SFS 1971:30

710030.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kimgl. Maj:ts kungörelse

om beslutad ändring i regeringsformen, riksdagsord­

ningen och tryckfrihetsförordningen;

given Stockholms slott den 12 februari 1971^.

SFS 1971:30

Utkom från trycket

den 2 mars 1971

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagen^, i grundlagsenlig ordning beslutat,

i fråga om regeringsformen^ dels att 25 § skall upphöra att gälla,

dels att 18 § skall ha nedan angivna lydelse,

i fråga om riksdagsordningen^ att 22 § skall ha nedan angivna lydelse,
i fråga om tryckfrihetsförordningen^ att 2 kap. 11 § skall ha nedan

angivna lydelse.

Regeringsformen

§ 18 Konungens rätt att pröva och avgöra besvär i förvaltningsärenden
skall i den utsträckning, som Konungen och riksdagen bestämmer i lag,

uppdragas minst sju av Konungen utnämnda personer, som förvaltat

civil beställning samt däruti ådagalagt insikt, erfarenhet och redlighet.
De kallas regeringsråd och utgöra Konungens regeringsrätt. Minst två

tredjedelar av hela antalet regeringsråd skola hava fullgjort vad författ­
ningarna föreskriva dem, som uti domareämbeten må nyttjas.

Närmare bestämmelser om regeringsrättens sammansättning och

tjänstgöring meddelas i lag som beslutas av Konungen och riksdagen.

Riksdagsordningen

§ 22 Besvär över val till riksdagen anföras hos regeringsrätten enligt

föreskrifter i vallagen.

Skall på grund av utgången av besvär över val till riksdagen valet

göras om i en eller flera valkretsar, gälla likväl de fullmakter som ut­

färdats för riksdagens ledamöter till dess nya ledamöter blivit utsedda.

^ öppet brev om utfärdandet av denna kungörelse uppl äst i riksd agen den 17

februari 1971.

2 Prop. 1970:116, KU 32, prot. I: 25 och II: 25, KU 19 71: 5, rskr 10 .

2 Omtryckt 1969: 795.

^ Omtryckt 1969: 796.

^ Omtryckt 1965: 818,

45

¬

background image

SFS 1971: 30

Tryckfrihetsförordningen

2 KAP.

11

�ndring, som avses i 10 §, skall sökas hos den myndighet, som

har att upptaga klagan över beslut eller åtgärd i det mål eller ärende,
till vilket handlingen hör, eller om klagan ej är tillåten i sådant mål
eller ärende eller handlingen ej tillhör mål eller ärende, som myndig­
heten har att handlägga, hos den myndighet, som i allmänhet har att

upptaga klagan över myndighetens beslut eller åtgärder. Vad nu sagts

gälle ock angående den ordning i vilken ändring skall sökas. I stället för
hos Konungen i statsdepartementen skall ändring sökas hos regerings­
rätten.

Finnes enligt vad ovan sagts ej behörig myndighet, skall ändring sö­

kas i fråga om beslut av kommunalmyndighet hos länsstyrelse, beträf­

fande beslut av myndighet, som lyder under länsstyrelse, domkapitel, sty­

relse, ämbetsverk eller annan Konungen underställd myndighet, hos den

överordnade myndigheten samt i andra fall hos regeringsrätten. Angåen­

de beslut av myndighet, som tillhör eller lyder under riksdagen, gälle
dock vad riksdagen bestämmer.

�vergångsbestämmelse

�ldre bestämmelser tillämpas intill dess lagen (1909: 38 s. 3) om

Kungl. Maj:ts regeringsrätt upphört att gälla.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 12 februari 1971.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

® �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

LENN�RT GEIJER

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.