SFS 2009:72 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2009:72 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
090072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 2 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

10 kap.
2 §
2 Ansvar för tullförseelse inträder inte, om gärningen är belagd med
straff i brottsbalken, lagen (2000:1225) om straff för smuggling, lagen
(2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Senaste lydelse 2007:271.

SFS 2009:72
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.