SFS 1973:670

730670.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:670 Tidlag;

Utkom från trycket

given Stockholms slott den 29 juni 1973.

den 17 juli 1973

i

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med rilcs-

dagenk funnit gott förordna som följer.

Inledande bestämmelse

1 § Tullområdet omfattar Sveriges landområde och sjöterritorium samt

luftrummet däröver. Införsel till och utförsel från tullområdet övervakas
av tullverket.

Förtnllning

2 § Vara som införes till tullområdet skall förtullas. Vid förtuUning

tar tullmyndighet ut tull, skatt och annan införselavgift.

I samband med förtuUningen kontrollerar tullmyndigheten att varan

får införas.

Utan att förtullas får vara

1. sändas genom tullområdet eller mellan orter inom detta enligt de

villkor och föreskrifter som generaltullstyrelsen meddelar,

2. förvaras på tullupplag eller tullager eller i frihamn eller exportbu­

tik enligt 24�^28 §§,

3. innehavas med temporär tullfrihet, eller
4. återutföras.

Generaltullstyrelsen får medge att avgiftsfri vara ej behöver förtullas

om det kan ske utan risk för att för införseln gällande föreskrifter efter-

sättes.

3 § Innan vara förtullats får ej någon förfoga över den om ej annat
följer av denna lag.

Den som bedriver importverksamhet får, om tullmyndigheten med­

ger det, ta hand om och i övrigt förfoga över vara utan hinder av att

den ej förtullats. Den som betalar tull och annan införselavgift enligt

18 § får förfoga över vara utan hinder av att avgift ej erlagts för den.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer får för vissa

fall förordna om inskränkningar i rätten att förfoga över vara,

4 § Vara, som skall förtuUas, anges till f örtullning vid införseln eller,
om den sändes under tullverkets överinseende till ort inom tullområdet,
vid ankomsten till denna ort. Förvaras sådan vara på tullupplag eller
tullager eller i frihamn, anges den till förtullning innan förvaringen

upphör.

Har vara tagits om hand efter medgivande enligt 3 § andra stycket

skall den som erhållit medgivandet ange varan till förtullning inom den

tid som Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, generaltullsty­
relsen bestämmer. Blir varan inom samma tid föremål för behandling

1344

1 Prop. 1972:110, SkU 61, rskr 296.

.

-.J

¬

background image

enligt 2 § tredje stycket, skall vad nu sagts om skyldighet att ange vara

SFS 1973: 670

till förtullning ej gälla.

5 § Den som anger vara till förtullning eller som tagit hand om vara

efter medgivande enligt 3 § andra stycket är tullskyldig. Tullskyldig

skall utom tull erlägga annan införselavgift för varan som uppbäres av

tullverket.

�r ej någon tullskyldig enligt första stycket, tages tull och annan in­

förselavgift ut av varan.

6 § Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, generaltullstyrel­
sen bestämmer var förtullning får ske.

TuUdeklaration m, m.

7 § När vara anges till förtullning, skall tullskyldig till ledning för för-

tullningen lämna tulldeklaration. Generaltullstyrelsen får för särskilda

fall föreskriva att de uppgifter som behövs för f�rtullningen sk all läm­

nas i annan ordning.

Tulldeklaration får lämnas genom ombud som godkänts av general­

tullstyrelsen. Innehåller deklaration, som lämnats genom ombud, oriktig

uppgift och kan det föranleda, att tull eller annan införselavgift undan­

drages statsverket eller att vara införes i strid mot förbud, åligger det
tullskyldig att rätta uppgiften inom tre veckor från den dag, då deklara­
tionen lämnades.

Tullmyndighet får medge att tulldeklaration lämnas av någon som är

anställd och kan anses intaga förtroendeställning hos den tullskyldige
eller, om dek larationen lämnas genom ombud som avses i andra stycket,
hos ombudet.

8 § Tulldeklaration skall innehålla

1. varas nummer enligt tulltaxan (1971: 920) eller enligt statistisk

varuförteckning, som utfärdats av generaltullstyrelsen, och kort varube-
slcrivning, om sådan ej finns i de handlingar som bifogas deklarationen,

2. tullsats och annan avgiftssats,

3. avgiftspliktig kvantitet och avgiftspliktigt värde,

4. grund för nedsättning av eller frihet från tull eller annan införsel­

avgift,

5. belopp som skall erläggas i tull eller annan införselavgift.
För kontroll av att vara får införas skall i tulldeldaration lämnas de

ytterligare uppgifter som generaltullstyrelsen bestämmer.

Tullmyndighet kan medge undantag från skyldighet att lämna upp­

gift som avses i första stycket. Innebär medgivandet att den tullskyldige

ej behöver lämna uppgift om varas nummer, kan tullmyndighet före­
skriva att han skall lämna sådan beskrivning av varan, som behövs för

varans förtullning.

9 § Anges varor , som enligt tulltaxan skall tulltaxeras gemensamt, till
förtullning vid skilda tillfällen, skall tullskyldig lämna preliminära tull­

deklarationer. Slutlig deklaration skall, om tullmyndighet ej bestämmer
annat, lämnas vid sista deklarationstillfället.

1345

85-SFS 1973

Vt

¬

background image

SFS 1973: 670

Preliminär tulldeklaration skall innehålla de uppgifter som behövs för

att preliminärt beräkna tull och annan införselavgift.

Generaltullstyrelsen får föreskriva att preliminär tulldeklaration får

lämnas även i annat fall än som avses i första stycket.

10 § Generaltullstyrelsen bestämmer vilka handlingar som skall bi­

fogas tulldeklaration eller i övrigt inges för att styrka uppgift om det
som skall förtullas.

Tullmyndighet kan förelägga tullskyldig att lämna de ytterligare upp­

gifter som behövs för kontroll av tulldeklaration eller annan uppgift om
vara som skall förtullas.

11 § Finner tullskyldig eller den för vars räkning vara införts att upp­

gift som lämnats i tulldeklaration eller i övrigt i samband med förtull-

ning ej överensstämmer med vara som införts, åligger det honom att
inom två veckor från det förhållandet upptäcktes anmäla detta hos tull­
myndighet, om förhållandet föranlett eller kan föranleda att tull eller
annan införselavgift undandrages statsverket eller det föranlett att vara

införts i strid mot förbud.

Har tid för besvär över beslut, varigenom tull eller annan införsel­

avgift för varan fastställts, gått ut när förhållande som avses i första
stycket upptäckes, föreligger ej anmälningsskyldighet.

Tulltaxering

12 § Med ledning av tulldeklaration eller motsvarande uppgift fast­

ställer tullmyndighet tull och annan införselavgift (tulltaxering).

Har preliminär tulldeklaration lämnats, bestämmer tullmyndigheten

preliminärt tull och annan införselavgift. Generaltullstyrelsen får före­

skriva att tull och annan införselavgift får bestämmas preliminärt även i
annat fall.

13 § Finner tullmyndighet att tulltaxeringsbeslut är felaktigt, medde­

lar myndigheten beslut om rättelse (omtulltaxering), om ej felet är att
anse som ringa. Fråga om omtulltaxering skall även tagas upp när tull­

skyldig begär det.

Har besvär an förts över tulltaxeringsbeslut eller har tiden för besvär

gått ut, får fråga om omtulltaxering ej väckas.

14 § Har tullskyldig i tulldekla ration eller på annat sätt lämnat oriktig

uppgift till ledning fö r tulltaxering eller underlåtit att lämna uppgift som

det ålegat honom att lämna och har detta föranlett att tull och annan
införselavgift icke fastställts eller fastställts till för lågt belopp, sker
eftertulltaxering. Sådan taxering får dock ej ske, om det belopp den

tullskyldige skulle ha att erlägga är att anse som ringa eller det med
hänsyn till omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att efter­
tulltaxering sker.

15 § Eftertulltaxering får ej ske så länge omtulltaxering kan ske och

ej senare än fem år efter den dag då varan angavs till förtullning.

Har den tullslcyldige avlidit, påföres eftertulltaxering hans dödsbo.

1346

Sådan eftertulltaxering får ske endast om fråga därom prövats senast

¬

background image

under andra året efter utgången av det kalenderår då bouppteckning

SFS 1973: 670

efter den tullskyldige lämnats in för registrering.

Har tullskyldig åtalats för brott enligt lagen (1960: 418) om straff för

varusmuggling, får, även efter utgången av den i första eller andra styc­
ket angivna tiden, eftertulltaxering ske för den vara som åtalet avser.
Eftertulltaxering får dock ske endast om fråga därom prövats före ut­
gången av kalenderåret efter det då åtalet väcktes. Har den tullskyldige
avlidit, skall fråga om eftertulltaxering prövas inom sex månader från
dödsfallet. Ogillas åtalet, skall, när domen vunnit laga kraft, den med
stöd av detta stycke åsatta eftertulltaxeringen undanröjas av tullmyndig­

heten.

Tredje stycket äger motsvarande tillämpning i fall då den som före­

trätt juridisk person åtalats för brott enligt lagen om straff för varu­
smuggling, om brottet avser tull eller annan införselavgift som den ju­

ridiska personen h aft att erlägga.

16 § Kan tull eller annan införselavgift ej beräknas tillförlitligt vid

tulltaxering, omtulltaxering eller eftertulltaxering, fastställes avgiften ef­
ter skälig grund.

Uppbörd och återb etalning av tull och annan Införselavgift

17 § Tull och annan införselavgift betalas till tullmyndighet inom 15

dagar från den dag då beslut därom meddelades.

18 § Generaltullstyrelsen får föreskriva att tull och annan införselav­

gift får betalas enligt särskild tullräkning.

Särskild tullräkning får utfärdas gemensamt för flera beslut. Räk­

ningen skall betalas inom den tid som generaltullstyrelsen bestämmer,
dock ej senare än en månad från den dag då räkningen utfärdades.

Särskild tullräkning får utställas på ombud som avses i 7 § andra

stycket, om ombudet åtagit sig betalningsansvaret.

19 § Generaltullstyrelsen får föreskriva att säkerhet skall ställas för

tull och annan införselavgift. Har säkerhet ej ställts, utgör varan säker­

het för avgiften så länge den står under tullverkets överinseende.

20 § Betalas ej tull eller annan införselavgift inom föreskriven tid, ut­

går ränta på utestående belopp från förfallodagen till dess beta lning sker

efter en räntesats som med fyra procentenheter överstiger det diskonto
riksbanken tillämpade den 1 januari samma år som avgiften förföll till

betalning. Ränta utgår dock med minst tio kronor.

Tullmyndighet får avstå från ränta, om särskilda skäl föreligger.

21 § Till betalning förfallen tull och annan införselavgift samt ränta
enligt 20 § skall på framställning av tullmyndighet indrivas av utmät­
ningsman. Därvid äger 60 § 1�3 mom. uppbördsförordningen (1953:

272) motsvara nde tillämpning. Har säkerhet ställts eller utgör varan sä­

kerhet, får avgiften jämte ränta tagas ut av säkerheten.

22 § Har tullslcyldig inbetalat tull eller annan införselavgift med högre
belopp än han rätteligen har att erlägga, återbetalas överskjutande be-

1347

1 i

¬

background image

SFS 1973: 670

lopp. Motsvarande gäller när han inbetalat tull eller annan införselavgift
trots att avgift ej skall utgå. Belopp, som den tullskyldige kan dra av
enligt förordningen (1968: 430) om mervärdeskatt, återbetalas dock ej.

På belopp som återbetalas betalas r änta efter räntesats som motsvarar

det diskonto, som riksbanken tUlämpade den I januari samma år som

den tullskyldige betalade beloppet. Räntebelopp, som ej överstiger fem
kronor, utbetalas ej.

Vid återbetalning får avdrag göras för annan till betalning förfallen

tull, annan avgift eller ränta som den tullskyldige har att erlägga till
tullverket.

Utförsel

23 § Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer meddelar
ytterligare föreskrifter i fråga om förfarandet vid utförsel och vid åter­
betalning av eller befrielse från tull eller annan införselavgift på grund
av utförsel eller därmed jämställd åtgärd.

Tullupplag m. m.

24 § För förvaring av oförtullad vara under kortare tid får inrättas

tullupplag samt för annan förvaring av oförtullad vara tullager och fri­

hamn.

Konungen bestämmer vilka former av tullager som får inrättas.

25 § Tillstånd att inrätta tullupplag och tullager meddelas av general-
tullstyrelsen eller, efter styrelsens bemyndigande, av annan tullmyndig­
het.

Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, generaltullstyrelsen

får bestämma den längsta tid under vilken oförtullad vara får förvaras

på tullupplag och tullager.

26 § Tillstånd att inrätta frihamn meddelas av Konungen.

I frihamn får oförtullad vara förvaras utan tidsbegränsning.
I den utsträckning Konungen eller, efter Konungens bemyndigande,

generaltullstyrelsen bestämmer får i frihamn bedrivas industriell verk­
samhet och detaljhandel.

27 § På flygplats får efter tillstånd av Konungen inrättas särskild

butik (exportbutik) för försäljning av oförtullade eller eljest obeskattade
varor till flygpassagerare som avreser till utlande t.

28 § Tullupplag, tullager, frihamn och exportbutik står under tullver­
kets överinseende.

Förhandsbesked

29 § Generaltullstyrelsen får meddela förhandsbesked om

1. varas nummer enligt tulltaxan och statistisk varuförteckning som

utfärdats av generaltullstyrelsen,

1348

2. beräkning av varas tullpliktiga kvantitet,

¬

background image

3. beräkning av varas tullpliktiga värde,

SFS 1973: 670

4. tull- och avgiftssats för vara, och
5. tullbefrielse eller tullnedsättning för vara av helt eller delvis svenskt

ursprung.

Förhandsbesked om avgiftssats gäller endast i den mån avgiften sk all

erläggas till tullverket.

30 § Förhandsbesked meddelas på ansökan av den som har för avsikt
att införa eller utföra vara eller annan vars intresse i väsentlig mån be-
röres av bestämmelsernas tillämpning.

Förhandsbesked sökes skriftligt hos generaltullstyrelsen. Sökanden

skall lä mna de uppgifter som generaltullstyrelsen finner vara behövliga
för att förhandsbesked skall kunna lämnas. Styrelsen får ålägga sökan­

den att lämna prov på varan. Göres laboratorieundersökning eller an­
litas sakkunnig för utredning om varas beskaffenhet, skall sökanden

betala kostnaden härför om generaltullstyrelsen ej medger undantag.

Finner generaitullstyrelsen med hänsyn till ansökningens innehåll att

förhandsbesked icke bör meddelas, skall ansökningen avvisas.

31 § Fråga om förhandsbesked skall handläggas skyndsamt.

Förhandsbesked länder till omedelbar efterrättelse. Beskedet gäller

för vara som införes eller utföres av sökanden eller för hans räkning

eller i enlighet med ett av sökanden ingånget avtal, om varan anmäles
till förtullning eller utförsel inom två år från den dag sökanden fick
del av beskedet.

32 § Förhandsbesked upphör att gälla om författning ändras efter

det att beskedet lämnats i den mån ändringen påverkar den fråga för­
handsbeskedet avser.

33 § Generaltullstyrelsen kan återkalla förhandsbesked om styrelsen
finner att en bestämmelse skall ges annan tolkning än den som ligger

till grund för förhandsbeskedet. Beslut om återkallelse skall delges den
som erhållit förhandsbeskedet.

Har förhandsbesked återkallats, skall, om den som erhållit beskedet

gör framställning därom, beskedet ändå gälla för vara som införes eller
utföres i enlighet med avtal som han ingått innan beslutet om återkal­
lelse delgavs honom. Varan skall dock anmälas till förtullning eller ut­
försel inom tre månader från den dag då beslutet om återkallelse av­
sänts till honom.

Om särskilda skäl föreligger kan generaltullstyrelsen medge att ver­

kan av beslut om återkallelse skall inträda senare än som sägs i andra

stycket.

34 § Har förhandsbesked ändrats efter besvär äger 33 § andra och

tredje styckena motsvarande tillämpning.

Tullverkets kontrollverksamhet m. m.

35 § För kontroll av uppgifter, som lämnats enligt denna lag eller
enligt föreskrift som meddelats med stöd av lagen, kan tullmyndighet

1349

t*

⬢ \

iT

.1

' ⬢

.

¬

background image

SFS 1973: 670

förelägga uppgiftslämnaren att för granskning tillhandahålla tullmyn­
dighet handelsböcker, affärskorrespondens och de handlingar som i öv­

rigt behövs för ändamålet. �ven den för vars räkning vara införts och
annan som bedriver verksamhet av sådan beskaffenhet att uppgift av
betydelse för kontrollen kan hämtas av anteelcningar eller andra hand­
lingar, som föres vid hans verksamhet, kan föreläggas att tillhandahålla

handlingar som behövs för kontrollen.

Granskningen skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och på sådan tid

att den icke förorsakar hinder för den vars handlingar är föremål för

granskning. Handelsböcker och andra handlingar som överlämnats för
granskning skall återställas så snart det kan ske.

Den som verkställer granskningen får ta del av handlingar av bety­

delse för granskningen utan hinder av att den, vars handlingar är före­
mål för granskning, har att iakttaga tystnad om deras innehåll. �r en
handlings innehåll av denna beskaffenhet eller anser den vars handling­
ar skall granskas, att handlingens innehåll ej bör komma till annans
kännedom, får länsskatterätten på talan av honom besluta att handling­

en skall undantagas från granskningen om synnerliga skäl föranleder
det. Mot länsskatterättens beslut får talan ej föras.

36 § För sådan kontroll som avses i 35 § är den, vars uppgifter skall

kontrolleras eller för vars räkning varan införts, skyldig att lämna till­
träde till lokaler där hans verksamhet bedrives samt bereda tulltjänste­
man tillfälle att undersöka varan och utan kostnad tillhandahålla be­
hövliga varuprov.

I fall som avses i första stycket skall den , vars uppgifter skall kontrol­

leras eller för vars räkning varan införts, svara för den transport av va­

ran som behövs och för uppackning och återinpackning. Han skall även

tillhandahålla arbetsbiträde vid provtagning och vägning.

37 § Finns anledning antaga, att uppgift som lämnats enligt denna

lag eller enligt föreskrift som meddelats med stöd av lagen icke är rik­
tig, får tullmyndigheten anlita särskild sakkunnig för att få fram den

upplysning som behövs. Om uppgiften visas vara oriktig, skall kostna­
den bäras av den som lämnat uppgiften såvida ej uppgiften avser va­

rans tull- eller avgiftspliktiga värde och det slutligen fastställda värdet

överstiger det uppgivna med högst tio procent.

Tullmyndighet får, med generaltullstyrelsens medgivande, anlita sär­

skild s akkunnig även i fall då anfordran att lämna uppgift eller hand­
ling rörande vara ej efterkommits. Kostnaden skall bäras av den som

haft att lämna uppgiften eller handlingen om generaltullstyrelsen ej be­

slutar annat.

38 § Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, generaltullsty­

relsen meddelar de bestämmelser som behövs för att tullmyndighet skall
kunna kontrollera person- och varutrafiken till och fr ån tullområdet och

inom detsamma samt undersöka transportmedel och lagerlokal eller an-

1350

nat utrymme som n yttjas i samband med varutrafiken.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.