SFS 1980:1086

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1980:1086
801086.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:1086 Lag

Utkom från trycket

om ändring i taxeringslagen (1956:623);

den 29 december 19 80

utfärdad den 18 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om taxeringslagen

(1956:623)2

dels att 50 § 4 mom. skall upphöra att gälla,

dels att 46 § och 50 § 1-3 mom. skall ha nedan ang ivna lydelse.

46

1 denna lag inte särskilt angivna handlingar som behövs för taxe­

ring skall på begäran för taxeringskontroll tillhandahållas av myndigheter.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket foreligger dock inte i fråga o m

handlingar som innehåller uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 2

kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekret esslagen (1980:100) eller en bestäm­
melse till vilken hänvisas i någon av de nämnda paragraferna.

Om en handling innehåller uppgifter för vilka sekretess gäller enligt nå­

gon annan bestämmelse i sekretesslagen, föreligger uppgiftsskyldighet en­

ligt första stycket endast om framställningen görs av skattechefen. Om ett

utlämnande skulle medföra synnerligt men för något allmänt eller enskilt

intresse, föreligger uppgiftsskyldighet endast om regeringen på ansökan av

skattechefen beslutar att handlingen skall lämnas ut.

50 § / mom.* Uppgifter i självd eklarationer skall på begäran lämnas ut
till de myndigheter som har att utöva taxerings- eller skattekontroll om det

behövs för kontrollverksamheten. Detsamma gäller beträffande uppgifter i

andra handlingar som enligt bestämmelserna i denna lag har avlämnats t ill

2026

' Prop. 1980/81:70, SkU 19, rskr 108.

2 Lagen omtryckt 197 1: 399.

Senaste lydelse av

50 §4 mom. 1978:354

lagens rubrik 197 4: 773.

2 Senaste lydelse 1974: 773.

Senaste lydelse 1978: 316.

>;

¬

background image

lödning for taxering eller upprättats eller för granskning omhändertagits av

SFS 1980:1086

en myndighet vid taxer ingskontroll.

Fråga om utlämnande av uppgifter som avses i första stycket till en myn­

dighet för statistisk bearbetning skall prövas av regeringen, om ej annat

följer av bestämmelser om uppgiftsskyldighet i annan lag eller i förordning.

Uppgifter som avses i 43 § I mom. får utan hinder av bestämmelserna

om sekretess lämnas till dem, från vilka utdelning eller ränta har erhållits

och till av dem an litade medhjälpare.

2 mom.^ Självdeklarationer och andra handlingar som avses i 1 mo m.

skall förvaras hos länsstyrelsen, om inte denna förordnar om förvaring hos
lokal sk attemyndighet. Sedan sex år har förflutit efter taxeringsårets ut­
gång, skall handlingarna förstöras om inte regeringen föreskriver annat.

3 mom. Uppgifter som avses i 1 mom . får tillhandahållas myndighet i

främmande stat med vilken Sveri ge har träffat överenskommelse om hand­

räckning i skatteä renden.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1981.

På reger ingens vägnar

ROLF WIRT�0N

Jan Francke

(Budgetdepartementet)

® Senaste lydelse 1974: 773.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.