SFS 2010:1355 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tryckfrihetsförordning (1949:105) / SFS 2010:1355 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen
101355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tryckfrihetsförordningen;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 10 § tryckfrihetsförord-

ningen

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

10 §

Denna förordning är inte tillämplig på pornografiska bilder av perso-

ner vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274, bet. 2010/11:KU5, rskr.
2010/11:27.

2 Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2002:908.

SFS 2010:1355

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.