SFS 1982:1213

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1982:1213
821213.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:1213

Utkom från trycket

den 28 december 1982

Lag

om ändring i tullagen (1973:670);

utfärdad den 17 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 21 § tullagen (1973:670) skall ha

nedan angivna lydelse.

21

Betalas ej tull eller annan införselavgift inom föreskriven tid, utgår

restavgift med sex öre för vaije hel krona av obetalt belopp, dock minst

femtio kronor. �retal som uppkommer vid beräkning av restavgift jämnas

till närma st högre hela krontal. Generaltullstyrelsen far meddela befrielse
helt eller delvis från skyldighet att erlägga restavgift, om särskilda skäl

föreligger.

Till betalning förfallen tull och annan införselavgift skall på framställning

av tullmyndighet indrivas av kronofogdemyndigheten. Därvid skall utsök-

ningsbalken tillämpas. Har säkerhet ställts eller utgör varan säkerhet, far
avgiften tas ut av säkerheten.

Bestämmelserna i den na lag om tull och annan införselavgift äger mot­

svarande tillämpning på restavgift enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983 och tillämpas i fråga om tull

eller annan införselavgift som förfaller till betalning efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Jörgen Holgersson
(Handelsdepartementet)

2944

' Prop. 1982/83:53, SkU 11. rskr 119.

^ Senaste lydelse 1974:982.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.