SFS 1979:935

790935.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

.

SFS 1979:935

om andrmg . successionsordningen;

"'Brdad den IJ n ovember 1979.

""

riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om successionsordningen®

att nuvarande 3 och 6 §§ skall upphöra att gälla,

Til/r'-

^

^

nedan angivna lydelse.

' oijd härav kominer successionsordningen att ha följande lydelse

"ch med den dag då denna lag träder i kraft.

' CARI,_ nied Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes

CoL.

&c., arvinge till Norge, hertig till

^»⬢⬢lleSWIr, LJ-. ... .

'^onunj

^ Wolstein, Stormarn och Ditmarsen, greve till

Delmenhorst &c. &c., göre veterligt: att, se-

nin !

Ständer enhälligt antagit och fastställt den successionsord-

⬢ ^'arefier den högborne furstes. Svea rikes utkorade kronprins, hans

I P |-

'

'''1. K U 36, rskr 233, KU 1979/80:1, rskr 2.

^'onsordningen omtryckt 1974:307,

'

2477

¬

background image

SFS 1979:935

kiingl. höghet prins JO HAN BAPTIST JULIl manliga bröslarvinoar

äga rätt till den s venska tronen, samt Sveriges rikes styrelse tinned

denna grundlag till Vårt nådiga gillande blivit överlämnad, have Vi

av den enligt 85 § i regeringsf ormen Oss tillkommande rättighet vela,a

na av Riksens Ständer samtyckta successionsordning härmed aniap

och bekräfta, alldeles såsom den ord för ord härefter följer:

Successionsordning,

varefter den högborne furstes. Svea rikes utkorade kronprins

kungl. höghets, prins JOHAN BAPTIST JULII av Ponte-Cor\'o

han,

matiligj

2478

bröstar\'ingar skola äga rätt till d en kungl. svenska tronen, samt att Sv^
rikes styrelse tillträda; av Konung och Riksens Ständer gjord och faststäl d
på urtima r iksdagen i �re bro den 26 september 1810.

Vi ef terskrivne Svea rikes Ständer, grevar, friherrar, biskopar, ridder

skap och adel. klerkeri, borgerskap och menige allmoge, som nu häriöre-

bro till allmän urtima riksdag församlade äro, göre veterligt: att. sedanden
högborne fursten. Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghet prins

CARL AUGUST utan manlige bröstarvingar avlidit, och vi även genom
den. under den 21 aug usti 1810. upprättade förening och vala kt, utkorat

den högborne furste, prins JOHAN BAPTIST JULIUS av Ponte-Cono,

till Svea rikes kronprins, att på de villkor, så väl nyssnämnda valakt, som

ock högbemälde furstes till avgivande av oss föreskrivna försäkran förmå

och innehålla. Hans Kungl. Maj;t Vår nu regerande allernådigste Konung
och Herre. Carl den XllLe. efter dess dödliga frånfälle (varmed d en

Högste Guden nådeligen länge fördröje) i re geringen över Svea rike sanil

detsamma underlydande länder efterträda, till Sveriges Konung k rönas
och hyllas, samt riket styra: alltså hava vi för hans kungl. höghets JOHAN

BAPTIST JULII, furstens av Ponte-Corvo. äkta manliga br östarvingar,

härmed velat upprätta och fastställa denna ordning för suc cessionen tiU

Sveriges krona och regering, på sätt och med villkor här ne danfdrc ut­

tryckligen stadgas.

S I. Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnlip

efterkommande till kro nprins Johan Baptist Julii. sedermera Konung Kari

XIV Joh ans, avkomling i r ätt nedstigande led. Konung Carl X VI Gustaf.

�ldre syskon och äldre syskons efterkommande ha därvid företräde fram­

för yngre syskon och yngt'e syskons efterkommande.

§ 2. Vad i den na successionsordning är stadgat om Konungen skall, uf

Urottning är statschef, gälla henne.

S 3.3

§ 4. Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att

"

alltid skall vara av d en i-ena evangeliska läran, sådan som den. uti den"
andradc Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut

1593. antagen och förklarad är. sålunda skola ock prinsar och

'

upphävd genom denna lag.

¬

background image

gv det ku ngl- huset uppfödas i samm a lära och morii tiket. Den av kungl.

SFS 1979:935

familjen s om ej sig til! samma lära bekänner, vafe

al! successionsrätt

utesluten.

^ 5. Prins och prinsessa av det kungl. huset må ej gifta sig, med mindre
re�0eiingen på hemst ällan av Konungen därtill lämnat sam tycke. Sker det

ändock, have han eller hon förverkat arvsrätt till riket för sig, barn och ef­
terkommande,

: . .

§6.-

§ 7. Tronföljaren må e j anträda resa utrikes utan Konungens vetskap

och samtycke.

§ 8. Prins och prinsessa av kungl. svenska huset må ej. utan Konungens
och riksdagen.s sanrtycke, bliva regent i utländsk st at, vare sig genom val.

ar. eller gifte. Sker annorlunda, vare han eller hon samt efterkommande ej

berättigade att succedera till svenska tronen.

Till ytte rmera visso, att vi allt detta föreskrivna så belevat och beslu tit.

have vi va mtlige Svea rikes Ständer detta underskrivit och beseglat; som
skedde i �rebro den tjugusjätte dagen i septemb er månad, år efter Kristi
börd. ett tusende åttahundrade och på del tionde.

På ridd erskapcts och adel ns

På prästeståndets

vägnar:

vägnar:

CLAES FLEMING

JAC. AX. LINDBLOM

h. t. lantmarskalk,

talman.

(L. S.)

(L. S.)

På borgareståndets

På bondeståndets

vägnar:

vägnar:

,1. WEG ELIN

LARS OLSSON

n. v. talman,

talman.

(L. S.)

(L. S.)

fetta allt. som föreskrivet står, vele Vi ej allenast själve för orygglig

Srundiag antaga, utan bjude och befalie jämväl i nåder, att alle de, som Oss

och V åre efterträdare samt riket med huldhet, lydno och hörsamhet f�r-

^ladne äre, böra de nna successionsordning erkänna, iakttaga, efterleva

hörsamma. Till yttermera visso have Vi delta med egen hand under-

och bekräftat, samt Vårt kungl. insegel låtit veterligen hänga här

^ Pä

, ^''agrafen upphävd genom denna lag.

^'"ägrafen upphävd genom 1974:154.

2479

¬

background image

SFS 1979:935

neclaiitore. som skedde i �rebro , den tjugusjälle dagen i september

aret efter Vdr He ircs och Frälsares Jesu Kristi börd. det ett tu send'^"'"^'

himdrade och pä del tionde.

"

CARL

(L. .S).

Denna lag träde r i kraft den I januar i 1980. H ans kungl. höghet heni

av Halland, prins Bertil, skall ha s uccessionsrätt till tronen efte r
Carl XVI Gustaf och dennes efterkommande.

Konur.;;

Pa regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

H�&KAN WINBERG

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.