SFS 2014:1008 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

141008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

11 kap.

6 §

2

Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgif-

ter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor:
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Havs- och vattenmyndig-
heten, Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium,
Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedels-
verket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket,
Post- och telestyrelsen, Myndigheten för radio och tv, Sveriges riksbank,
Skatteverket, Skogsstyrelsen, Statens energimyndighet, Statistiska central-
byrån, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportstyrel-
sen. Tullverket ska vidare på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgif-
ter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:183, bet. 2013/14:MJU25, rskr. 2013/14:361.

2 Senaste lydelse 2012:809.

SFS 2014:1008

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.