SFS 1984:444

840444.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:444

Utkom från trycket

den 20 juni 1984

Lag

om ändring i tullagen (1973:670);

utfårdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 18 och 23 §§ tullagen (1973:670)

skall ha nedan angivna lyde lse.

18 § Generaltullstyrelsen far föreskriva att tull och annan införselavgift
får betalas enligt särskild tullräkning.

Särskild tullräkning far utfardas gemensamt för flera beslut. Räkningen

skall betalas inom den tid som generaltullstyrelsen bestämmer, dock ej
senare än en månad från den dag då räkningen utfärdades. Regeringen

eller, efter regeringens bestämmande, generaltullstyrelsen får föreskriva
att en särskild avgift skall erläggas för sådan räkning.

Särskild tullräkning får utställas på ombud som avses i 7 § andra stycket,

om ombudet åtagit sig beta lningsansvaret.

23

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar

ytterligare föreskrifter i fråga om förfarandet vid utförsel och vid återbetal­
ning av eller befrielse från tull eller annan införselavgift på grund av
utförsel eller därmed jämställd åtgärd. Därvid få r föreskrivas att den för
vars räkning vara utförs ur landet skall, när varan anmäls till utförsel,

avlämna faktura eller motsvarande handling samt i exportanmälan uppge

fakturanummer eller annan beteckning, genom vilken varan kan identi­

fieras i hans bokföring, och varumottagare.

1034

' Prop. 1983/84: 100 bilaga 9. SkU 29. rskr 199.

^ Senaste lydelse 1976: 532.

¬

background image

' T,

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

SFS 1984:444

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.