SFS 2007:1276 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2007:1276 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
071276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FAAKIG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FAAKIH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FAAKIH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FAAKIG+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FAAKII+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:FAAKIH+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:FAAKIH+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:FAAKIG+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:FAAKIG+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:FAAKIH+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:10px;font-family:FAAKIG+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:10px;font-family:FAAKII+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FAAKIH+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FAAKIG+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:FAAKIG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FAAKIG+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:FAAKIH+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FAAKIG+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FAAKIH+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FAAKIG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i tullagen (2000:1281);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 december 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om tullagen (2000:1281) </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 3 kap. 1 �, 4 kap. 12 � samt 5 kap. 20 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 1 kap. 5 a och 5 b ��, av</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>5 a � </b>Best�mmelser om status som godk�nd ekonomisk akt�r finns i arti-<br/>kel 5a i f�rordningen (EEG) nr 2913/92 samt i artiklarna 14a14x i f�rord-<br/>ningen (EEG) nr 2454/93.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">n�rmare f�reskrifter som kompletterar dessa best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>5 b � </b>Best�mmelser om riskhantering finns i artikel 13.2 i f�rordningen<br/>(EEG) nr 2913/92 samt i artiklarna 4f4j i f�rordningen (EEG) nr 2454/93.</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">n�rmare f�reskrifter som kompletterar dessa best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:636px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 � </b>I f�rordningen (EEG) nr 2913/92 finns best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft113"> inf�rsel av varor till EG:s tullomr�de (artiklarna 36a39),<br/> uppvisande av varor f�r tullen (artiklarna 4042),<br/> lossning av varor som uppvisats f�r tullen (artiklarna 46 och 47),<br/> skyldighet att h�nf�ra varor som uppvisats f�r tullen till en godk�nd</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tullbehandling (artiklarna 48 och 49) samt</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> icke-gemenskapsvaror som befordrats enligt ett transiteringsf�rfarande</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(artiklarna 54 och 55).</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om summarisk inf�rseldeklaration finns i artiklarna</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">181b181d, 183, 183a183d, 184 och 184a184f i f�rordningen (EEG)<br/>nr 2454/93.</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">n�rmare f�reskrifter som kompletterar best�mmelserna i f�rsta och andra<br/>styckena.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2007:1276</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2007</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">6 <i>SFS 2007:12331293</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1276</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 � </b>I f�rordningen (EEG) nr 2913/92 finns best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"> export (artiklarna 161 och 162),<br/> �terexport (artikel 182) samt<br/> varor som f�rs ut fr�n EG:s tullomr�de (artiklarna 182a183).<br/>I f�rordningen (EEG) nr 2454/93 finns best�mmelser om<br/> export (artiklarna 592a592g, 787795 och 796a798),<br/> �terexport (artiklarna 841 och 841a) samt <br/> varor som f�rs ut fr�n EG:s tullomr�de (artiklarna 842a843).<br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">n�rmare f�reskrifter som kompletterar best�mmelserna i f�rsta och andra<br/>styckena.</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:323px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>20 � </b>R�nta som avses i 15 � f�rsta stycket 1 eller 2 ska ber�knas fr�n ut-<br/>g�ngen av den f�rsta m�naden efter den d� varan deklarerades f�r �verg�ng<br/>till fri oms�ttning till och med den m�nad d� beloppet ska betalas. R�nta p�<br/>skatt, som motsvarar tidigare �terbetalt belopp, ber�knas dock fr�n utg�ngen<br/>av den m�nad d� beloppet �terbetalades.</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">R�nta enligt 15 � f�rsta stycket 3 ska ber�knas fr�n utg�ngen av den m�-</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">nad d� varan inf�rdes eller det olovliga f�rfarandet �gde rum till och med<br/>den m�nad d� beloppet ska betalas.</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">R�nta enligt 15 � andra stycket tas ut f�r den tid f�rdr�jningen omfattar.<br/>R�ntesatser f�r r�nta enligt 15 � f�rsta stycket 2 ska vara de r�ntesatser</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">som anges i 19 kap. 7 � skattebetalningslagen (1997:483).</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">R�ntesatsen f�r r�nta enligt 15 � f�rsta stycket 1 och 3 och andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">ska vara den som anges i 19 kap. 7 � andra stycket andra meningen skatte-<br/>betalningslagen.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.<br/>2. Den nya lydelsen av 3 kap. 1 � och 4 kap. 12 � till�mpas f�rsta g�ngen</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">den 1 juli 2009.</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i tullagen (2000:1281);

utf�rdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om tullagen (2000:1281)

dels att 3 kap. 1 �, 4 kap. 12 � samt 5 kap. 20 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 1 kap. 5 a och 5 b ��, av

f�ljande lydelse.

1 kap.

5 a � Best�mmelser om status som godk�nd ekonomisk akt�r finns i arti-
kel 5a i f�rordningen (EEG) nr 2913/92 samt i artiklarna 14a14x i f�rord-
ningen (EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

n�rmare f�reskrifter som kompletterar dessa best�mmelser.

5 b � Best�mmelser om riskhantering finns i artikel 13.2 i f�rordningen
(EEG) nr 2913/92 samt i artiklarna 4f4j i f�rordningen (EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

n�rmare f�reskrifter som kompletterar dessa best�mmelser.

3 kap.

1 � I f�rordningen (EEG) nr 2913/92 finns best�mmelser om

 inf�rsel av varor till EG:s tullomr�de (artiklarna 36a39),
 uppvisande av varor f�r tullen (artiklarna 4042),
 lossning av varor som uppvisats f�r tullen (artiklarna 46 och 47),
 skyldighet att h�nf�ra varor som uppvisats f�r tullen till en godk�nd

tullbehandling (artiklarna 48 och 49) samt

 icke-gemenskapsvaror som befordrats enligt ett transiteringsf�rfarande

(artiklarna 54 och 55).

Best�mmelser om summarisk inf�rseldeklaration finns i artiklarna

181b181d, 183, 183a183d, 184 och 184a184f i f�rordningen (EEG)
nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

n�rmare f�reskrifter som kompletterar best�mmelserna i f�rsta och andra
styckena.

1 Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41.

SFS 2007:1276

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2007

6 SFS 2007:12331293

background image

2

SFS 2007:1276

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

4 kap.

12 � I f�rordningen (EEG) nr 2913/92 finns best�mmelser om

 export (artiklarna 161 och 162),
 �terexport (artikel 182) samt
 varor som f�rs ut fr�n EG:s tullomr�de (artiklarna 182a183).
I f�rordningen (EEG) nr 2454/93 finns best�mmelser om
 export (artiklarna 592a592g, 787795 och 796a798),
 �terexport (artiklarna 841 och 841a) samt
 varor som f�rs ut fr�n EG:s tullomr�de (artiklarna 842a843).
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

n�rmare f�reskrifter som kompletterar best�mmelserna i f�rsta och andra
styckena.

5 kap.

20 � R�nta som avses i 15 � f�rsta stycket 1 eller 2 ska ber�knas fr�n ut-
g�ngen av den f�rsta m�naden efter den d� varan deklarerades f�r �verg�ng
till fri oms�ttning till och med den m�nad d� beloppet ska betalas. R�nta p�
skatt, som motsvarar tidigare �terbetalt belopp, ber�knas dock fr�n utg�ngen
av den m�nad d� beloppet �terbetalades.

R�nta enligt 15 � f�rsta stycket 3 ska ber�knas fr�n utg�ngen av den m�-

nad d� varan inf�rdes eller det olovliga f�rfarandet �gde rum till och med
den m�nad d� beloppet ska betalas.

R�nta enligt 15 � andra stycket tas ut f�r den tid f�rdr�jningen omfattar.
R�ntesatser f�r r�nta enligt 15 � f�rsta stycket 2 ska vara de r�ntesatser

som anges i 19 kap. 7 � skattebetalningslagen (1997:483).

R�ntesatsen f�r r�nta enligt 15 � f�rsta stycket 1 och 3 och andra stycket

ska vara den som anges i 19 kap. 7 � andra stycket andra meningen skatte-
betalningslagen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.
2. Den nya lydelsen av 3 kap. 1 � och 4 kap. 12 � till�mpas f�rsta g�ngen

den 1 juli 2009.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.