SFS 1979:175

790175.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i taxeringslagen (1956:623);

utfärdad den 5 april 1979.

SFS 1979:175

Utkom från trycket

den 9 maj 1979

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om taxeringslagen

(1956:623)^

dels att i 67 och 73 §§ ordet "länsskatterätt" i olika böjningsformer skall

bytas ut mot "lä nsrätt" i motsva rande form,

dels att i 39 § 4 m om., 56 § 4 mo m., 72 a, 75, 76, 96, 99, 103, 104, 108,

111, 113, 115, 116, 116d, 116j, 1161, 116 m , 116 n , 116 o och 124 §§ ordet

"skatterätt" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "länsrätt" i motsva ­

rande form,

dels att i 102, 147, 156, 158 och 159 §§, 164 § 1 -3 mom., 167 § 3 och 4

mom., 168, 169, 184, 19 1 och 193 §§, 19 5 § 3 och 5 mom. samt 197 § ordet

"fastighetstaxeringsrätt" i olika b öjningsformer skall bytas ut mot "läns­

rätt" i motsvarande form,

dels att 2 § 1 mom. och 105 § 2 mom. skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall inforas tre nya paragrafer, 160-162 §§, av nedan

angivna lydelse.

^ Prop. 1978/79; 86, JuU 27, rskr 216.

147 § 1973:1106

^ Lagen omtryckt 1971; 399

156 § 1974:773

Senaste lydelse av

158 § 1973:1106

lagens rubrik 1974:773

159 § i 973:1106

72 a § 1974: 773

164 § 1 mom . 1973:1106

73 § 197 4; 868

164 § 2 mom. 1973; 1106

76 § 1978:316

164 § 3 mom. 1973:1106

99 § 1978:316

167 § 3 mom. 1973:1106

102 § 1973:1106

167 § 4 mom. 1973:1106

115 § 1978:196

168 § 1973:1106

116 §1978:196

169 § 1973:1106

116 d § 1978:196

184 § 1973:1106

116 j § 1978:196

191 § 1973:1106

116 1 § 1978:196

193 § 1973:1106

116 m § 1978:196

195 § 3 mom. 1973:1106

116 n § 1978-196

195 § 5 m om. 1973:1106

116o§ 19781196

197 § 1973:1106.

124 § 1978:316

28-SFS 1979

433

\

¬

background image

\.

SFS 1979:175

2 § / mom.^ I denna lag förslås med

inkomsttaxering: taxering till kommunal inkomstskatt och till statlig in­

komstskatt;

förmögenhetstoxering: taxering till statlig förmögenhetsskatt;

allmän fastighetstaxering: sådan taxering av fastighet, som enligt 12 §

kommunalskattelagen skall verkställas vart femte år; samt

särskild fastighetstaxering: sådan taxering av fastighet, som skall verk­

ställas de år, då allmän fastighetstaxering icke äger rum.

Inkomsttaxering och förmögenhetstaxering samt särskild fastighetstaxe­

ring innefattas under benämningen årlig taxering.

Till den årliga taxeringen hänföres vaije beslut som skall antecknas i

taxeringslängd enligt vad därom föreskrivits.

Med länsrätt förstås i denna lag även den mellankommunala skatterät­

ten, om inte annat framgår av omständigheterna.

105 § 2 mom. Bestämmelserna i 1 m om. äga motsvarande tillämpning på

länsrätt. Därest hos länsrätt fråga uppkommer om åtgärd enligt 1 mo m. be­
träffande taxering inom anrtat län, skall målet i h ela dess vidd överlämnas
till avgörande av den mellankommunala skatterätten.

160 §⬢» Vid prövning av mål om fastighetstaxering består länsrätten av en

lagfaren domare, värderingstekniska ledamöter och nämndemän.

Rätten är domför med en lagfaren domare och tre andra ledamöter, var­

av minst en värderingsteknisk ledamot och minst två nämndemän, om ej
annat följer av 18 § lagen (1971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Fler än fyra ledamöter, utöver den lagfame domaren, får inte tjänstgöra i

rätten. Sammanträde med samtliga ledamöter för dock hållas för överlägg­

ning rörande de värderingsgrunder som avses skola tillämpas.

161

Värderingsteknisk ledamot i länsrätt skall vara myndig svensk

medborgare och ha sakkunskap i f råga om fastighetsvärdering. Bland de

värderingstekniska ledamöterna skall finnas företrädd sådan sakkunskap
beträffande olika slag av fastigheter.

Bestämmelsen i 20 § andra stycket lagen (1971: 289) om allmänna förvalt­

ningsdomstolar skall också tillämpas beträffande värderingsteknisk leda­

mot.

162 §® Nämndeman som avses i 160 § utses för tiden från och med den 1

juli det år, då allmän fastighetstaxering äger rum, till o ch med den 30 juni
det år då sådan taxering sker nästa gång.

Värderingsteknisk ledamot i länsrätt förordnas av länsstyrelsen för tid

som sägs i för sta stycket.

Denna lag träder i kr aft den I juli 1979.

434

Senaste lydelse 1974:773.

^ F örutvarande 160 § u pphävd genom 1971; 399.
^ Fö rutvarande 161 § upphävd genom 1971; 399.

" Förutvarande 162 § up phävd genom 1971:399.

¬

background image

Om uppdrag att vara värderingsteknisk ledamot i fa stighetstaxeringsrätt

SFS 1979:175

ihte är förfallet och inte heller har upphört den 30 juni 1979 , skall uppdra-

- get från och med den 1 juli 197 9 avse länsrätt.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Jan Francke

{Budgetdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.