestämmelser om vissa skyldigheter för den som driver  verksamhet enligt denna lag finns i lagen (2017:630) om  åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vissa bestämmelser om skatt på spel finns i lagen (2018:1139)  om skatt på spel.


2 kap. Uttryck i lagen

1 §   Med spel avses i denna lag lotteri, vadhållning,  kombinationsspel och pyramidspel. 

Med onlinespel avses spel som tillhandahålls genom användning  av elektroniska kommunikationsmedel och som spelas av en  spelare och den som tillhandahåller spelet eller av flera  spelare.

2 §   Med spelmyndighet avses den myndighet som regeringen  bestämmer ska fullgöra de uppgifter som anges i denna lag och  i föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

3 §   I denna lag avses med
   1. affärssystem: elektroniskt system som används av en  licenshavare eller för en licenshavares räkning som stöd i  spelverksamheten utan att utgöra en del av spelsystemet, 
   2. bingo: lotteri där deltagarna är närvarande på spelplatsen  och köper bingobrickor och där möjligheten att vinna är  beroende av att de nummer som dras av den som tillhandahåller  spelet sammanfaller med numren på brickan, och där de  deltagare som vinner genast gör anspråk på sin vinst, 
   3. bonus: rabatt eller liknande ekonomiskt incitament som är  direkt kopplat till spelet, 
   4. dragningsutrustning: mekanisk eller annan icke-elektronisk  utrustning som används av en licenshavare eller för en  licenshavares räkning för att fastställa utfall i spel, 
   5. insats: betalning för att få delta i ett spel, 
   6. intervallspel: särskild vadhållning där spelaren ska  förutsäga ett resultat inom ett visst intervall, 
   7. kasino: särskild lokal för kasinospel, 
   8. kasinospel: roulettspel, tärningsspel, kortspel och  liknande spel, 
   9. kombinationsspel: spel där deltagarna har chans att vinna  ett pris och där sannolikheten att vinna beror på en  kombination av skicklighet och slump, 
   10. licenshavare: den som har licens att tillhandahålla spel  enligt denna lag, 
   11. lokalt poolspel: lotteri som tillhandahålls i en viss  kommun och där vinsten delas mellan vinnarna eller där hela  eller delar av vinsten beror på storleken av de totala  insatserna, 
   12. lotteri: aktivitet där deltagarna har en chans att vinna  ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen, 
   13. onlinebingo: lotteri där deltagarna köper bingobrickor  online och där sannolikheten att vinna är beroende av att de  nummer som dras sammanfaller med numren på brickan, 
   14. penningautomat: automat som betalar ut vinst i form av  pengar och där sannolikheten att vinna beror på slumpen, 
   15. pyramidspel: spel där vinsten härrör från framtida  deltagares insatser och där sannolikheten att vinna beror på  antalet deltagare som efterhand träder in i spelet, 
   16. spelombud: den som åt en licenshavare säljer spel, tar  emot insatser eller förmedlar vinster, 
   17. spelsystem: elektroniskt system som används av en  licenshavare eller för en licenshavares räkning för
      a) registrering, lagring, bearbetning, delning, överföring  eller inhämtning av spel, kundinformation eller kundhistorik, 
      b) generering, överföring eller behandling av slumptal,  eller
      c) fastställande, lagring eller annan behandling av utfall i  spel, 
   18. tilläggsspel: spel med separat insats som man endast kan  delta i genom att delta i ett annat spel där sannolikheten  att vinna på tilläggsspelet helt beror på slumpen, 
   19. vadhållning: aktivitet där deltagarna har chans att vinna  ett pris och där man satsar på utfallet av en framtida  händelse eller på att en särskild händelse ska eller inte ska  inträffa i framtiden, 
   20. varuspelsautomat: automat som betalar ut vinst i form av  varor och där sannolikheten att vinna helt eller delvis beror  på slumpen, och 
   21. värdeautomat: automat som betalar ut vinst bara i form av  överföring till spelkonto eller motsvarande, värdebevis,  spelpolletter eller liknande och där sannolikheten att vinna  beror på slumpen.

4 §   Med prisbasbelopp avses i denna lag prisbasbelopp  enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.


3 kap. Krav på spelverksamhet

1 §   Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt  samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig  kontroll. Detta innebär bl.a. att
   1. spelen ska ha ett starkt konsumentskydd, 
   2. det ska råda hög säkerhet i spelen, 
   3. de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och 
   4. spel inte ska användas som ett stöd för kriminell  verksamhet.

2 §   Av 5 och 6 kap. framgår att vissa spel ska vara  förbehållna staten och allmännyttiga ändamål.

3 §   För att tillhandahålla spel enligt denna lag krävs  licens, om inte annat följer av lagen eller annan  författning.
Spelombud behöver inte ha licens för att tillhandahålla spel  för en licenshavares räkning.

4 §   Licens krävs inte för spel 
   1. där deltagande inte kräver betalning av en insats, 
   2. som sker under privata former med en nära inbördes  gemenskap mellan deltagarna, som inte har en organiserad  eller professionell prägel och som sker på annat sätt än  online och med låga belopp, eller 
   3. som utgör ett kombinationsspel i periodisk skrift, radio  eller tv, där spelet inte är huvudinnehållet och där  betalningen sker genom en informations- och innehållsbaserad  tjänst med integrerad betalning eller genom en mobil  betalningslösning där betalningen inte överskrider 1/3 000  prisbasbelopp per telefonnummer och dag.

5 §   Licens krävs inte heller för spel 
   1. som tillhandahålls av en sådan juridisk person som avses i  6 kap. 2 § och där värdet av varje insats uppgår till högst  1/4 000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet  av den högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp och  som utgörs av ett lotteri som bedrivs inom en viss kommun och  i samband med 
      a) en tillställning eller en sammankomst som en sådan  juridisk person anordnar eller deltar i, eller 
      b) ett bingospel som den juridiska personen tillhandahåller,  eller 
   2. där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000  prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av  högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp och som  utgörs av ett lotteri som tillhandahålls i en viss kommun och  i samband med 
      a) en offentlig nöjestillställning, 
      b) en offentlig tillställning till förmån för ett  allmännyttigt ändamål, eller 
      c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt  verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

6 §   Licens får inte ges för pyramidspel.


4 kap. Licensgivning

Förutsättningar för licens

1 §   Licens får ges endast till den som 
   1. bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som  krävs för att driva verksamheten, 
   2. kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag  och andra författningar som reglerar verksamheten, och 
   3. i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten.

2 §   Licens får inte ges till den som 
   1. är i konkurs, 
   2. är under 18 år, 
   3. har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, 
   4. i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i  näringsverksamhet, eller 
   5. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

3 §   För en juridisk person gäller kraven i 1 § 3 och 2 § 1  även den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den  juridiska personen eller ingår i dess styrelse eller ledning. 

För en juridisk person gäller kraven i 2 § 2-5 den som har  ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen  eller ingår i dess styrelse eller ledning. 

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15  lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Representant för licenshavare från tredjeland

4 §   En licenshavare som saknar bosättning eller etablering  i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)  ska ha en fysisk representant som är bosatt i Sverige.  Representanten ska uppfylla de krav som anges i 1 och 2 §§.

5 §   Licenshavaren ska utfärda fullmakt för representanten  att i alla frågor som rör verksamheten enligt licensen  företräda licenshavaren inför svenska myndigheter, handla på  licenshavarens vägnar samt ta emot stämning för licenshavaren  och själv eller genom någon annan tala och svara för denne.

Prövning av ansökan

6 §   Frågor om licens prövas av spelmyndigheten.

7 §   Spelmyndigheten ska i beslut att bevilja licens ange  vilka spel licensen omfattar.

8 §   En licens ska avse en viss tid och får, om inte annat  anges i denna lag, ges för högst fem år.

9 §   Spelmyndigheten får förena en licens med villkor för  hur spelverksamheten ska bedrivas.

10 §   Om det finns särskilda skäl får spelmyndigheten vid  prövningen av licensansökan begära personlig inställelse av 
   1. sökanden om denne är en fysisk person, 
   2. den krets som anges i 3 §, om sökanden är en juridisk  person, eller 
   3. en sådan representant som anges i 4 §.

Anmälningsskyldighet

11 §   En licenshavare ska senast 14 dagar efter en  förändring i den personkrets som avses i 3 och 4 §§ anmäla  förändringen till spelmyndigheten.


5 kap. Spel som är förbehållet staten

Licens

1 §   Licens för statligt spel får ges för att  tillhandahålla kasinospel på ett kasino, spel på  värdeautomater och andra lotterier än bingo, onlinebingo,  datorsimulerat automatspel, lokalt poolspel och  penningautomater.

2 §   Licens enligt 1 § får endast ges till ett direkt eller  indirekt helägt statligt aktiebolag.

Den som har licens enligt 1 § får inte samtidigt ha licens  enligt 6-10 kap.

Spel på kasinon

3 §   Det får finnas högst fyra kasinon i Sverige.

4 §   På ett kasino får endast kasinospel och spel på  värdeautomater tillhandahållas.

5 §   Licenshavaren ska övervaka kasinospelen och lokalerna  med hjälp av kameror i syfte att förebygga, förhindra och  avslöja brott. Övervakningen ska även kunna användas som  hjälpmedel vid tvistlösning.

6 §   Licenshavaren ska föra ett register över besökarna på  ett kasino i syfte att förebygga och avslöja brott. Registret  får föras med hjälp av automatiserad behandling. 

Registret ska innehålla uppgifter om besökarens namn,  personnummer eller annat identifieringsnummer och postadress.  Det ska också innehålla ett fotografi av besökaren samt  uppgift om tidpunkt för besöket.

Spel på värdeautomater

7 §   Licens att tillhandahålla spel på en värdeautomat på  andra platser än på ett kasino får ges om 
   1. spelet tillhandahålls i samband med hotell- och  restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns  serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller i  samband med bingo, 
   2. högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats, 
   3. värdeautomaten kan kontrolleras genom elektroniska  kommunikationsmedel, 
   4. värdeautomaten förses med licenshavarens namn eller något  annat kännetecken, 
   5. värdeautomaten inte används för något annat ändamål än vad  den enligt ansökan är avsedd för, och 
   6. det råder god ordning på den plats där spelet ska  bedrivas.

8 §   Värdeautomater som är placerade i bingohallar får inte  ge en högre avkastning än avkastningen på det bingospel som  bedrivs i hallen.

Lotterier

9 §   Vid lotteri med licens enligt 1 § är det, med undantag  för spel på kasino eller på värdeautomater, inte tillåtet att  låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk  eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av  licenshavaren eller dess spelombud.


6 kap. Spel för allmännyttiga ändamål

Licens

1 §   Licens att tillhandahålla spel till förmån för  allmännyttiga ändamål får omfatta andra lotterier än 
   1. kasinospel, 
   2. onlinebingo, 
   3. penningautomater, 
   4. värdeautomater, eller 
   5. datorsimulerat automatspel.

2 §   Licens enligt 1 § får ges endast till en ideell  förening eller ett registrerat trossamfund som
   1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja  allmännyttiga ändamål inom landet,
   2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant  ändamål, 
   3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns  särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller  omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet  eller syfte eller av någon annan orsak, och 
   4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel.

Licens får ges också till en annan juridisk person än en  sådan som anges i första stycket eller till en juridisk  person som har till huvudsakligt syfte att främja ett  allmännyttigt ändamål utomlands, om det finns särskilda skäl  för det.

3 §   Licens att tillhandahålla ett lotteri förutom bingo  enligt 1 § får ges, om 
   1. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller där  lotteriet bedrivs, och
   2. det kan antas att lotteriet kommer att ge licenshavaren  skälig avkastning och att denna kommer att användas för det  allmännyttiga ändamålet. 

Kravet enligt första stycket 2 på skälig avkastning gäller  inte om det finns särskilda skäl för annat.

4 §   Vid lotteri enligt 1 §, med undantag för bingo, är det  inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med  hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som  tillhandahålls av licenshavaren eller dess spelombud.

Bingo

5 §   Licens att tillhandahålla bingo enligt 1 § får ges om 
   1. vinstplanen anslås i spellokalen, och 
   2. det kan antas att bingon kommer att ge skälig avkastning,  om det inte finns särskilda skäl för annat.

Förekommer det spel på värdeautomater enligt 5 kap. 7 § i  spellokalen ska vid bedömningen enligt första stycket 2 även  den ersättning beaktas som upplåtelsen av spelplats för  sådant spel kan antas komma att ge.

6 §   Vid prövning av licens för att tillhandahålla bingo  enligt 1 § ska särskild hänsyn tas till licenshavarens behov  av inkomster från bingo för sin verksamhet.

Om utrymmet för bingo på marknaden är begränsat ska vid  bedömningen av behovet av inkomster från bingo hänsyn tas  främst till omfattningen av sådan ungdomsverksamhet vars  ändamål naturligen kan förenas med ungdomsverksamhet.  Företräde ska dessutom ges den som bedriver verksamhet som  främjar förståelsen för och underlättar anpassningen i  samhället för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

7 §   Efter särskilt beslut av spelmyndigheten får en eller  flera licenshavare enligt 1 § tillhandahålla samordnad bingo  på flera platser.

Lokalt poolspel

8 §   Vid prövningen av licens att tillhandahålla lokalt  poolspel på hästar enligt 1 § gäller inte kraven enligt  4 kap. 1-3 §§, om inte annat följer av andra stycket. En sådan  licens meddelas för ett specifikt antal tävlingsdagar per år. 

För den som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot  penningtvätt och finansiering av terrorism, ska dock kraven i  4 kap. 2 § 4 och 5 samt 3 § andra stycket tillämpas vid  licensprövningen.

Registreringslotterier

9 §   En sådan juridisk person som avses i 2 §, och som är  verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens,  men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla sådana  lotterier som får omfattas av en licens enligt 1 § med  undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om
   1. lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner  där den juridiska personen är verksam,
   2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast  försäljningsplats genom ett serviceföretag, 
   3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på  den plats där lotteriet tillhandahålls, och 
   4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

För den som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot  penningtvätt och finansiering av terrorism, ska kraven i  4 kap. 2 § 4 och 5 samt 3 § andra stycket tillämpas vid  registreringen. Förändringar i den krets av personer som  anges i 4 kap. 3 § ska anmälas till kommunen senast 14 dagar  efter det att förändringen har skett.

10 §   En registrering enligt 9 § ska avse en viss tid.  Registrering får beslutas för högst fem år åt gången.  Kommunen får förena en registrering med villkor för hur  spelverksamheten ska bedrivas.

11 §   Vid försäljning av förhandsdragna fysiska lotter  enligt 9 § är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra  sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning  som tillhandahålls av den juridiska personen, såvida inte  utrustningen är försedd med en slumptalsgenerator eller ett  elektroniskt minne.


7 kap. Kommersiellt onlinespel

1 §   Licens för kommersiellt onlinespel får ges för att  tillhandahålla kasinospel, onlinebingo och datorsimulerat  automatspel.

Licensen får även omfatta annat lotteri online om lotteriet  tillhandahålls som ett tilläggsspel till ett spel enligt  första stycket.

2 §   Vid spel med licens enligt 1 § är det inte tillåtet  att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk  eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av  licenshavaren eller dess spelombud.


8 kap. Vadhållning

1 §   Licens får ges för att tillhandahålla vadhållning, med  undantag för sådan vadhållning som anges i 2 §.

Licens enligt första stycket får även omfatta lotteri i form  av tilläggsspel till vadhållningen eller lotteri för att  avgöra avbrutna vadhållningsobjekt.

2 §   Licens enligt 1 § får inte avse
   1. vadhållning på utfallet i ett lotteri utan medgivande från  den som tillhandahåller lotteriet,
   2. vadhållning på evenemang där den övervägande delen av  deltagarna

är under 18 år,
   3. intervallspel, eller
   4. sådan vadhållning på händelser eller evenemang som är  stötande eller olämplig från allmän synpunkt.

3 §   Vid vadhållning är det inte tillåtet att låta spelaren  själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk  utrustning som tillhandahålls av licenshavaren eller dess  spelombud.


9 kap. Landbaserat kommersiellt spel

Licens

1 §   Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt  spel får omfatta kasinospel som inte sker på kasino, spel på  varuspelsautomater och kortspel i turneringsform.

Kasinospel

2 §   Licens enligt 1 § att tillhandahålla kasinospel får  ges om spelet tillhandahålls i samband med
   1. en offentlig nöjestillställning inom en nöjespark eller  liknande anläggning, eller
   2. hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen  finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622)  eller om det ändå kan antas att spelet utan olägenhet kan  tillhandahållas i samband med verksamheten.

Varuspelsautomater

3 §   Licens enligt 1 § att tillhandahålla spel på  varuspelsautomater får ges om
   1. spelet tillhandahålls i samband med en offentlig  nöjestillställning i form av tivoli eller liknande,
   2. varje automat förses med licenshavarens namn,
   3. det kan antas att automaten inte kommer att användas för  något annat ändamål än vad den enligt ansökan om licens är  avsedd för, och 
   4. det kan antas att god ordning kommer att råda på den plats  där spelet ska bedrivas.

4 §   Den som har vunnit i ett spel på en varuspelsautomat  får inte tillåtas lösa in vinsten mot en annan vara eller  kontanter hos
   1. licenshavaren,
   2. den som innehar den plats eller bedriver näringsverksamhet  där

spelet tillhandahålls, eller
   3. ombud för sådana som avses i 1 och 2.

Kortspel i turneringsform

5 §   Licens enligt 1 § att tillhandahålla kortspel i  turneringsform får ges om
   1. minst 8 och högst 48 spelare deltar i turneringen,
   2. det på spelplatsen inte förekommer annat spel som omfattas  av denna lag,
   3. ingen teknisk utrustning används av spelarna i samband med  spelet,
   4. endast personer som fyllt 18 år vistas på spelplatsen,
   5. god ordning råder på spelplatsen, och
   6. licenshavaren eller funktionärer inte deltar i spelet.

6 §   En licens enligt 1 § att tillhandhålla kortspel i  turneringsform får avse högst två år och högst två  turneringar per dag. I beslutet om licens ska det anges hur  många turneringar som får tillhandahållas och på vilken plats  spelet får ske.

7 §   En licenshavare med licens att tillhandahålla  kasinospel online får ensam eller tillsammans med en eller  flera sådana licenshavare ges licens att tillhandahålla en  årlig landbaserad turnering i kortspel. Antalet spelare får  då uppgå till högst 10 000 personer.

8 §   Vid tillhandahållande av kortspelsturnering får inga  andra avgifter än insatsen tas ut.


10 kap. Spel på fartyg i internationell trafik

1 §   Licens att tillhandahålla spel på fartyg i  internationell trafik får omfatta spel på penning- och  värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller på  ett kasino.

2 §   För fartyg i internationell trafik gäller  bestämmelserna i 11 kap. 7 § om krav på tillstånd för innehav  av penning-, värde- och varuspelsautomater.


11 kap. Licenshavares samarbetspartner

Internationellt samarbete

1 §   Licens att tillhandahålla spel enligt 5 kap 1 §,  förutom licens för kasino och spel på värdeautomater, samt  spel enligt 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 §, får omfatta  tillhandahållande av spel tillsammans med en organisation  eller ett företag som tillhandahåller spel i ett annat  EES-land. För sådant samarbete krävs att licenshavarens  samarbetspartner har tillstånd till motsvarande spel, har  rätt att samarbeta internationellt och inte tillhandahåller  spel utan nödvändig licens enligt denna lag.

Spelombud

2 §   För att en licenshavare som omfattas av lagen  (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  terrorism ska få tillhandahålla spel genom spelombud, måste  spelombudet vara registrerat hos spelmyndigheten.  Licenshavaren ska ansöka om registrering av spelombudet hos  myndigheten.

3 §   När licenshavaren får kännedom om att förändringar har  skett i förhållande till en ansökan eller registrering enligt  2 §, ska licenshavaren anmäla förändringen till  spelmyndigheten.

4 §   Spelmyndigheten ska registrera ett spelombud som  uppfyller de krav som föreskrivits med stöd av 21 kap. 9 §  och därför är lämpligt att tillhandahålla spel. Om kraven  inte längre är uppfyllda, eller om licenshavaren eller  spelombudet begär det, ska spelmyndigheten avregistrera  spelombudet.

5 §   Ett spelombud får inte tillhandahålla spel i utrymmen  som omfattas av ett serveringstillstånd enligt alkohollagen  (2010:1622). Detta gäller dock inte för spel på  värdeautomater och spel på travbanor och galoppbanor.

Uppdragsavtal

6 §   En licenshavare får uppdra åt någon annan att utföra  arbete eller operativa funktioner i licenshavarens verksamhet  enligt denna lag. Ett sådant uppdrag får ges om licenshavaren  ansvarar för
   1. den anförtrodda verksamheten mot spelaren,
   2. att verksamheten drivs av uppdragstagaren under  kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former, och
   3. att uppdraget inte försämrar spelmyndighetens möjligheter  att övervaka att licenshavaren följer de regler som gäller  för verksamheten.

Tillstånd för innehav av automater

7 §   Penning-, värde- och varuspelsautomater får innehas  bara av den som har tillstånd för detta.

Sådan automat får dock innehas utan tillstånd av
   1. den som har licens enligt denna lag för ett spel som  tillhandahålls på automaten,
   2. automatinnehavares dödsbo under en tid av längst ett år  från dödsfallet,
   3. automatinnehavares konkursbo längst till dess att  konkursen har avslutats, eller
   4. den som har fått sitt tillstånd att inneha automaten  återkallat, till dess att tre månader har gått från det att  beslutet om återkallelsen fick laga kraft.

8 §   Tillstånd enligt 7 § kan ges till den som har  yrkesmässig befattning med sådana automater och som uppfyller  kraven i 4 kap. 1-3 §§. 

Om det finns särskilda skäl får tillstånd också ges till den  som driver musei- eller annan samlarverksamhet.

9 §   Frågor om tillstånd enligt 7 § prövas av  spelmyndigheten.

10 §   Spelmyndigheten får förena ett tillstånd med villkor  för innehavet.


12 kap. Registrering av spelare

1 §   En licenshavare ska registrera den som vill delta i  spel. Endast fysiska personer som är bosatta eller  stadigvarande vistas i Sverige får registreras för  onlinespel.

2 §   Vid registreringen ska spelaren uppge namn, adress och  personnummer eller motsvarande. 

Licenshavaren ska kontrollera spelarens identitet på ett  betryggande sätt genom en tillförlitlig elektronisk  identifiering eller motsvarande.

3 §   En spelare som deltar i lotteri för viss tid ska  registreras med namn, adress och personnummer eller  motsvarande. Identifiering enligt 2 § krävs dock inte.

4 §   Spel får inte ske förrän spelarens identitet  fastställts, om det inte finns förutsättningar för ett  tillfälligt spelkonto enligt 13 kap. 4 §. 

En licenshavare ska dock fastställa en spelares identitet  senast i samband med att den första utbetalningen till  spelaren görs. 

Spel får inte ske innan licenshavaren har kontrollerat att  spelaren inte stängt av sig enligt 14 kap. 11 eller 12 §.


13 kap. Spelkonton

1 §   En licenshavare med licens för onlinespel, med  undantag för sådant spel som avses i 12 kap. 3 §, ska för  varje registrerad spelare öppna ett spelkonto.

2 §   När en registrerad spelare loggar in på sitt spelkonto  ska licenshavaren identifiera spelaren på ett betryggande  sätt.

3 §   Alla ekonomiska transaktioner till och från spelkontot  ska registreras. Licenshavaren ska ge spelaren tillgång till  information om spelkontots saldo, spelhistorik, in- och  utbetalningar samt övriga transaktioner. Sådan information  ska vara tillgänglig för spelaren på spelkontot i minst tolv  månader.

4 §   Innan licenshavaren har kontrollerat de uppgifter som  spelaren ska lämna enligt 12 kap. 2 § får ett tillfälligt  spelkonto öppnas för spelaren. Ett tillfälligt spelkonto får  dock inte öppnas för en spelare som finns i det register för  självavstängning som anges i 14 kap. 12 §.

Licenshavaren ska genast stänga ett tillfälligt spelkonto om  det visar sig att spelaren har lämnat felaktig information  vid registreringen. Detsamma gäller om spelaren inte på  uppmaning av licenshavaren inom en viss tid ger in  dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid  registreringen.

Utbetalningar till spelaren får inte göras från ett  tillfälligt spelkonto, såvida inte annat följer av 8 §.

5 §   En licenshavare får ta emot betalningar till ett  spelkonto bara från en betaltjänstleverantör enligt lagen  (2010:751) om betaltjänster.

6 §   Pengar, spelpolletter eller liknande får inte  överföras mellan spelkonton.

7 §   De medel som en spelare har innestående på ett  spelkonto ska hållas avskilda från licenshavarens egna  medel.
Licenshavaren ska senast i samband med att ett spelkonto  öppnas informera spelaren om hur medlen på spelkontot är  skyddade om licenshavaren skulle hamna på ekonomiskt  obestånd.

8 §   När ett spelkonto avslutas ska licenshavaren skyndsamt  betala ut tillgodohavandet på spelkontot till spelaren.

Licenshavaren ska dock endast betala tillbaka vad som  återstår av de insättningar som spelaren har gjort, om  spelkontot avslutas på grund av att
   1. spelaren vid öppnandet av ett tillfälligt spelkonto lämnat  felaktiga uppgifter om sig själv, eller på uppmaning av  licenshavaren inte gett in dokumentation som styrker de  uppgifter som lämnats vid registreringen, eller
   2. spelaren stängts av från spel på grund av misskötsamhet.

9 §   Om en licenshavare avslutar ett spelkonto ska spelaren  informeras skriftligen om det och om grunderna för  beslutet.

10 §   Det är inte tillåtet för licenshavaren att ta ut en  avgift för att avsluta ett spelkonto.


14 kap. Spelansvar

Omsorgsplikt

1 §   En licenshavare ska säkerställa att sociala och  hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda  spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska  sitt spelande när det finns anledning till det  (omsorgsplikt). I omsorgsplikten ingår att motverka  överdrivet spelande genom fortlöpande kontroll av  spelbeteende. Licenshavare ska i en handlingsplan redovisa  hur omsorgsplikten ska fullgöras.

Åldersgräns

2 §   Licenspliktigt spel får inte tillhandahållas någon som  är under 18 år. Den som är under 20 år får inte ges tillträde  till ett kasino.

3 §   Spel ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det  går att kontrollera spelarens ålder. Åldersgränsen för ett  spel ska tydligt anges på platser där spelet  tillhandahålls.
Informationsskyldighet

4 §   En licenshavare ska hålla all relevant information om  spelet, inklusive spelets vinstmöjligheter och regler,  lättillgänglig för spelare och myndigheter. Denna information  ska vara på svenska.

Utformning av spel

5 §   Det är inte tillåtet att särskilt utforma eller  programmera spel så att spelaren får intryck av att vara nära  att vinna när så inte är fallet. 

En licenshavare får inte tillhandahålla gratisspel, provspel  och liknande spel som har ett annat slumpmässigt utfall än  motsvarande spel med insatser.

Insatser och vissa gränser

6 §   Vid spel ska spelaren aktivt ange och bekräfta sin  insats.

7 §   Vid onlinespel ska spelaren ange en övre gräns för  sina insättningar. Vid spel på värdeautomater enligt 5 kap. 7  och 8 §§ ska i stället en förlustgräns anges.

Kreditförbud

8 §   Det är inte tillåtet för en licenshavare eller ett  spelombud att erbjuda eller lämna kredit för insatser i  spelet. 

Spelmyndigheten får för ett visst lotteri medge undantag från  förbudet i första stycket, om
   1. lotteriet tillhandahålls med licens enligt 6 kap.,
   2. krediten avser köp av lotter för en viss tid, och
   3. det sammanlagda kreditbeloppet uppgår till högst 1/40  prisbasbelopp.

Bonuserbjudanden

9 §   En licenshavare får endast vid det första tillfället  då en spelare spelar på något av licenshavarens spel erbjuda  eller lämna bonus.

Självtest

10 §   En licenshavare ska erbjuda ett verktyg online för  att spelaren ska kunna bedöma sitt spelbeteende.

Självavstängning

11 §   En licenshavare enligt 5-8 kap. ska ge registrerade  spelare möjlighet att stänga av sig från spel under en viss  tid eller tills vidare. En avstängning tills vidare får inte  hävas förrän efter tolv månader.

En licenshavare som tillhandahåller kasinospel online,  onlinebingo och datorsimulerat automatspel ska på sin  webbplats även ge spelaren en möjlighet att omedelbart stänga  av sig från sådant spel i 24 timmar.

12 §   En spelare ska genom en anmälan till spelmyndigheten  kunna stänga av sig från allt spel som kräver registrering  enligt 12 kap. 1 §. Avstängningen ska gälla hos alla  licenshavare under en viss tid eller tills vidare. En  avstängning tills vidare får inte hävas förrän efter tolv  månader. 

Spelmyndigheten ska föra ett register över spelare som är  avstängda från spel enligt första stycket.

Kundtjänst

13 §   En licenshavare ska ha rutiner och bemanning för  hantering av klagomål och andra frågor om de spel som  tillhandahålls.

Utbildning

14 §   En licenshavare ska kontinuerligt utbilda sin ledning  och sådan personal, såväl egen som vid anlitade företag, som  arbetar med produktutveckling, marknadsföring,  spelövervakning, försäljning och kundtjänst. Utbildningen ska  skapa medvetenhet om och förståelse för riskerna med spel och  för vilka faktorer som påverkar en spelares spelbeteende.

Särskilda bestämmelser för anställda

15 §   En licenshavare ska ha regler som anger vilka  anställda och uppdragstagare som inte får delta i  licenshavarens spel och säkerställa att dessa inte deltar i  spelen.

Kontrollrutiner

16 §   En licenshavare ska ha rutiner för att upptäcka och  motverka gärningar som omfattas av regleringen om spelfusk i  19 kap. 4 § samt överträdelser av användarvillkor och  spelregler. 

Licenshavaren ska även möjliggöra för spelare att omedelbart  kunna underrätta licenshavaren om sådana förhållanden som  anges i första stycket. 

En licenshavare får till Polismyndigheten eller åklagare  lämna uppgifter som kan tyda på brott i samband med spel.


15 kap. Marknadsföring

Måttfull marknadsföring

1 §   Vid marknadsföring av spel till konsumenter ska  måttfullhet iakttas.

Marknadsföringen får inte riktas särskilt till personer under  18 år.

Direktreklam

2 §   Marknadsföring får inte riktas direkt till en spelare  som har stängt av sig från spel. 

Om en spelare har sagt upp sitt spelkonto hos en  licenshavare, får licenshavaren rikta marknadsföring direkt  till spelaren endast om spelaren i samband med uppsägningen  aktivt godkänt det.

Informationsskyldighet

3 §   Kommersiella meddelanden om spel ska innehålla tydlig  information om lägsta ålder för att få spela.

På platser där spel bedrivs och i samband med kommersiella  meddelanden om spel, med undantag för sådana meddelanden i  radio, ska licenshavaren säkerställa att det också anges  kontaktuppgifter till en organisation som tillhandahåller  information om och stöd i samband med spelproblem.

Otillbörlig marknadsföring

4 §   Marknadsföring som strider mot 1 eller 2 § ska vid  tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen  (2008:486) anses som otillbörlig mot konsumenter.

Om information som anges i 3 § inte lämnas ska  marknadsföringslagen tillämpas, med undantag av  bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan  information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje  stycket marknadsföringslagen.

Sponsring

5 §   När en licenshavare ingår avtal om sponsring ska den  säkerställa att dess logotyper samt namn på spelprodukter  eller speltjänster inte förekommer på produkter som är  avsedda att användas av personer under 18 år.

Reklam i radio och tv

6 §   Reklam för spel som tillhandahålls av någon som saknar  nödvändig licens enligt denna lag får inte förekomma i  tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv eller  ljudradiosändningar som omfattas av radio- och tv-lagen  (2010:696).


16 kap. Tekniska krav

1 §   Den som tillhandahåller spel ska se till att  spelsystem, affärssystem, dragningsutrustning, fysiska lotter  och fysiska bingobrickor uppfyller de tekniska kraven i  sådana föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.  Detsamma gäller krav för de rutiner som ska tillämpas för  spel- och affärssystem inklusive de uppgifter som finns i  dessa system.

2 §   Licenshavarens spelsystem ska vara placerat i Sverige.
Spelmyndigheten får meddela undantag från kravet i första  stycket, om licenshavaren
   1. har tillåtelse att erbjuda spel i ett annat land där en  offentlig myndighet övervakar licenshavarens  tillhandahållande av spel och denna myndighet har ingått  avtal med spelmyndigheten om tillsyn av licenshavarens  tillhandahållande av spel i Sverige, eller
   2. kan ge spelmyndigheten möjlighet att genomföra en  tillfredsställande kontroll av spelsystemet med hjälp av  fjärråtkomst eller liknande.

3 §   För att säkerställa att en licenshavares spelsystem,  affärssystem, rutiner, dragningsutrustning och fysiska lotter  uppfyller de krav som avses i 1 § innan de används i  spelverksamheten ska de bedömas av ett organ som  ackrediterats för uppgiften enligt Europaparlamentets och  rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav  för ackreditering och marknadskontroll i samband med  saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr  339/93.

4 §   Spelmyndigheten får när som helst under licenstiden  kräva att licenshavaren låter utföra en bedömning av hur  spelsystem, affärssystem, rutiner, dragningsutrustning eller  fysiska lotter uppfyller uppställda krav. Kostnaderna för  detta ska betalas av licenshavaren.

5 §   En licenshavare ska, om inte spelmyndigheten beslutar  om annat, spara alla uppgifter om driften av spelsystemet i  minst fem år.


17 kap. Behandling av personuppgifter

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den  27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på  behandling av personuppgifter och om det fria flödet av  sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG  (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s  dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller  lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s  dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i  anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag  eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till  lagen.

Personuppgiftsansvar

2 §   Spelmyndigheten är personuppgiftsansvarig för  självavstängningsregistret och för den behandling av  personuppgifter som myndigheten utför i övrigt för att  fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.

En licenshavare är personuppgiftsansvarig för den behandling  av personuppgifter som den utför för att fullgöra sina  uppgifter enligt denna lag.

Behörighetstilldelning

3 §   Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad  var och en behöver för att kunna fullgöra sina  arbetsuppgifter enligt denna lag.

Tillåtna ändamål för behandling av personuppgifter

4 §   Spelmyndigheten får behandla personuppgifter om det är  nödvändigt för att hantera självavstängningsregistret och i  övrigt utföra sina uppgifter enligt denna lag och  föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

5 §   En licenshavare får behandla personuppgifter om det är  nödvändigt för att enligt denna lag och föreskrifter som har  meddelats i anslutning till lagen
   1. kontrollera spelarens identitet och ålder,
   2. upprätta spelkonton och fullgöra licenshavarens  skyldigheter gentemot spelaren i fråga om spelkonton,
   3. kontrollera att spelaren följer de villkor och regler som  gäller för varje spel,
   4. granska spelet i syfte att upptäcka fusk, bedrägeri och  annan brottslig verksamhet,
   5. kontrollera och rapportera avvikande spelmönster och  misstankar om manipulation av resultat inom sport med  avseende på vadhållning,
   6. granska och analysera uppgifter från upprättade  spelarprofiler och varje spelares spelbeteende för att kunna  vidta spelansvarsåtgärder, och
   7. genomföra självavstängning av spelare samt hantera  uppgifter från spelmyndigheten avseende det nationella  självavstängningsregistret.

Hinder mot utlämnande av uppgifter

6 §   Personuppgifter som behandlas enligt 14 kap. 16 §  tredje stycket får inte lämnas ut till den registrerade.  Artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning om information och  rätt att få tillgång till personuppgifter gäller inte vid  sådan behandling.

Sökförbud

7 §   Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag är  det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett  urval av personer grundat på sådana personuppgifter som avses  i artiklarna 9.1 och 10 i EU:s dataskyddsförordning.


18 kap. Tillsyn och andra åtgärder

Tillsynsmyndigheter

1 §   Spelmyndigheten har tillsyn över att denna lag och de  föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av lagen  följs.

Spelmyndigheten har dock inte tillsyn över
   1. sådana lotterier som avses i 6 kap. 9 §, och
   2. behandlingen av personuppgifter.

Tillsyn över lotterier som avses i andra stycket 1 utövas av  den kommunala nämnd som kommunen bestämmer.

2 §   Spelmyndigheten har också tillsyn över att sådan  verksamhet som avses i 1 kap. 2 § första stycket 14 lagen  (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  terrorism följer den lagen.

Kontrollanter

3 §   Spelmyndigheten får förordna särskilda kontrollanter  för att utföra tillsynsuppgifter.

Undersökningar och upplysningar

4 §   En kontrollant enligt 3 § eller en befattningshavare  hos spelmyndigheten i vars uppgifter det ingår att övervaka  att bestämmelser om spel följs, har rätt att
   1. få tillträde till fartyg, områden, anläggningar, lokaler  och andra utrymmen där det bedrivs eller kan antas bedrivas  spel eller där utrustning för spel förvaras eller hanteras,
   2. få de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen,  och
   3. få den hjälp som behövs för tillsynen av den som är  föremål för åtgärden.

5 §   Polismyndigheten ska lämna spelmyndigheten den hjälp  som behövs vid tillsynen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
   1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att  åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda  befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver  tillgripas, eller
   2. det annars finns synnerliga skäl.

6 §   Om en licenshavare ingår i en koncern har  spelmyndigheten rätt att från de övriga företagen i koncernen  få de upplysningar om verksamheten och därmed sammanhängande  omständigheter som myndigheten behöver för sin tillsyn över  licenshavaren.

7 §   En revisor eller en särskild granskare ska omedelbart  underrätta spelmyndigheten om han eller hon vid fullgörandet  av sitt uppdrag hos en licenshavare får kännedom om  förhållanden som
   1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning  som reglerar licenshavarens verksamhet,
   2. kan påverka licenshavarens fortsatta drift negativt,  eller
   3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen  eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning  enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551),  8 kap. 36 och 37 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,  eller 29 eller 30 § revisionslagen (1999:1079).

Revisorn och den särskilda granskaren har en motsvarande  underrättelseskyldighet om han eller hon får kännedom om  förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av  uppdrag i licenshavarens moderföretag eller dotterföretag  eller i ett företag som har en likartad förbindelse med  licenshavaren.

Kontrollköp

8 §   Som ett led i tillsynen av om en licenshavare som  tillhandahåller något annat spel än onlinespel följer  bestämmelserna om åldersgränser i 14 kap. 2 § får  spelmyndigheten genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får  spelmyndigheten endast anlita en person som har uppnått den  ålder som gäller för det aktuella spelet.

Ett kontrollköp får genomföras utan att licenshavaren eller  dess spelombud underrättas i förväg om kontrollköpet.  Spelmyndigheten ska dock snarast efter ett genomfört  kontrollköp underrätta licenshavaren om kontrollköpet.

9 §   Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra  grund för spelmyndigheten att ingripa enligt 12 §.

Tillsyn över registreringslotterier

10 §   För sådana lotterier som avses i 6 kap. 9 § ska  kommunen förordna en kontrollant. 

Kommunen ska fastställa arvodet till kontrollanten. Arvodet  ska betalas av den som har registrerats för att  tillhandahålla ett sådant lotteri. 

Den som efter registrering tillhandahåller lotterier enligt  6 kap. 9 § ska senast den 15 februari varje år till  kontrollanten redovisa de lotterier som har tillhandahållits  under föregående kalenderår. Kontrollanten ska senast den 1  april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod  lämna kommunen uppgifter om insatsernas sammanlagda belopp i  de lotterier som har tillhandahållits under perioden.

11 §   Spelmyndigheten ska genom tillsynsvägledning löpande  ge stöd till och följa hur kommunerna bedriver sin tillsyn  enligt 1 § tredje stycket.

Ingripanden

12 §   Om förutsättningarna för licens enligt 4 kap. 1-3 §§  inte längre är uppfyllda, eller om en licenshavare i övrigt  åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt  föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen,  ska spelmyndigheten förelägga licenshavaren att inom en viss  tid vidta rättelse eller besluta om förbud, ändring av  villkoren eller anmärkning. 

Om överträdelsen är allvarlig ska licensen återkallas eller,  om det är tillräckligt, varning meddelas.

Spelmyndigheten får avstå från ingripande om en överträdelse  är ringa eller ursäktlig, om licenshavaren vidtar rättelse  eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot  licenshavaren och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

13 §   Om det finns sannolika skäl för återkallelse i ett  ärende enligt 12 § får spelmyndigheten återkalla licensen  fram till dess att frågan om återkallelse har prövats  slutligt. Detta gäller dock endast om det behövs för att  trygga konsumentskyddet eller det annars är nödvändigt från  allmän synpunkt.

Ett beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader.  Om det finns särskilda skäl får beslutet förlängas en gång  med ytterligare högst sex månader.

14 §   Spelmyndigheten ska återkalla en licens om  licenshavaren
   1. har fått licensen genom att lämna oriktiga uppgifter eller  på något annat otillbörligt sätt,
   2. inte inom ett år från det att licensen beviljades har  börjat driva sådan spelverksamhet som licensen avser,
   3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit  sådan verksamhet som licensen avser,
   4. har förklarat sig avstå från licensen, eller
   5. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att  bolaget ska tvångslikvideras.

I de fall som avses i första stycket 1-3 får i stället  varning meddelas, om det är tillräckligt.

15 §   Om licenshavaren är en fysisk person och  förutsättningarna för licens enligt 4 kap. 2 § 4 eller 5 inte  längre är uppfyllda, får spelmyndigheten återkalla licensen.
Om licenshavaren är en juridisk person och  förutsättningarna för licens enligt 4 kap. 2 § 4 eller 5 inte  längre är uppfyllda, får spelmyndigheten förelägga den  juridiska personen att vidta rättelse. Om rättelse inte görs  får spelmyndigheten återkalla licensen. Om bristen avser den  som har ett kvalificerat innehav enligt 4 kap. 3 § tredje  stycket, får spelmyndigheten förelägga innehavaren att  avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet  därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en  juridisk person, entlediga den diskvalificerade personen i  styrelsen eller ledningen.

16 §   Om den som är registrerad att tillhandahålla spel  enligt 6 kap. 9 § omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder  mot penningtvätt och finansiering av terrorism och om kraven  i 4 kap. 2 § 4 eller 5 inte längre är uppfyllda, får kommunen  förelägga den registrerade att vidta rättelse. Om rättelse  inte görs får kommunen förelägga den registrerade att upphöra  med verksamheten. Om bristen avser den som har ett  kvalificerat innehav enligt 4 kap. 3 § tredje stycket, får  kommunen förelägga innehavaren att avyttra så stor del av  andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller,  om innehavaren är en juridisk person, entlediga den  diskvalificerade personen i styrelsen eller ledningen.

Ingripanden vid penningtvätt eller finansiering av  terrorism 16 § 17 § Spelmyndigheten får ingripa mot den som  tillhandahåller spel och som överträder en bestämmelse i  lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och  finansiering av terrorism eller föreskrifter som har  meddelats med stöd av den lagen.

18 §   Vid en överträdelse enligt 17 § får spelmyndigheten  ingripa genom att utfärda ett föreläggande om att vidta  rättelse.

Vid en överträdelse som är allvarlig, upprepad eller  systematisk får spelmyndigheten förelägga den som  tillhandahåller spelet att upphöra med verksamheten eller, om  myndigheten har meddelat licens, återkalla licensen.

Om det är tillräckligt får spelmyndigheten i stället för  ingripande enligt andra stycket meddela varning.

19 §   En varning enligt 18 § får förenas med  sanktionsavgift. 

Om den som tillhandahåller spelet är en fysisk person får  sanktionsavgift enligt första stycket beslutas endast om  personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat  överträdelsen.

20 §   Om den som tillhandahåller spel är en juridisk person  får spelmyndigheten även ingripa mot en person som ingår i  den juridiska personens styrelse, är dess verkställande  direktör eller på motsvarande sätt företräder den som  tillhandahåller spelet, eller är ersättare för någon av dem,  om den som tillhandahåller spelet har befunnits ansvarig för  en överträdelse som avses i 17 §.

Ett ingripande får ske endast om överträdelsen är allvarlig,  upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen  eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
   1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre  år och högst tio år, inte får upprätthålla en funktion som  avses i första stycket hos den som tillhandahåller spelet  eller i en motsvarande verksamhet, eller
   2. beslut om sanktionsavgift.

21 §   Vid ingripande enligt 18-20 §§ ska 7 kap. 13-24 §§  lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och  finansiering av terrorism tillämpas.

22 §   Spelmyndigheten ska underrätta  registreringsmyndigheten när ett beslut att förelägga den som  tillhandahåller spel efter registrering enligt 6 kap. 9 § att  upphöra med verksamheten har fattats och när beslutet har  fått laga kraft.

Avregistrering ska ske när spelmyndigheten har fattat ett  beslut som ska gälla omedelbart eller när ett beslut har fått  laga kraft.

Övriga ingripanden

23 §   En tillsynsmyndighet får i övrigt meddela de  förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller  föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av  lagen ska följas.

Vite och verkställighet

24 §   Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med  vite.

25 §   Spelmyndigheten får bestämma att ett beslut om  föreläggande, förbud, varning eller återkallelse enligt denna  lag ska gälla omedelbart.

Betalningsblockering

26 §   Om ett konto används eller kan antas komma att  användas för förmedling av insatser eller vinster till eller  från en spelverksamhet utan nödvändig licens enligt denna  lag, får en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om  betaltjänster åläggas att blockera elektroniska  betalningstransaktioner till och från kontot. 

Frågor om sådan betalningsblockering prövas av  förvaltningsrätten på ansökan av spelmyndigheten. Ansökan om  betalningsblockering görs hos den förvaltningsrätt inom vars  domkrets spelmyndigheten är belägen.

Mål om betalningsblockering ska prövas skyndsamt.

27 §   Om förutsättningarna för ett beslut om  betalningsblockering enligt 26 § inte längre är uppfyllda,  ska spelmyndigheten upphäva beslutet.

Varningsmeddelande

28 §   Spelmyndigheten får, om det finns särskilda skäl,  förelägga en internetleverantör att upprätta ett  varningsmeddelande som tydligt visas i samband med besök på  en webbplats som tillhandahåller spel utan nödvändig licens  enligt denna lag. Meddelandet ska informera besökaren om att  den som tillhandahåller spelet saknar licens i Sverige och  inte står under svensk tillsyn samt att vinster är  skattepliktiga för spelaren.


19 kap. Straff och sanktioner

Brott mot spellagen

1 §   Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet  tillhandahåller otillåtet spel eller spel utan nödvändig  licens enligt denna lag döms för olovlig spelverksamhet till  böter eller fängelse i högst två år.

I ringa fall döms det inte till ansvar.

2 §   Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet främjar  deltagande i sådant spel som avses 1 § döms för främjande av  olovligt spel till böter eller fängelse i högst två år.

I ringa fall döms det inte till ansvar.

3 §   Om ett brott som anges i 1 eller 2 §§ har begåtts  uppsåtligen och är grovt, döms till fängelse i lägst sex  månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är  grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått i en  brottslighet som utövats yrkesmässigt och systematiskt eller  i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig  art.
Spelfusk

4 §   Den som otillbörligen vidtar en åtgärd som är ägnad  att påverka utgången av ett spel som omfattas av licenskrav  enligt denna lag döms för spelfusk till fängelse i högst två  år.

5 §   Om ett brott som anges i 4 § är grovt, döms till  fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid  bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas  om gärningen ingått i en brottslighet som utövats  systematiskt eller i större omfattning eller annars varit av  särskilt farlig art.

Övriga straffrättsliga bestämmelser

6 §   För försök eller förberedelse till olovlig  spelverksamhet, grovt brott, och spelfusk döms det till  ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

7 §   Straff enligt 1-6 §§ får inte dömas ut för en gärning  som omfattas av ett beslut om sanktionsavgift eller en  ansökan om utdömande av vite.

Beslag

8 §   Om någon påträffas på bar gärning när han eller hon  begår brott enligt denna lag, får beslag göras av  spelutrustning eller andra föremål som skäligen kan antas ha  betydelse för utredning av brottet eller bli föremål för  förverkande enligt denna lag.

Befogenhet att ta i beslag har den som förordnats till  kontrollant enligt 18 kap. 3 § och sådana befattningshavare  hos spelmyndigheten i vars uppgift det ingår att övervaka att  bestämmelser om spel följs.

Om egendom har tagits i beslag enligt första stycket ska  detta skyndsamt anmälas till Polismyndigheten eller åklagare.  Den polisman eller åklagare som tar emot en sådan anmälan om  beslag ska vidta samma åtgärder som om han eller hon själv  hade gjort beslaget.

Förverkande

9 §   Insatser som tagits emot vid brott enligt denna lag  ska förklaras förverkade. Även annat utbyte av sådant brott  ska förklaras förverkat. Detsamma gäller utrustning,  handlingar och annan egendom som har varit föremål för ett  sådant brott. Om en spelautomat förverkas ska även dess  innehåll förklaras förverkat. Förverkande får inte ske om det  är uppenbart oskäligt.

Utrustning, handlingar och annan egendom som har använts som  hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras  förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om  det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som  varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådana brott, om  brottet har fullbordats.

Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36 kap. 5 §  brottsbalken, ske hos den som yrkesmässigt tillhandahållit  egendomen. I stället för egendomen kan dess värde förklaras  förverkat.

Sanktionsavgift

10 §   Om en licenshavare enligt denna lag har fått en  anmärkning eller varning enligt 18 kap. 12 §, får  spelmyndigheten besluta att licenshavaren ska betala en  sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.

11 §   Om en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751)  om betaltjänster har åsidosatt en skyldighet att avvisa en  betalningsorder enligt föreskrifter meddelade av regeringen,  eller överträtt ett beslut om betalningsblockering enligt  18 kap. 26 §, får spelmyndigheten besluta att  betaltjänstleverantören ska betala en sanktionsavgift.

Avgiften ska tillfalla staten.

12 §   Sanktionsavgift får inte beslutas för
   1. en gärning som prövats i ett brottmål eller omfattas av  ett godkänt strafföreläggande, eller
   2. underlåtelse att följa ett beslut om föreläggande eller  förbud som har

förenats med vite.

Sanktionsavgiftens storlek

13 §   Sanktionsavgiften enligt 10 § ska uppgå till lägst  5 000 kronor och högst tio procent av licenshavarens omsättning  det närmast föregående räkenskapsåret.

Om överträdelsen har skett under licenshavarens första  verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars  saknas eller är bristfällig, får omsättningen uppskattas.

Endast omsättning från licenspliktig verksamhet enligt denna  lag ska beaktas.

14 §   Sanktionsavgiften enligt 11 § ska uppgå till lägst  5 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

15 §   När sanktionsavgiftens storlek enligt 13 eller 14 §  beslutas, ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig  överträdelsen är och hur länge den har pågått.

Spelmyndigheten får helt eller delvis avstå från att ta ut  avgiften om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om  det annars med hänsyn till omständigheterna framstår som  oskäligt att ta ut avgiften.

Förseningsavgift

16 §   Om en licenshavare inte i tid lämnar de upplysningar  som den är skyldig att lämna enligt denna lag får  spelmyndigheten besluta att licenshavaren ska betala en  förseningsavgift på högst 100 000 kronor. 

Avgiften tillfaller staten.

Betalning och indrivning av avgifter

17 §   Sanktionsavgift och förseningsavgift enligt detta  kapitel ska betalas till spelmyndigheten senast 30 dagar  efter det att beslutet om att ta ut avgiften fått laga kraft  eller den längre tid som anges i beslutet.

Beslutet om sanktionsavgift eller förseningsavgift får  verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har  betalats inom den tid som avses i första stycket.

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas  inom den tid som avses i första stycket, ska spelmyndigheten  lämna den obetalda avgiften för indrivning.

Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i  lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Preskription

18 §   En sanktionsavgift eller förseningsavgift faller bort  i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år  från det att beslutet att ta ut avgiften fick laga kraft.


20 kap. Avgifter och överklagande

1 §   Avgifter får tas ut i ärenden om licens, tillstånd,  registrering och tillsyn enligt denna lag.

I ärenden hos en kommun får avgift tas ut enligt en taxa som  fullmäktige bestämmer.

2 §   Spelmyndighetens beslut om sanktionsföreläggande med  stöd av 18 kap. 20 § får inte överklagas. 

Andra beslut av spelmyndigheten eller av en kommun enligt  denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till  kammarrätten.


21 kap. Bemyndiganden

Uttryck i lagen

1 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om vad som utgör  elektroniska kommunikationsmedel enligt denna lag.

Licensgivning och registrering

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i samband  med en ansökan om licens eller om ändring av en licens,
   2. kontaktperson,
   3. vilka som ska anses ingå i ledningen enligt 4 kap. 3 §,
   4. insatser, vinster och vinståterbetalningsnivåer, och
   5. spelansvarsåtgärder och andra krav för spelets  bedrivande.

Spel som är förbehållet staten

3 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. vilka spel eller kombinationer av spel som får omfattas av  licens enligt 5 kap. 1 §,
   2. det högsta antalet värdeautomater som licens får ges för  enligt 5 kap. 1 §, och
   3. beräkningen av avkastning enligt 5 kap. 8 §.

Kommersiellt onlinespel

4 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om vilka spel och antalet  spel som får omfattas av en licens enligt 7 kap. 1 §.

Vadhållning

5 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om vilka spel som får  omfattas av en licens enligt 8 kap. 1 § samt om förbud och  andra åtgärder för att bekämpa manipulation av resultat inom  sport med avseende på vadhållning.

Landbaserat kommersiellt spel

6 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om vilka spel som får  omfattas av licens enligt 9 kap. 1 §.

Spel på fartyg i internationell trafik

7 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om vilka spel som får  omfattas av licens enligt 10 kap. 1 §.

Internationellt samarbete

8 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om att internationellt  samarbete enligt 11 kap. 1 § också får ske med organisationer  eller företag i länder utanför EES och om närmare  förutsättningar för internationellt samarbete.

Spelombud

9 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. de villkor som ska gälla för att tillhandahålla spel genom  spelombud,
   2. den information som ansökan om registrering ska innehålla,  och
   3. undantag från kravet på registrering av spelombud.

Tillstånd för innehav av automater

10 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. vilka handlingar och uppgifter som ska ges in i samband  med en ansökan om tillstånd till innehav av en penning-,  värde- eller varuspelsautomat eller om ändring av ett sådant  tillstånd, och
   2. krav för att förhindra att penning-, värde- eller  varuspelsautomater används för annat än det som tillståndet  omfattar.

Registrering av spelare

11 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från  registrering enligt 12 kap. 1 § och om hur kontrollerna av en  spelares identitet enligt 12 kap. 2 och 4 §§ ska göras.

Spelkonton

12 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om krav på en  licenshavares hantering av betalningar och spelkonton samt om  undantag från skyldigheten att tillhandahålla information  till spelaren.

Spelansvar

13 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. undantag från kravet på handlingsplan enligt 14 kap. 1 §  och om innehållet i handlingsplanen,
   2. vilken information som ska hållas tillgänglig för spelare  enligt 14 kap. 4 §,
   3. ytterligare gränser vid onlinespel och spel på  värdeautomater samt vad som ska gälla vid ändring av satta  gränser,
   4. förutsättningar för en licenshavares erbjudande av bonus  enligt 14 kap 9 §,
   5. självtest enligt 14 kap. 10 §,
   6. självavstängning enligt 14 kap. 11 och 12 §§,
   7. vad en utbildning enligt 14 kap. 14 § ska innehålla, vilka  spel utbildningskraven ska gälla, när och hur utbildning ska  ske samt om undantag från vilka som ska utbildas, och
   8. anställdas deltagande i licenshavarens spel enligt 14 kap.  15 §.

Tekniska krav

14 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. sådana tekniska krav och rutiner som avses i 16 kap. 1 §,  och
   2. den bedömning av överensstämmelse med tekniska krav som  avses i 16 kap. 3 §.

Behandling av personuppgifter

15 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. behandlingen av personuppgifter i och utlämnande av  uppgifter från självavstängningsregistret enligt 14 kap.  12 §,
   2. begränsningar av de tillåtna ändamålen för behandling av  person-uppgifter enligt 17 kap. 4 och 5 §§,
   3. begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas  för de ändamål som anges i 17 kap. 4 och 5 §§,
   4. krav på åtgärder till skydd för den registrerades  rättigheter och intressen, och
   5. bevarande och gallring av personuppgifter.

Tillsyn och andra åtgärder

16 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. genomförandet av kontrollköp,
   2. vilka uppgifter en licens- och tillståndshavare ska lämna  till spelmyndigheten för dess tillsynsverksamhet,
   3. den tillsyn som utövas av kommunerna enligt 18 kap. 1 §,  och
   4. formerna för varningsmeddelanden enligt 18 kap. 28 §.

17 §   Regeringen får meddela föreskrifter om
   1. skyldighet för sådana betaltjänstleverantörer som avses i  lagen (2010:751) om betaltjänster att avvisa en  betalningsorder som avser spelverksamhet utan nödvändig  licens, där betalkort används och där auktorisation sker  genom användning av ett detaljhandelskodsystem, och
   2. blockeringar av betalningar enligt 18 kap. 26 §.

Avgifter

18 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer får, med undantag för avgifter som beslutas av en  kommun, meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som  avses i 20 kap. 1 § första stycket och om betalning av sådana  avgifter.


Övergångsbestämmelser

2018:1138
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Genom lagen upphävs lotterilagen (1994:1000) och  kasinolagen (1999:355).
   3. Lagen får tillämpas före ikraftträdandet på ansökningar om  licens som lämnas in till Lotteriinspektionen efter den 1  augusti 2018 och som avser tid efter den 1 januari 2019.
   4. Licens får meddelas trots att de krav som följer av  16 kap. 3 § inte är uppfyllda den 1 januari 2019 om sökanden  för spelmyndigheten kan visa att utrustningen uppfyller  motsvarade krav och bedömningsförfarandet påbörjats. Om  licenshavaren inte senast den 1 juli 2019 inkommit till  spelmyndigheten med ett intyg som visar att  bedömningsförfarandet är avslutat och kraven är uppfyllda,  ska dock licensen återkallas. 
   5. De upphävda lagarna gäller fortfarande för beslut som har  meddelats före ikraftträdandet, om besluten inte avser  tillämpningen av denna lag.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.