SFS 2007:1276 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2007:1276 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
071276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)

dels att 3 kap. 1 §, 4 kap. 12 § samt 5 kap. 20 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 5 a och 5 b §§, av

följande lydelse.

1 kap.

5 a § Bestämmelser om status som godkänd ekonomisk aktör finns i arti-
kel 5a i förordningen (EEG) nr 2913/92 samt i artiklarna 14a�14x i förord-
ningen (EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

5 b § Bestämmelser om riskhantering finns i artikel 13.2 i förordningen
(EEG) nr 2913/92 samt i artiklarna 4f�4j i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

3 kap.

1 § I förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om

� införsel av varor till EG:s tullområde (artiklarna 36a�39),
� uppvisande av varor för tullen (artiklarna 40�42),
� lossning av varor som uppvisats för tullen (artiklarna 46 och 47),
� skyldighet att hänföra varor som uppvisats för tullen till en godkänd

tullbehandling (artiklarna 48 och 49) samt

� icke-gemenskapsvaror som befordrats enligt ett transiteringsförfarande

(artiklarna 54 och 55).

Bestämmelser om summarisk införseldeklaration finns i artiklarna

181b�181d, 183, 183a�183d, 184 och 184a�184f i förordningen (EEG)
nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar bestämmelserna i första och andra
styckena.

1 Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41.

SFS 2007:1276

Utkom från trycket
den 14 december 2007

6 SFS 2007:1233�1293

background image

2

SFS 2007:1276

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4 kap.

12 § I förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om

� export (artiklarna 161 och 162),
� återexport (artikel 182) samt
� varor som förs ut från EG:s tullområde (artiklarna 182a�183).
I förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om
� export (artiklarna 592a�592g, 787�795 och 796a�798),
� återexport (artiklarna 841 och 841a) samt
� varor som förs ut från EG:s tullområde (artiklarna 842a�843).
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar bestämmelserna i första och andra
styckena.

5 kap.

20 § Ränta som avses i 15 § första stycket 1 eller 2 ska beräknas från ut-
gången av den första månaden efter den då varan deklarerades för övergång
till fri omsättning till och med den månad då beloppet ska betalas. Ränta på
skatt, som motsvarar tidigare återbetalt belopp, beräknas dock från utgången
av den månad då beloppet återbetalades.

Ränta enligt 15 § första stycket 3 ska beräknas från utgången av den må-

nad då varan infördes eller det olovliga förfarandet ägde rum till och med
den månad då beloppet ska betalas.

Ränta enligt 15 § andra stycket tas ut för den tid fördröjningen omfattar.
Räntesatser för ränta enligt 15 § första stycket 2 ska vara de räntesatser

som anges i 19 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483).

Räntesatsen för ränta enligt 15 § första stycket 1 och 3 och andra stycket

ska vara den som anges i 19 kap. 7 § andra stycket andra meningen skatte-
betalningslagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Den nya lydelsen av 3 kap. 1 § och 4 kap. 12 § tillämpas första gången

den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.