SFS 2014:678 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

140678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 20 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

6 kap.

20 §

2

Polismyndigheten och Kustbevakningen ska medverka i övervak-

nings- och kontrollverksamhet enligt denna lag. Vad som sägs i 1 § gäller
även vid sådan medverkan. Vidare gäller vad som sägs i 2, 6–10, 14 och
15 §§ samt i 7 a kap. om Tullverket och tulltjänsteman också Polismyndig-
heten och Kustbevakningen samt polismän och kustbevakningstjänstemän
som medverkar i Tullverkets kontrollverksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om medverkan som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2007:271.

SFS 2014:678

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.