SFS 1976:532

760532.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

r •

SFS 1976: 532 Lag

Utkom från t rycket om ändring i tullagcn (1973: 670);

den 29 ju ni 197 6

utfärdad den 20 m aj 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i frå ga om tullagen (1973: 670)

dels att 56 § skall upphöra att gälla,
dels att i 4, 6, 23—27, 38, 43, 45 och 53 §§ ordet "Konungen" i olika

böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att 3 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 10 a §, av nedan angivna

lydelse.

3 § Innan vara förtullats får ej någon förfoga över den om ej annat

följer av denna lag.

Den som bedriver importverksamhet får, om tullmyndigheten medger

det, ta hand om och i övrigt förfoga Över vara utan hinder av att den ej
förtullats. Den som betalar tull och annan införselavgift enligt 18 § får

förfoga över vara utan hinder av att avgift ej erlagts för den.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, generaltullstyrelsen

får, om det kan ske utan risk för att föreskrifter om införsel åsidosättes,

uppdraga åt bolag eller förening som innehar tullupplag att utföra tull­
myndighetens kontroll när vara skall tas om hand av den som har fått

medgivande enligt andra stycket.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får för vissa

fall förordna om inskränkningar i rätten att förfoga över vara.

10 a § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, generaltull­

styrelsen bestämmer vilka uppgifter som skall lämnas för statistiskt än­
damål i samband med att vara tas om hand enligt 3 § andra stycket.

Denna lag träder i kr aft den 1 oktober 1976.

På regeringens vägnar

G. B. STRÄNG

Karl-Ingmar Edstrand

(Finansdepartementet)

1 Prop. 1975/76: 163, SkU 57, rskr 287.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.